Kommentar på RanLOS bokslutskommuniké


RanLOS publicerade den 23 februari 2023 bolagets bokslutskommuniké avseende perioden juli – december 2023. Följande är några punkter vi valt att belysa i samband med rapporten:

  • Nettoomsättningen uppgick till 1,4 MSEK (1,0)
  • Tydliga värdedrivare framgent – pipeline om cirka 67 MSEK
  • Brutto- och rörelseresultat
  • Finansiell ställning

Nettoomsättningen växte med 53 % under år 2023

Under det andra halvåret av år 2023 uppgick nettoomsättningen till 1,4 MSEK (1,0), vilket motsvarar en tillväxt om 37 % Y-Y. Jämfört med det första halvåret 2023, då nettoomsättningen uppgick till 0,1 MSEK, ökade intäkterna med 762 % eller 1,2 MSEK i absoluta tal. Intäkterna under perioden härleds i synnerhet från den första delleveransen av testsystemet RanLOS sålt i slutet av juni månad 2023 till en europeisk biltillverkare inom premiumsegmentet. Ordern avsåg testsystemet Sub-6 GHz, samt inkluderade både hårdvara och mjukvara. Ordervärdet estimerades till 3,8 MSEK, varav cirka 40 % av ordervärdet beräknades vara återkommande intäkter, vilket innebär att intäkterna från hårdvaran uppskattas till resterande del, cirka 2,3 MSEK. Eftersom RanLOS har levererat den första delleveransen av testsystemet under perioden, förväntas ytterligare 0,9 MSEK intäkter bokföras, avseende försäljning av hårdvara, under år 2024.

För helåret 2023 uppgick nettoomsättningen till 1,6 MSEK (1,0), motsvarande en tillväxt om 53 %. Detta utgörs huvudsakligen av delleveransen av testsystemet under H2-23, men även av intäkter relaterade till installationen av ett system i Japan, vilket gällde ordern av testsystem från år 2022 via bolagets samarbetspartner TOYO Corporation.

Stark position för att skala upp försäljningen under helåret 2024

RanLOS befinner sig i en expansiv uppskalningsfas, där bolaget har stort fokus på att nå ut med den färdigutvecklade och patenterade lösningen för testning av antennsystem och connectivity. Liksom tidigare nämnts, erhöll RanLOS under år 2023 en order från en europeisk fordonstillverkare inom premiumsegmentet, vilken innefattade både hårdvara och mjukvara. Det totala ordervärdet uppgick till 3,8 MSEK, varav cirka 40 % estimeras utgöras av återkommande intäkter, medan 60 % av intäkterna estimeras utgöras av hårdvara. Ordern bekräftar och ger en fingervisning om RanLOS intäktsmodell och intäktsföringen framöver. Därutöver utgör ordern även en viktig referenskund och förväntas skapa ringar på vattnet, där det bör tilläggas att RanLOS förväntas utveckla nya moduler och produkter tillsammans med kunden, vilket kan antas bekräftas av delårsrapporten om bolagets aktiverade utvecklingskostnader om cirka 2,3 MSEK. Den strategiskt viktiga ordern, i kombination med ett erkänt återförsäljarnätverk, utgör en attraktiv marknadsposition, vilket blir tydligt sett till bolagets uppbyggda försäljningspipeline, som vid utgången av december 2023 uppgår till totalt 67 MSEK. Potentiella kunder inkluderar främst biltillverkare, underleverantörer och testlabb globalt.

RanLOS gav en statusuppdatering vid slutet av år 2023, och meddelade att bolagets försäljningspipeline har byggts upp av bolaget självt eller via bolagets globala återförsäljare, som bland annat inkluderar flera potentiella kunder som redan valt RanLOS tekniska lösning och nu ansöker om interna budgetar, med ett beräknat ordervärde om cirka 7 MSEK. Denna del av pipelinen bedömer Analyst Group som de affärer som ligger närmast till beslut och utgör en tydlig värdedrivare framöver. Därutöver har RanLOS genomfört lyckade demonstrationer, vilket har stärkt bolagets pipeline, och dessa affärer har ett potentiellt beräknat värde på cirka 10 MSEK. Den sista delen av RanLOS pipeline består av potentiella kunder som utvärderar bolagets lösning efter genomförda tekniska möten, med ett indikerat ordervärde om cirka 50 MSEK.

