Kommentar på Qlosrs Q2-rapport


Qlosr publicerade igår den 23 augusti 2022 bolagets delårsrapport för andra kvartalet år 2022. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Omsättningen uppgick till 123,8 MSEK – 27,3 % organisk tillväxt Y-Y
  • Andelen prenumerationsintäkter uppgick till 47,9 % – minskning med ca 7 procentenheter Y-Y
  • Bruttomarginalen uppgick till 44,0 % – En ökning från Q1-22
  • Förbättrat EBITDA-resultat och fortsatt starkt kassaflöde

Fortsätter på inslagen väg mot att nå uppsatta mål för år 2022 – omsättningen i linje med våra estimat

Nettoomsättningen för det andra kvartalet år 2022 uppgick till 123,8 MSEK, motsvarande en total tillväxt om 280,7 % och en organisk tillväxt om 27,3 % mot jämförbart kvartal föregående år. Utfallet var i linje med våra estimat och det är tydligt att Qlosr närmar Bolagets uppsatta omsättningsmål för innevarande år (+500 MSEK). Den organiska tillväxten i prenumerationsintäkterna var även under det andra kvartalet lägre än den totala organiska tillväxten för Qlosr, och uppgick till 21 % i Q2-22, varför Analyst Group bedömer att direktförsäljningen har stärkt Y-Y, vilket således förklarar att andelen återkommande intäkter sjönk Y-Y till 48 % i Q2-22 (54,5 %), dock fortsatt högre än bolagets uttalade mål för år 2022 om 45 %. Vidare är det viktigt att poängtera att jämförelsesiffrorna avser en helt annan verksamhet då Qlosr enbart bestod av dotterbolaget Qlosr AB, och i samband med att Qlosr förvärvar bolag tillkommer oftast en hög andel direktförsäljning initialt, vartefter Qlosrs strategi är att omvandla direktförsäljningen till prenumerationsintäkter över tid.  Qlosr har ett starkt track record vad gäller att konvertera såväl befintliga som nya och tillkommande kunder från direktförsäljning till prenumerationsaffären, varför Analyst Group estimerar att andelen prenumerationsintäkter kommer att öka successivt från år 2023 och framåt i takt med att bolaget ges tid att bearbeta de förvärvade, likväl befintliga, kundbaserna. Under andra kvartalet kommunicerade Qlosr även att bolaget förvärvar EA Copy AB samt inkråmet i GF Nät och Fiber AB för en total köpeskilling om 13,6 MSEK, till vad Analyst Grup anser en attraktiv förvärvsmultipel om ca 4,5x gånger förväntat EBITDA-resultat för år 2022. Den finansiella påverkan av förvärven under innevarande räkenskapsår väntas inte blir ansenligt högt, däremot stärker dessa Qlosrs närvaro i Uppland, vilken är en av Sverige största marknader, vilket således stärker tillväxtutsikter framgent i enlighet med bolagets tillväxt-på-tillväxt-strategi.

Bruttomarginalen stärks Q-Q och kom in högre än estimerat

Under Q2-22 redovisade Qlosr en bruttomarginal om 44 % vilket å ena sidan är högre än bolagets uppsatta mål om 43 % för år 2022, å andra sidan väsentligt lägre än jämförbart kvartal föregående år i vilken bruttomarginalen uppgick till 61,7 %. Viktigt att poängtera dock är att Qlosr under jämförbart kvartal enbart bestod av Qlosr AB vilka under tidpunkten hade en högre andel prenumerationsintäkter än vad koncernen har idag efter förvärv av sex rörelsedrivna bolag, vilket påverkar såväl bruttomarginalen som andelen prenumerationsintäkter, vilka är av en högre underliggande lönsamhet. Qlosrs uppvisade bruttomarginal under första halvåret av år 2022 om 43,9 % överträffar samtidigt Analyst Groups prognoser, i vilken vi har estimerat en bruttomarginal om 42,4 % för helåret 2022, där vi hade förväntat oss att inkluderingen av gjorda förvärv skulle få en något större negativ effekt på bruttomarginalen än vad som hittills visats. Med bakgrund till detta, i kombination med att Qlosr avser, i ljuset av en stärkt kassaposition, att öka andelen egenfinansierad utrustning, vilket påverkar bruttomarginalen positivt, kommer vi att se över våra prognoser avseende bruttomarginalen för åren 2022–2024.

