Kommentar på SMG:s senaste order samt intervju med VD Anders Brinck


Shortcut Media AB (”SMG” eller ”bolaget” framgent) har, via Oddway Film, vunnit ett ramavtal värt 1,8 MSEK.

Oddway Film är ett dotterbolag till SMG, som är specialiserade på välproducerad reklam, brand, – och imagefilm, med stort fokus på storytelling. Ramavtalet som Oddway vunnit har ett värde av 1,9 MSEK över fem månader, och avtalet har ingåtts med ett globalt ledande teknikföretag, som driver en av världens ledande digitala plattformar. Analyst Group ser denna order som ytterligare ett bevis på SMG:s ledande ställning inom sin nisch, och anser att ordern kommer vara en stark referens för SMG i framtiden, vilket på sikt kan leda till att bolaget vinner nya ramavtal med globala kunder. Därtill bedömer Analyst Group att sannolikheten att avtalet förlängs är hög, då Oddway har ett starkt track record av prisbelönt filmproduktion.

Vi ställde följande frågor till SMG:s VD Anders Brinck:

Skulle du kunna berätta mer lite om hur processen går till när ni vinner ett ramavtal, samt varför du tror att just ni vann avtalet?

Generellt kan sägas att det främst är stora företag med löpande behov och höga krav på sina partners inom filmkommunikation som upphandlar ramavtal. Till upphandlingen bjuds de ledande aktörerna i branschen in, vilket i regel inkluderar oss. 

Där jämför kunden parametrar som kreativitet, kvalitet, kapacitet, leveransförmåga, priser, mm. I det här fallet, precis som i samtliga andra ramavtalen vi vunnit 2020, är det främst vår kreativitet, kvalitet och leveransförmåga som lett till att vi vunnit avtalet. Vilket är glädjande. 

Vad skulle det innebära om avtalet förlängs för SMG?

Givet att volymen är densamma som nu skulle det innebära ca 4 Mkr i löpande intäkter på årsbasis.

Vad innebär det för SMG att vinna ett ramavtal med en globalt ledande aktör?

Ytterligare ramavtal med ett så stort, välkänt, globalt företag är en enorm kvalitétsstämpel för oss. Gentemot marknaden i allmänhet och storkunder i synnerhet.  

Vi har länge varit välkända och anlitats av de största organisationerna i olika branscher. Det är extra roligt att fler och fler av de kunderna nu väljer att skriva ramavtal och att vi ofta är den partner som de stora beställarna väljer. 

Hur ser möjligheterna för merförsäljning ut?

Just det här ramavtalet omfattas av stark sekretess av olika skäl, så där vill jag vara försiktig att kommentera mer detaljerat. Men generellt är möjligheterna för merförsäljning väldigt goda när väl ramavtal finns på plats. 

Själva syftet med ramavtalen är att kunderna ska kunna samla alla sina behov inom rörlig bild hos en kreativ partner. Där är SMG en av de starkaste aktörerna i Norden och vi kan därigenom skapa mervärde för våra kunder på ett sätt som få andra kan. 

När vi skapar mervärde för våra kunder leder det i sin tur till merförsäljning.