Kommentar på Recyctecs expansion till Finland genom att teckna avtal med Ahlsell


Recyctec tillkännagav den 8:e april att bolaget expanderar sin försäljning till Finland genom att teckna avtal och utöka det befintliga samarbetet med Ahlsell. Recyctec har samarbetat med Ahlsell sedan 2016 i Sverige, där samarbetet utökades till att omfatta Norge 2019, och nu Finland. Ahlsell är en ledande teknisk distributör i Norden inom installationsprodukter, verktyg och maskiner. Som tidigare nämnt i Recyctecs VD-ord har bolaget arbetat intensivt för en ökad internationell närvaro, där vi ser att dagens pressmeddelande är ett kvitto på att satsningarna har gett resultat och att vägen mot lönsamhet blir allt tydligare. Ett utökat samarbete med Ahlsell är en viktig del för att kunna fortsätta exekvera på Recyctecs uttalade strategi.

Samarbetet med Ahlsells filial i Finland träder i kraft omgående där Recyctecs produkter väntas finnas tillgängliga på den finska marknaden inom kort. I samband med att samarbetet träder i kraft kommer även olika utbildningsaktiviteter planeras tillsammans med utvald personal ifrån Ahlsell Finland för att öka medvetenheten om Recyctecs utbud av produkter och dess användning. Som en följd av dessa aktiviteter räknar Recyctec med en accelererad försäljningstakt av dess produkter i Finland.

I och med den gröna klassificering som erhölls nyligen möjliggör det för Recyctec att växla upp fokuset på en internationalisering, där det inte är otänkbart att en ökad aktivitet av expansiv karaktär kan komma att ses framöver. Vad som potentiellt kan ligga i korten mer specifikt framöver gällande internationell expansion är ytterligare samarbeten i Ahlsells övriga marknader som Recyctec inte penetrerat ännu, men även samarbeten med andra distributörer i övriga Europa.

Analyst Groups ser till exempel Danmark som en nästa potentiell marknad för Recyctec att göra inträde på då Ahlsell redan är verksamt i Danmark och en del av Norden. Vidare så omnämns Danmark i följande stycke från bokslutskommunikén 2021 under rubriken ”Internationalisering”: ”Primärt fokus är att försöka växa dagens samarbete med Ahlsell i Sverige och Norge till att omfatta både Finland och Danmark också. Med tanke på att dagens samarbete med Ahlsell fungerar så pass väl, så hoppas vi att det skall vara relativt enkelt att växa detta till Ahlsells övriga marknader.”

Tyskland har också visat sig kunna utgöra en potentiell marknad efter att Recyctec låtit göra en marknadsstudie som lämnat vissa inspel om möjligheter. Så här omnämns Tyskland i boksluts-kommunikén 2021: Därtill så har bolaget påbörjat arbetet med att se över ytterligare marknader. Primärt är fokus på Tyskland där den marknadsstudie bolaget tidigare låtit göra har lämnat vissa inspel om möjligheter. Nu primärt väntar att kartlägga och urskilja en lämplig distributör likt den roll Ahlsell har för oss i de skandinaviska marknaderna, och att därefter bearbeta dessa att komma in i deras sortiment.”