Justerad EBITDA-resultat mer eller mindre i linje med våra förväntningar

EBITDA-resultatet uppgick under det andra kvartalet till 7,5 MSEK (2,7), motsvarande en EBITDA-marginal om 6,1 %. Likt Q1-22 påverkades även EBITDA-resultatet under Q2-22 av engångskostnader, vilka uppgick till 0,9 MSEK och hänförs till listbytet från Nordic Growth Market till Nasdaq First North. Justerat för dessa kostnader uppgick EBITDA-resultatet till 8,4 MSEK, motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 6,8 %, vilket var i nära linje med våra estimat om 7 % för helåret 2022. Utöver redan befintliga effektiviseringsprojekt som Qlosr har initierat, såsom gemensamma inköp och Configuration Center, meddelade Qlosr i anslutning till rapporten att bolaget ämnar genomföra en sammanslagning av dotterbolagen Qlosr AB och RG19, vilka under Q3-22 ska flytta ihop i gemensamma lokaler. Som ett led i sammanslagningen ska Qlosr integrera dotterbolagens infrastrukturplattformar i syfte att optimera leveranskapaciteten, vilket medför ökade skalfördelar för hela gruppen, likväl ökad intjäningspotential per anställd i Stockholmsregionen. Qlosr har för avsikt, givet sammanslagningen, att ta engångskostnader uppgående till 14,5 MSEK under Q3-22, varav ca 5,5 MSEK är kassaflödespåverkande, samtidigt som projektet förväntas av bolaget att förbättra EBITDA-resultatet med 3 MSEK under Q4-22 samt ca 12 MSEK under år 2023 och därefter årligen återkommande. Givet att det tredje kvartalet är ett säsongsmässigt svagare kvartal, till följd av semesterperiod, ser vi i nuläget att denna kostnadsbesparingsåtgärd inte kommer att förändra vår vy vad gäller estimerat EBITDA-resultat för helåret 2022, trots att det fjärde kvartalet är ett starkare kvartal och att sammanslagningen väntas ge effekt under Q4-22. Däremot kommer vi att se över våra EBITDA-prognoser för åren 2023–2024 givet sammanslagningens fulla effekt då realiseras.

Qlosr genererar starka fria kassaflöden, möjliggör fler förvärv

Vid utgången av Q2-22 uppgick kassan till 59,6 MSEK, en ökning med ca 9,2 MSEK från Q1-22. Vi ser starkt positivt på Qlosrs förmåga att generera högt fritt kassaflöde, som under kvartalet uppgick till 22,6 MSEK, vilket är en ökning med 6,2 MSEK från Q1-22. Inlösen av C-aktier avseende en slutreglering av det omvända förvärvet av Archelon i Q2-21 samt erlagd tilläggsköpeskilling till säljarna av RG19 belastade kassaflödet med motsvarande -12,9 MSEK under kvartalet, vilka är de primära anledningarna till att ökningen i kassan Q-Q inte var högre. Kassan har dock stärkts organiskt med 17 MSEK under H1-22 samtidigt som de räntebärande skulder i princip har utvecklats i oförändrad takt under första halvåret av 2022, vilket således stärker Qlosrs finansiella ställning. Vidare öppnar det upp för att Qlosr kan utnyttja rådande oroligheter på de finansiella marknaderna genom ytterligare förvärv, i vilka Qlosr, för de mindre förvärven, kan öka kontantdelen i finansieringen, vilket därmed minskar den framtida utspädningen, således ett mer aktieägarvänligt alternativ. Genom ytterligare förvärv kommer Qlosr åt nya kundbaser i vilka bolaget kan fortsätta att exekvera på uttalad tillväxt-på-tillväxt-strategin och på sådant vis säkerställa en såväl stark som uthållig tillväxt framgent.

 

Sammanfattande ord om rapporten

Givet våra helårsprognoser om en nettoomsättning 496,4 MSEK och ett EBITDA-resultat om 35,1 MSEK kan vi efter att H1-22 nu är presenterad konstatera att medan Qlosr har levererat en nettoomsättning i nära linje med våra estimat, ligger samtidigt det uppvisade EBITDA-resultatet något under estimatet utifrån ett run rate-perspektiv. Även om vi ser starkare kvartal tillmötes, är det betryggande att Qlosr fortsätter att identifiera och utvinna kostnadssynergier på koncernnivå, varför vi anser att Qlosr är på god väg att infria våra helårsestimat.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad analys av Qlosr.