Kommentar på Obducats Q4-rapport


Obducat publicerade idag den 18 februari 2022 sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2021, följande är vår uppföljning av rapporten och några punkter vi valt att titta närmare på:

  • Försäljning, orderingång och orderstock
  • Kostnadsbild och bruttomarginal
  • Rörelseresultatet (EBITDA)

Under Q4-21 uppgick intäkterna till 13,1 MSEK (16,5) vilket motsvarar en minskning om 20 % mot jämförelsekvartalet 2020. Sett till bolagets försäljning rullande tolv månader, vilket således motsvarar helårsförsäljningen för 2021, uppgår denna till 32,1 MSEK (54). I vår senaste analys hade vi räknat med en nettoomsättning om ca 16 MSEK för årets fjärde kvartal, vilket således var något i överkant jämfört med det faktiska utfallet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är att Obducat fortsatt har varit påverkade av att restriktionerna har skapat viss fördröjning i leverans av komponenter till produktionen, såväl som att det försenar slutförandet av installationer av levererade system, vilket förskjuter intäktsföringen. Samtidigt anser vi, med tanke på våra egna förväntningar samt rådande marknadsförutsättningar, att 13,1 MSEK i rapporterad försäljning för Q4-21 är en bra prestation. Jämfört med exempelvis Q3-21 (6,1 MSEK) är det en ökning med 115 %, samt att fjärde kvartalets försäljning dessutom överstiger den totala försäljningen för de två föregående kvartalen (Q2-21 och Q3-21).

Likt vad vi tidigare kommunicerat gällande att den rapporterade omsättningen såklart är en viktig parameter att ta hänsyn till, vill vi fortsatt betona att det nästan är av större vikt av att titta närmare på Obducats orderstock, vilken nu uppgår till 64,9 MSEK (24,5). Detta innebär att Obducat fortsätter den positiva trenden som inleddes i början av 2021, där bolaget vinner fler och fler affärer. Att orderstocken nu uppgår till ca 65 MSEK innebär även att nivån är långt över nivåerna som gällde före pandemin. Att orderstocken stigit under samtliga av de senaste fyra kvartalen ser vi som ett tecken på att 2022 kan visa god omsättningstillväxt.

I dagens rapport kan vi även utläsa att bolagets ”[…] bedömning är att marknadsefterfrågan kommer att fortsätta öka under 2022”. Detta är således i linje med vår egen tro och med hänsyn till senast rapporterad orderstock, samt att ytterligare orders kommunicerats under inledningen av året, bör utrymme finnas för att den rapporterade försäljningen ska kunna stiga i bra takt framgent.

Sett till rörelseresultatet (EBITDA) uppgick detta till -1,0 MSEK (1,6) under årets fjärde kvartal, vilket är en viss försämring mot jämförbart kvartal 2020. Samtidigt kan detta jämföras med föregående kvartal (Q3-21), då EBITDA-resultatet uppgick till -4,5 MSEK. Sett till rörelsens kostnader uppgick dessa under fjärde kvartalet till -11 MSEK, att jämföra med -10 MSEK under Q3-21. Att Obducat, jämfört med Q3-21 lyckats öka sin försäljning med 115 %, samtidigt som att rörelsekostnaderna varit i stort sett detsamma, anser vi är en väldigt bra prestation. En ytterligare faktor som bidragit positivt är att bolaget under fjärde kvartalet kunnat uppvisa en bruttomarginal om 60 % (48), en klar förbättring mot Q4-20. Givet att Obducat kan fortsätta utvecklas med en god kostnadskontroll, i kombination med en växande orderingång och sedermera försäljningsökning, står vi fast vid vår åsikt att utrymme borde finnas för att koncernen ska kunna uppvisa ett positivt EBITDA-resultat framgent.

Sammanfattningsvis anser vi att Obducat avslutar 2021 starkt med en kraftigt ökad orderingång och orderstock. Detta, i kombination med en återhämtning i branschen där kunderna börjar komma tillbaka, ger förutsättningar för att Obducat ska kunna växa under 2022.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.