Kommentar på Obducats Q4-rapport


Obducat publicerade den 17 februari 2023 bolagets delårsrapport för det fjärde kvartalet 2022, vilken visade på en stark intäktsökning både Q-Q och Y-Y.

Obducat avslutade 2022 med en stark tillväxt och en fortsatt hög orderstock. Detta, i kombination med ett intensifierat marknadsföringsarbete, pekar på att bolaget kommer nå en omsättning överstigande 100 MSEK år 2023”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Följande är våra tankar kring rapporten och några punkter vi valt att titta närmare på:

  • Ökad orderingång såväl som omsättning för helåret 2022
  • Förbättrad lönsamhet
  • Stor orderstock
  • Stark inledning på 2023 med flera vunna affärer

Under Q4-22 uppgick intäkterna till 16,3 MSEK (13,1) vilket motsvarar en tillväxt om 24 % mot jämförelsekvartalet 2021 och en tillväxt om hela 88 % Q-Q. Sett till bolagets intäkter rullande tolv månader, vilket således motsvarar helårsintäkterna för 2022, uppgick dessa till 58,5 MSEK (32,1). I vår senaste analys hade vi estimerat att Obducats intäkter under det fjärde kvartal 2022, såväl som för helåret, skulle vara något högre, vilket förklaras av att Obducat fortsatt dras med komponentsbrist inom halvledarindustrin och därmed fördröjningar när det gäller leverans av komponenter till produktionen, vilket förskjuter intäktsföringen. Trots utmaningarna inom komponentförsörjningen har Obducat ökat intäkterna med 82 % för helåret 2022, vilket Analyst Group anser är en stark prestation i ett fortsatt utmanande marknadsklimat.

Vid utgången av december 2022 uppgick orderstocken till 88 MSEK, att jämföra 65 MSEK vid utgången av december 2021. Orderingången för helåret 2022 uppgick till 79,2 MSEK (64,4), vilket motsvarar en ökning om 23 %. Kvartalets (Q4-22) orderingång uppgick till 11 MSEK (22 MSEK). Under inledningen av 2023 har Obducat fortsatt att vinna affärer, vilka hittills har varit av betydande storlek. Exempelvis ett 3-årigt avtal för kontinuerlig produktion av optiska komponenter, där det totala ordervärdet uppgår till cirka 28,6 MSEK samt ytterligare affärer till ett värde om 19 MSEK, vilket inkluderar en order avseende en Sindre 400 Integra till ett värde om 14,5 MSEK.

Sammantaget har Obducat en stor orderstock och påvisar ett starkt affärsmomentum med flertalet vunna ordrar under de senaste månaderna, varför vi anser att Obducat har en mycket bra position inför resten år 2023 och delar därför bolagets egen prognos om att nå en omsättning överstigande 100 MSEK.

Under det fjärde kvartalet levererade Obducat en bruttomarginal om 63 % (60), vilket vi ser som ett tecken på bolagets förmåga att kompensera kostnadsökningar med högre priser mot slutkunder. Jämfört med vårt estimat om 55 %, såväl som mot de föregående åtta kvartalens genomsnittliga bruttomarginal om 59 %, har Obducat därmed avslutat fjolåret med en stark bruttomarginal.

Sett till rörelseresultatet (EBITDA) uppgick detta till -2,8 MSEK (-3,3) under det fjärde kvartalet 2022, vilket är en förbättring mot jämförbart kvartal 2021 såväl som mot föregående kvartal (Q3-22).  Rörelsens kostnader ökade marginellt under de tre sista månaderna 2022 och uppgick till totalt 13 MSEK, att jämföra med 12 MSEK under Q3-22 och 11 MSEK under jämförbar period 2021. Ökningen kan delvis förklaras av att marknadsföringsarbetet har intensifierats, vilket är ett led i Obducats långsiktiga strategi för att stärka bolagets marknadsposition. För helåret 2022 uppgår rörelseresultatet till -10,7 MSEK (-22,5), en klar förbättring som innebär att Obducat därmed har halverat rörelseförlusten Y-Y.

Sammanfattningsvis rapporterade Obducat något lägre intäkter under Q4-22 än vad vi estimerat, samtidigt som bolaget påvisade god tillväxt på både kvartals- och årsbasis. Med hänsyn till att effekterna av komponentbristen fortsatt förskjuter Obducats intäktsföring antas Obducat kunna fullfölja fler leveranser i takt med att komponentbristen successivt avtar och således även kunna rapportera ännu högre intäkter under kommande kvartal. Obducat har som nämnt börjat året med en stark orderingång, med tre vunna affärer till ett totalt ordervärde om cirka 48 MSEK, varför vi räknar med att Obducat når det som bolaget själva prognostiserar inför 2023; nämligen en omsättning som överstiger 100 MSEK samt ett positivt resultat för helåret.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Obducat.