Kommentar på Obducats Q4-rapport


Obducat publicerade den 19 februari 2021 bolagets delårsrapport för kvartal 4 år 2020.

Obducat levererar en bra rapport, särskilt givet tuffa förutsättningar

Under Q4-20 så uppgick intäkterna till 16,5 MSEK (8,1), vilket motsvarar en intäktsökning om ca 104 % Y-on-Y. Rörelseresultatet (EBIT) blev under perioden -0,8 MSEK, upp från -10,5 MSEK för jämförbar period föregående år. På nettoresultatnivå ökade resultatet från -12,8 MSEK till -3,7 MSEK. Obducat har påverkats kraftigt negativt av Coronapandemin under år 2020, och det fjärde kvartalet var inget undantag. Givet detta anser Analyst Group att Obducat lyckades prestera ett relativt bra kvartal, där bolaget visade på en starkt förbättrad omsättning samtidigt som de också visade en god kostnadskontroll.

Svagare orderingång i Q4-20 än under Q4-19

Orderingången under kvartalet minskade från 12,3 MSEK under Q4-19 till 1,5 MSEK under Q4-20. Bolaget orderingång har fortsatt påverkats negativt av Covid-19, där den andra vågen av Coronasmitta har orsakat förseningar i samtliga av Obducats kundprojekt, samt förskjutit orders framåt i tiden.

Minskad aktivitetsnivå bland flera kunder

Obducat noterade en klart lägre aktivitetsnivå bland bolagets kunder, och flera kunder har stängt ner sina faciliteter samt korttidspermitterat sina anställda. Ur ett längre perspektiv bedömer dock branschexperter, likväl Analyst Group, att marknadsnedgången är av tillfällig karaktär, och att efterfrågan i de applikationsområden som Obducat verkar inom kommer se god efterfrågan på sikt.

Uppgraderad funktionalitet av befintliga produkter

Under kvartalet så har Obducats utvecklingsarbete fortskridit, vilket har lett till lanseringen av ny funktionalitet inom bolagets Eitreproduktserie. I och med detta stärker Obducat sin ledande position inom sin nisch, och Analyst Group ser det som positivt att bolaget fortsatt med sitt utvecklingsarbete i denna tuffa period för bolaget, och att det stärker Obducats konkurrenskraft inom nanoteknik ytterligare på sikt.