Utöver potentiella affärer som RanLOS har byggt upp under år 2023, har RanLOS under perioden (H2-23) tecknat partnerskap med mätinstrumentbolaget Anritsu. Samarbetet har resulterat i en integration mellan RanLOS OTA-testlösning och Anritsus instrument för 5G-mätningar, vilket har skapat en nyckelfärdig och kostnadseffektiv lösning för att testa 5G-anslutna fordon. 5G-testning innebär att RanLOS ytterligare breddar sitt erbjudande och positionerar bolaget för att möta framtidens efterfrågan.

Efter kvartalets utgång meddelade RanLOS att bolagets andra patentansökan har godkänts på den japanska marknaden. Därmed har RanLOS nu två godkända patent på den japanska marknaden, vilket stärker och förlänger patentskyddet för bolagets testsystem.

Sammantaget har RanLOS under år 2023 uppnått flera milstolpar och tagit betydande strategiska steg, vilket har skapat en stark position med en robust pipeline och ökad marknadskännedom. Med RanLOS offertstock, etablerade försäljningsnätverk och den outforskade marknaden bolaget bearbetar, estimeras RanLOS kunna kostnadseffektivt och snabbt skala upp intäkterna, därmed besitter bolaget flera värdedrivare både på kort och lång sikt.

Brutto- och rörelseresultat

För helåret 2023 uppgick RanLOS bruttokostnader till 0,4 MSEK (0,6), vilket motsvarar en justerad bruttomarginal (justerad för aktiverat arbete och övriga rörelseintäkter) om 75 % (40 %). Dock är det värt att nämna att RanLOS försäljning fortsätter att vara på låga nivåer, varför bruttomarginalen inte nödvändigtvis representerar en ”stabiliserad” bruttomarginal, utan kan påverkas av lagerförändringar eller bokföringspraxis. Detta blir extra tydligt under halvårsrapporterna, där bruttokostnaderna uppgick till 0,5 MSEK under H1-23, medan de under H2-23 påverkade resultaträkningen positivt med 0,1 MSEK.

RanLOS totala rörelsekostnader (exklusive COGS och avskrivningar) under andra halvåret 2023 (H2-23) uppgick till 4,7 MSEK (3,2), vilket motsvarar en ökning om 1,5 MSEK i absoluta tal. Jämfört med första halvåret 2023, då de totala rörelsekostnaderna uppgick till 4,4 MSEK, så har kostnadsbasen ökat med 0,3 MSEK, vilket härleds till en ökning om 0,7 MSEK i övriga externa kostnader och en minskning om 0,4 MSEK i personalkostnader. Samtidigt ska det tilläggas att RanLOS befinner sig i en uppskalningsfas, där bolaget under år 2023 har intensifierat säljarbetet, utvecklingsarbetet och marknadssatsningarna, vilket estimeras ha drivit kostnadsbasen under året och förväntas fortsätta att driva kostnadsbasen även under år 2024. Avseende personalkostnaderna har RanLOS tre heltidsanställda, vilket kompletteras med konsulter och tillfällig personal för inköp och montering, vilket skapar förutsättningar för en god kostnadskontroll och för att effektivt kunna skala upp verksamheten i takt med ökad försäljning. EBITDA-resultatet (justerat för aktiverat arbete och övriga rörelseintäkter) under andra halvåret 2023 uppgick till -3,2 MSEK (-2,3), vilket innebär en ökning om 0,8 MSEK i absoluta tal jämfört med föregående år.

