Kommentar på Recyctecs delårsrapport Q3-22


Recyctec publicerade den 25 oktober år 2022 bolagets delårsrapport för Q3-22. Följande är våra tankar om rapporten.

Nettoomsättning

Under Q3-22 uppgick Recyctecs nettoomsättning till ca 3,3 MSEK (3,3), vilket är något under våra förväntningar. Dock, med hänsyn till rådande konjunkturläge, kan det ses som positivt att Recyctecs omsättning fortfarande visar sig vara relativt motståndskraftig. Vidare är det positivt är att bolaget ser en förbättrad produktmix, där EarthCare-segmentet fortsätter växa och utgör nu totalt 96 % av försäljningen, och där 4 % utgörs av teknisk glykol.

Rörelsekostnader

Kostnader för råvaror och förnödenheter uppgick till -1,5 MSEK (-1,3) under Q3-22 vilket är en ökning om 13 % och bidrog till en minskning av bruttomarginalen till 41,7 %, jämfört med 77,4 % under Q3-21. Höga energipriser samt ökade råvarukostnader har varit ogynnsamma faktorer under perioden som påverkat bruttomarginalen negativt. Framgent estimerar vi att bruttomarginalen går tillbaka till normaliserade nivåer över 50 %, förutsatt att energipriserna normaliseras, samt att bolagets investering i tankparken förväntas ge effekt under slutet av år 2022. Bolagets investering i tankparken är fortsatt under implementering där ett färdigställande är planerat till månadsskiftet okt/nov, vilket förväntas möjliggöra minskad energianvändning per producerad liter glykol för delar av produktportföljen.

Totala rörelsekostnader (exkl. råvaror) uppgick under Q3-22 till ca -3,9 MSEK att jämföra med -4,8 MSEK under Q3-21 och -5,0 MSEK under Q2-22, en minskning om ca 19 % respektive 23 %. Det har varit ovanligt höga personalkostnader under föregående kvartal då bolaget fasat ut en tidigare anställd som erhållit lön för kvartalet, samt att bolaget har haft en överlämning mellan produktionschefer vilket medförde högre kostnadsnivåer. Vi ser det som positivt att Recyctecs ökade kostnadsmedvetenhet har börjat visa effekt, vilket är en viktig aspekt framgent.

Nuvarande kassa och burn rate

Recyctec nettokassaflöde under perioden uppgick till ca -0,8 MSEK, vilket kan jämföras med -3,7 MSEK under föregående period. Det förbättrade nettokassaflödet kan hänföras dels till ett förbättrat rörelseresultat om -2,4 MSEK jämfört med Q2-22 (-3,3), dels till positiva nettoförändringar i rörelsekapital om 1,7 MSEK jämfört med Q2-22 (-0,2). Effekterna från Recyctec kostnadsbesparingar visas i det förbättrade kassaflödet, samtidigt som effektiviseringar i hantering av rörelsekapitalet varit en starkt bidragande faktor. Vid utgången av Q3-22 uppgick Recyctecs kassa till ca 0,5 MSEK med en burn rate per månad om ca
-0,3 MSEK, vilket är en markant minskning om ca -0,9 MSEK jämfört med föregående kvartal (-1,2). Givet en antagen burn rate per månad om ca -0,15 MSEK framgent, justerat för investeringar, och bolagets kassa om 0,5 MSEK vid utgången av Q3-22 estimeras Recyctec vara finansierade till årsskiftet, allt annat lika, vilket innebär att en potentiell anskaffning av externt kapital inte kan uteslutas. Det bör dock tilläggas att om bolaget kan fortsätta öka sin försäljning och bibehålla kostnadsfokuset samt den effektiva hanteringen av rörelsekapital, bör det bidra till en högre lönsamhet, vilket i sig skulle bidra till en stärkt likviditet. En annan faktor som skulle kunna bidra till stärkt likviditet är om priserna för energi/råvaror faller då det skulle stärka Recyctecs marginaler och således lönsamheten. Vi estimerar att Recyctec kommer fortsätta leverera god tillväxt framgent, men att likviditeten i bolaget fortsatt är utmanande.

Har tecknat återförsäljaravtal med Skoogs

Recyctec meddelade i september att bolaget tecknat avtal med energi- och kemikoncernen Skoogs Handels AB, vilket skapar nya möjligheter till försäljning av samtliga produkter i sortimentet. Avtalet utgör dessutom en bra kompletterande försäljningskanal till Recyctecs befintliga distributörsnätverk. Avtalet är strategiskt viktigt då det hjälper Recyctec att komma närmare slutanvändare i norra Sverige, där flera tänkbara industriella kunder återfinns. Genom att Recyctec knyter till sig en etablerad återförsäljare som Skoogs ser Analyst Group att försäljningen kan drivas upp i större volymer framgent i och med att Skoogs redan har upparbetade kundrelationer, samt att större volymer kan levereras på ett smidigt sätt som underlättar distributionen av den återvunna glykolen.

Sammanfattningsvis ser vi att Recyctec med ökat fokus på försäljning och nykundsbearbetning är i ett intressant läge för att fortsätta tillväxtresan och kunna kapitalisera på den gröna vågen framgent. Utmaningarna framöver blir att hantera kostnadsbasen samt en potentiell kapitalanskaffning i en volatil marknad med stora makroekonomiska osäkerheter, höga energipriser och ökade avkastningskrav från investerare.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Recyctec.