Kommentar på Obducats Q3-rapport


Obducat publicerade den 29 oktober 2021 sin delårsrapport för tredje kvartalet 2021, följande är vår uppföljning av rapporten och några punkter vi valt att titta närmare på:

  • Försäljning, orderingång och orderstock
  • Kostnadsbild och bruttomarginal
  • Rörelseresultatet (EBITDA)
  • Fokus under de närmaste månaderna

Under Q3-21 uppgick intäkterna till 6,1 MSEK (8,8), vilket motsvarar en minskning om ca 31 % mot jämförelsekvartalet 2020. Sett till bolagets försäljning rullande tolv månader uppgår denna per Q3-21 till 35,5 MSEK (46,7). I vår senaste analys hade vi räknat med en betydligt högre nettoomsättning för årets tredje kvartal, vilket således var i överkant jämfört med det faktiska utfallet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är att Obducat under tredje kvartalet har varit fortsatt påverkade av restriktioner, vilka skapat viss fördröjning i leveranser av komponenter till produktion, såväl som att det försenar slutförandet av installationer av levererade system. Det resulterar i en förskjuten intäktsföring.

Tredje kvartalets orderingång uppgick till 9,1 MSEK (9,8), och sett till bolagets växande orderstock om 49,2 MSEK (38,2) ger detta en fingervisning om trenden i Obducats utveckling, och visar tecken på att omsättningen kan stiga framgent. Sedan september har Obducat kommunicerat flertalet vunna orders från olika marknader runtomkring i världen, exempelvis inom Europa, Indien och Kina, vilket stärker vår tro att marknadsförutsättningarna nu verkligen börjar ljusna. Det i sig skapar bättre förutsättningar för en ökad tillväxt och affärsaktivitet under kommande kvartal.

Sett till rörelseresultatet (EBITDA) uppgick detta till -4,5 MSEK (-2,5) under årets tredje kvartal, vilket är en försämring. Samtidigt, sett till rörelsekostnaderna, uppgick dessa till -10,0 MSEK (-10,6), vilket är i nära linje med dels jämförbart kvartal 2020, dels föregående kvartal i år (Q2-21). Obducat har dessutom under tredje kvartalet, i likhet med föregående kvartal i år, kunnat upprätthålla en hög bruttomarginal om 53 %. Det minskade EBITDA-resultatet under Q3-21 kan således primärt hänföras till just den förskjutna intäktsföringen. Givet att Obducat kan fortsätta utvecklas med en god kostnadskontroll, i kombination med en växande orderingång och sedermera försäljningsökning, borde utrymme finnas för att koncernen ska kunna uppvisa ett positivt EBITDA-resultat framgent.

Sammanfattning

Andra halvåret 2021 har rent intäktsmässigt börjat svagt för Obducat, men där bolaget nämner att aktivitetsnivån hos kunderna fortsätter att utvecklas positivt och att potential finns för större ordervolym framöver. Under resterande månader av året tolkar vi det som att Obducats fokus ligger på just detta, att på ett effektivt vis möta efterfrågan som förväntas stiga, samt att slutföra ett flertal pågående installationer. Det i sig kan skapa utrymme för en stigande försäljning under lönsamhet.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.