Kommentar på Obducats Q3-rapport


Obducat publicerade den 3 november 2023 bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2023, vilken visade på en tillväxt närmare 200 % Y-Y och ett starkt positivt EBITDA-resultat.

”Obducat levererar en stark rapport med en kraftig intäktsökning både Y-Y och Q-Q, vilket är ett resultat av god leveransförmåga under kvartalet. Samtidigt uppvisar Obducat en hög bruttomarginal och följaktligen ett starkt positivt EBITDA-resultat och EBIT-resultat, med rörelsemarginaler om 26 % respektive 17 %. Efterfrågan är fortsatt hög på Obducats produkter och tjänster, vilket bekräftas bland annat av orderingången om 34,5 MSEK och resulterar i en rekordhög utgående orderstock om cirka 145 MSEK. Sammantaget har Obducat levererat en starkt tredje kvartal och bäddar för ett rekordår 2023”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Följande är våra tankar kring rapporten och några punkter vi valt att titta närmare på:

  • Nettoomsättningen ökade med närmare 200 % Y-Y
  • Rekordhög orderingång och orderstock
  • EBITDA-marginal om hela 26 %

Under det tredje kvartal 2023 uppgick intäkterna till 25,6 MSEK (8,7), vilket motsvarar en tillväxt om hela 196 % mot jämförbart kvartal 2022. Vid jämförelse mot föregående kvartal (Q2-23) uppgick tillväxten till hela 105 % (12,5). Rapporten bekräftar en förbättrad leveranssituation och en avtagande påverkan avseende komponentbristen inom halvledarindustrin, vilket under kvartalet bidrog till att Obducat kunde uppvisa en hög tillväxt, tillika leveransförmåga. Trots att Analyst Group räknar med en fortsatt påverkan från komponentbristen, vilket delvis utgör en utmaning framgent, förväntar vi oss en successivt förbättrad leveranssituation under de kommande kvartalen. I vår senaste analys hade vi dock räknat med att en större andel av orderstocken skulle kunna tillgodoräkna intäkterna för det tredje kvartalet, vilket inte helt visade sig bli fallet. Detta innebär samtidigt att Obducat ”redovisningsmässigt” bör kunna rapportera ännu större intäkter under kommande kvartal, vilket bekräftas av den rekordhöga utgående orderstocken.

Affärstempot för Obducat har varit högt under det tredje kvartalet, vilket blir tydligt sett till orderingången om 34,5 MSEK (25,1), motsvarande en ökning om 37 % Y-Y och belyser en hög efterfrågan på Obducats produkter och tjänster. Den höga efterfrågan och starka orderingången under kvartalet förklaras av Obducats fortsatta marknadssatsning, där Obducat bland annat har deltagit och ställt ut på flertalet mässor, vilket har resulterat i en ökad synlighet och ytterligare förstärkning av den redan höga varumärkeskännedomen inom branschen. Därutöver gynnas även Obducat av starka och välkända omvärldstrender, såsom elektrifiering, digitalisering och AI, vilket driver den höga efterfrågan på chip och elektronikkomponenter. Sett till de rapporterade nio månaderna under år 2023 (januari-september) uppgår orderingången till 107,4 MSEK (68,1), vilket motsvarar en ökning om hela 58 % Y-Y. Den höga orderingången har resulterat i att den utgående orderstocken nådde en ny rekordnivå och uppgick vid utgången av kvartalet till 145,3 MSEK (96,6).

Rekordhög orderingång och utgående orderstock

Under det tredje kvartalet har Obducat uppvisat höga marginaler, där bruttomarginalen uppgick till 69 % (78). Trots att bruttomarginalen är lägre än motsvarande period föregående år, så kan det sättas i relation till helåret 2022 om ca 63 % eller genomsnittet under de åtta senaste kvartalen (Q3-21 – Q2-23) om 58 %, vilket påvisar att prisjusteringar har kunnat genomföras framgångsrikt för att kompensera för eventuella kostnadsökningar. Sett till rörelseresultatet (EBITDA) uppgick detta till 6,6 MSEK (-3,1) under Q3-23, vilket motsvarar en EBITDA-förbättring om hela 9,7 MSEK Y-Y och motsvarar en EBITDA-marginal om rekordhöga 26 %. EBITDA-resultatet är även en förbättring mot föregående kvartal (Q2-23) om 9,9 MSEK i absoluta tal, vilket då uppgick till -3,3 MSEK. För de nio månaderna 2023 (januari-september) uppgår EBITDA-resultatet till 4,2 MSEK, vilket kan jämföras med motsvarande period föregående år om -1,2 MSEK och motsvarar en marginal om 7 %. Rörelsens kostnader under kvartalet uppgick till totalt 13,3 MSEK, vilket kan jämföras med 11,8 MSEK under Q2-23 och 12,0 MSEK under jämförbar period 2022, därmed står det klart att Obducat påvisar en stark skalbarhet i sin affärsmodell. På EBIT-nivå uppgår rörelseresultatet till 4,4 MSEK (-5,3), vilket motsvarar en EBIT-marginal om 17 %. I jämförelse med vår senaste analysuppdatering hade vi räknat med en EBITDA-marginal om 12 % och en EBIT-marginal om 6 %, vilket Obducat därmed överträffar ordentligt.

Under föregående kvartal (Q2-23) upptog Obducat ett konvertibelt lån om 20 MSEK för att på ett effektivt sätt möta den ökade efterfrågan och genomföra bolagets expansion. Vid utgången av Q3-23 uppgick kassan till 6,8 MSEK, vilket kan jämföras med utgången av föregående kvartal om 3,0 MSEK, motsvarande en ökning om ca 3,8 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,2 MSEK under det tredje kvartalet, medan det totala kassaflödet under perioden uppgår till 3,8 MSEK, efter en ökning av räntebärande skulder med 3,8 MSEK. I VD-ordet skriver Patrik Lundström bland annat att ” […] I takt med att utleveranserna ökar så kommer likviditetssituationen att förbättras vilket gör det möjligt att på ett kontrollerat sätt öka lagerhållningen för att möjliggöra kortare leveranstider.”

Sammanfattningsvis rapporterade Obducat en stark rapport, vilket innefattar en hög tillväxt både Y-Y och Q-Q, samt stark lönsamhet där EBITDA-marginalen uppnådde hela 26 %. Trots en god leveransförmåga under kvartalet så nådde den utgående orderstock en ny rekordnivå om cirka 145 MSEK, vilket i kombination med successivt förbättrad leveranssituation bäddar för ett rekordår, både på intäkts- och lönsamhetssidan. Därutöver förväntar sig Analyst Group en fortsatt stark efterfrågan på bolagets produkter och tjänster, vilket dels bekräftas av den höga orderingången under det tredje kvartalet, dels av de intensifierade marknadssatsningarna Obducat har genomfört under år 2023. Detta bekräftas bland annat av att Obducat har ställt ut på två mässor under kvartalet, en i USA och en i Kina, samt en mässa efter kvartalets utgång, där bolaget på samtliga mässor har upplevt ett högt intresse från både befintliga och blivande kunder. Sammantaget bekräftar rapporten Obducats starka position på marknaden och är ett kvitto på den starka lönsamheten bolagets affärsmodell besitter.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Obducat.