Kommentar på Plexians bokslutskommuniké


Plexian publicerade igår den 17 februari sin bokslutskommuniké för år 2021. Följande är några punkter som vi valt att belysa i samband med rapporten:

  • Hur bolagets kostnadsbas utvecklats
  • Kassaflöde och burn rate
  • Vår syn på bolagets framtid

Hur bolagets kostnadsbas utvecklats

Under H2-21 uppgick Plexians totala rörelsekostnader, till ca -14,6 MSEK, att jämföra med -8,2 MSEK under H2-20. Ökningen beror främst på att bolagets COGS under H2-21 uppgick till
-2,5 MSEK (0), vilket Analyst Group antar är hänförligt till Edge-plattformen. Bolagets rörelsekostnader, exklusive COGS, ökade således med ca 50 % under perioden, samtidigt som det i termer av absoluta tal (3,9 MSEK) fortfarande är relativt lågt, varför vi inte drar några större växlar kring detta. Dessutom ska det tilläggas att en jämförelse rakt av med H2-20 blir något missvisande, eftersom bolaget under perioden påbörjade avskrivningarna av det upparbetade immateriella tillgångarna, vilket utgjorde cirka hälften av ökningen i rörelsekostnaderna under perioden.

Kassaflöde och burn rate

Vid utgången av 2021 uppgick Plexians kassa till ca 26,6 MSEK, och under september/oktober tillfördes bolaget, via en riktad nyemission, en emissionslikvid om 24 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader, vilket således har stärkt kassan väsentligt. Under andra halvåret för år 2021 uppgick Plexians kassaflöde från den operativa verksamheten, inklusive kassaflödet från investeringsverksamheten, till ca -2,5 MSEK/månad. Givet en liknande kapitalförbrukning under kommande månader, och att bolagets kassa per den sista december uppgick till ca 26,6 MSEK, skulle kassan vara förbrukad vid Q4-22, allt annat lika. Då har även tillkommande likvid från TO2 inkluderats, vilket tillförde Plexian 3,5 MSEK före emissionskostnader under januari 2022. Dock räknar vi med att Plexian kommer att öka sin kapitalförbrukning framgent, i takt med att personalstyrkan ökar och bolaget skalar upp antalet användare av Edge-plattformen, varför Plexian förväntas vara i behov av extern kapitalanskaffning tidigare än Q4-22.

Vår syn på bolagets framtid

Under perioden har Plexian ingått en avsiktsförklaring med HSB Malmö och ett samarbetsavtal med Skånes Fotbollsförbund, med avsikten att integrera Edge-plattformen i de båda partnernas medlemsprogram. Bolaget har också avslutat förstudien med Coop som Plexian ingick LOI med vid halvårsskiftet, där avsikten är att i närtid ingå avtal. Om Plexian lyckas omsätta nuvarande avsiktsförklaringar till samarbetsavtal, skulle bolaget adressera cirka fyra miljoner konsumenter med nuvarande partnerbas, och Analyst Group ser stora möjligheter för bolaget att ingå fler avtal för att på så sätt fortsätta bygga ett större samt starkare partnernätverk under 2022.

Sammanfattningsvis ser vi att Plexian har utvecklats med en god kostnadskontroll under H2-21, samtidigt som bolaget under starten av år 2021 lanserade lojalitetsplattformen Edge till kunder, vilket var en viktig milstolpe. Framöver förväntar vi oss att Plexian får ett partneravtal på plats för att snabbt kunna skala upp antalet användare av Edge-plattformen och erbjuda konsumenter skräddarsydda erbjudanden som ger riktiga pengar tillbaka vid köp, bistå säljare i att nå de mest relevanta kunderna samt förse partners med en plattform för att kapitalisera på användardriven data.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Plexian.