Kommentar på Obducats Q3-rapport


Obducat publicerade den 28 oktober 2022 sin delårsrapport för tredje kvartalet 2022, vilken visade på en kraftig ökning i orderingången om 176 %. ”Obducat visade lägre intäkter än väntat under kvartalet, samtidigt som orderstocken växt till rekordnivåer. Detta, i kombination med fortsatt stark orderingång, pekar på att kommande kvartal kan visa höga intäkter även i delårsrapporterna”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Följande är vår uppföljning av rapporten och några punkter vi valt att titta närmare på:

  • Försäljning, orderingång och orderstock
  • Kostnadsbild och bruttomarginal
  • Rörelseresultatet (EBITDA)

Under Q3-22 uppgick intäkterna till 8,7 MSEK (6,1) vilket motsvarar en ökning om 42 % mot jämförelsekvartalet 2021. I vår senaste analys hade vi estimerat att Obducats intäkter under årets tredje kvartal skulle vara högre, där förklaringen till att detta inte blev fallet är fördröjningar när det gäller leverans av komponenter till produktionen, vilket förskjuter intäktsföringen. Det blir än mer tydligt sett till orderstocken, vilken vid utgången av september hade stigit till hela 97 MSEK, att jämföra med 78 MSEK vid utgången av juni. I vår tidigare analys hade vi räknat med att en större andel av orderstocken skulle kunna tillgodoräknas intäkterna för årets tredje kvartal, vilket inte visade sig bli fallet. Detta innebär samtidigt att Obducat ”redovisningsmässigt” bör kunna rapportera ännu större intäkter under kommande kvartal. Sett till nuvarande affärsmomentum är tempot högt, vilket blir tydligt sett till orderingången om 25,1 MSEK (9,1) under Q3-22, en ökning med 176 % mot jämförbart kvartal 2021. Obducat har dessutom efter utgången av kvartalet vunnit ytterligare affärer, t.ex. avseende ett fullt automatiserat Microcluster process system, där ordervärdet uppgår till ca 7,4 MSEK.

Vad gäller den stigande inflationen har Obducat ännu inte påverkats negativt, då prisjusteringar har kunnat genomföras för att kompensera för kostnadsökningar. Under det tredje kvartalet levererade Obducat en bruttomarginal om 78 % (53), vilket är en av de högsta nivåerna någonsin i bolagets historia. Det kan även jämföras med vårt eget estimat om 49 %, samt de föregående åtta kvartalens genomsnittliga bruttomarginal om 55 %.

Med hänsyn till de totala rörelsekostnaderna under Q3-22 om 12,0 MSEK (10,0) landade EBITDA-resultatet på -3,1 MSEK (-4,5). I vår tidigare analys hade vi estimerat att de totala rörelsekostnaderna skulle uppgå till 13,5 MSEK, varför vi ser positivt på att Obducat utvecklats med en lägre kostnadsbas. Dock, med hänsyn till de rapporterade intäkterna, räckte inte detta för att uppvisa ett positivt rörelseresultat under det tredje kvartalet, att jämföra med vår tidigare analys där vi hade utgått från ett break even-resultat.

Sammanfattningsvis rapporterade Obducat lägre intäkter än väntat. Dock, likt vad vi tidigare kommunicerat gällande att den rapporterade omsättningen såklart är en viktig parameter att ta hänsyn till, vill vi fortsatt betona att det nästan är av större vikt av att följa utvecklingen av Obducats orderstock, vilken nu uppgår till 97 MSEK, att jämföra med 49 MSEK under tredje kvartal 2021 och 78 MSEK under föregående kvartal i år (Q2-22). Detta innebär att Obducat fortsätter den positiva trenden som inleddes redan i början av 2021, där bolaget vinner fler och fler affärer. Givet att effekterna av komponentbrister minskar, borde detta kunna resultera i att Obducat kan fullfölja fler leveranser och således även kunna rapporterade högre intäkter i kommande delårsrapporter.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.