För helåret 2023 uppgick RanLOS totala rörelsekostnader (exklusive COGS och avskrivningar) till 9,0 MSEK (6,0), vilket motsvarar en ökning om 3 MSEK. Ökningen av kostnadsbasen förklaras, som tidigare nämnts, av att RanLOS befinner sig i en expansiv fas och har därför intensifierat säljarbetet och marknadsinsatserna. EBITDA-resultatet (justerat för aktiverat arbete och övriga rörelseintäkter) uppgick under år 2023 till -7,9 MSEK (-5,6). Avskrivningarna uppgick till 1,7 MSEK (1,7), vilket är i linje med föregående år, och EBIT-resultatet (justerat för aktiverat arbete och övriga rörelseintäkter) uppgick till -9,5 MSEK (-7,3). Trots en ökad kostnadsbas, och följaktligen en ökad rörelseförlust under år 2023, bedömer Analyst Group att RanLOS har ett starkt kostnadsfokus och besitter en skalbar affärsmodell vid ökad försäljning. RanLOS uppger i delårsrapporten att bolagets målsättning är att vara kassaflödespositiva vid slutet av år 2024, vilket är möjligt genom försäljning av ett fåtal system och bekräftar därmed skalbarheten i affärsmodellen. Därutöver ska det noteras att RanLOS vid utgången av 2023 har en offertstock som uppgår till närmare 70 MSEK, samtidigt som Analyst Group bedömer att affärer om cirka 7 MSEK är nära beslut, vilket innebär att RanLOS har möjlighet att snabbt skala upp intäkterna och genom god kostnadskontroll nå lönsamhet.

Finansiell ställning

Vid utgången av december 2023 uppgick kassan till 4,2 MSEK, vilket kan jämföras mot utgången av juni månad 2023 (H1-23) om 7,6 MSEK, vilket motsvarar en minskning om ca 3,4 MSEK. Den operationella kapitalförbrukningen under H2-23 uppgick till -0,9 MSEK, vilket motsvarar cirka -0,1 MSEK per månad. Dock tyngs kassaflödet av investering i immateriella tillgångar, avseende utvecklingskostnader hänfört till nya moduler och kringprodukter som ska levereras under år 2024. Givet detta uppgår den totala kapitalförbrukningen till -3,4 MSEK under H2-23, motsvarande cirka -0,3 MSEK per månad. För helåret uppgick den operationella kapitalförbrukningen till cirka -3,6 MSEK, vilket motsvarar en kapitalförbrukning om cirka -0,4 MSEK per månad. Därutöver ska det tilläggas att RanLOS besitter en outnyttjad checkkredit om 0,5 MSEK vid utgången av december 2023, samtidigt har bolaget efter kvartalets utgång säkrat lån från huvudägare, Almi och via bank om totalt 4 MSEK, vilket sammantaget innebär att RanLOS har säkrat finansiering vid en försenad potentiell försäljning under år 2024. RanLOS kommer dessutom enbart använda lånen vid behov och givet en likartad kapitalförbrukning som under år 2023 estimeras RanLOS vara finansierade tills november månad 2024, allt annat lika, varför Analyst Group bedömer risken för ytterligare extern kapitalanskaffning under år 2024 som relativt låg.

Sammantaget anser Analyst Group att RanLOS levererade en stabil rapport, där nettoomsättningen växte med 53 % under år 2023. RanLOS flyttar parallellt fram bolagets marknadspositioner och besitter därmed en god position för att effektivt skala upp tillväxten under år 2024. Dock så driver marknadssatsningarna även kostnadsbasen, vilket motiveras av det skede bolaget befinner sig i och får anses nödvändigt för att exekvera på de tillväxtmöjligheter bolaget besitter, där bolaget besitter en unik och patenterad produkt på en relativt outforskad marknad. Givet bolagets starka försäljningspipeline om närmare 70 MSEK och bolagets skalbara affärsmodell, där enbart försäljning av ett fåtal system förväntas ta bolaget till lönsamhet, estimeras RanLOS snabbt kunna skapa lönsam tillväxt.