Kommentar på Obducats Q4-rapport


Obducat AB publicerade idag den 14 december sin delårsrapport för fjärde kvartalet räkenskapsåret 2019, samt även bokslutskommuniké, och levererar ett starkt kvartal.

Obducat levererar en stark rapport, med hög intäktstillväxt och stigande rörelseresultat (EBIT)

Under Q4-19 så uppgick intäkterna till 9,0 MSEK (4,2), vilket motsvarar en intäktstillväxt om ca 114,3 % Q-on-Q. Rörelseresultatet (EBIT) var under perioden -9,6 MSEK, upp från -12,5 MSEK för jämförbar period föregående år. På nettoresultatnivå ökade resultatet från -12,7 MSEK till -11,8 MSEK. Obducat hade under räkenskapsåret 2019 som målsättning att nå lönsamhet, men på grund av en tillbakadragen order samt kostnader hänförliga till bolagets företrädesemission så lyckades bolaget inte med den målsättningen.

Under våra förväntningar

Även om Obducat levererade en stark rapport för Q4-19 med hög intäktstillväxt så var de totala intäkterna samt resultatet under våra förväntningar. Intäkterna för kvartalet var 9,0 MSEK, således ca 30 MSEK lägre än estimerat, och EBIT uppgick till -9,6 MSEK mot prognostiserade 982 tSEK. I nettoresultat räknade vi med ett resultat om 535 tSEK, vilket var avsevärt högre än det nettoresultat om -11,8 MSEK som Obducat levererade. I Obducat är det mycket slagigt mellan kvartalen, och Analyst Group bedömer att en stor del av de orders som vi estimerade att bolaget skulle leverera under Q4-19 kommer förskjutas till Q1-20.

Hög orderingång i Q4-19

Orderingången för Q4-19 var den högsta under år 2019, och uppgick till 12,3 MSEK, och Obducat har fortsatt känt av en hög aktivitetsnivå bland bolagets kunder. Bolagets orderingång uppgår vid slutet av år 2019 till 48,4 MSEK, varav majoriteten av denna orderstock bedöms fyllas under H1 2020. Med bakgrund av stark orderingång i Q4-19 och en upplevd ökad aktivitetsnivå ger detta en positiv indikation på att år 2020 blir ett år då halvledarindustrin återigen visar på positiv tillväxt.

Vi sänker våra prognoser för år 2020

Vi sänker våra prognoser för helåret 2020, där vi sänker våra estimat för intäkterna från 121,7 MSEK till 81,9 MSEK samt vår prognos för EBIT-resultat från 3,1 MSEK till -2,5 MSEK. Vi kommer i närtid publicera en uppdaterad aktieanalys och kommer nära följa hur Obducats orderingång och halvledarmarknaden i stort utvecklas framgent.