Kommentar på Obducats Q1-rapport


Obducat publicerade i fredags den 30 april 2021 sin delårsrapport för första kvartalet 2021, följande är vår uppföljning av rapporten.

Covid-19 har fortsatt en stor påverkan…

Under Q1-21 uppgick intäkterna till 8,3 MSEK (19,6), vilket motsvarar en minskning om ca 58 % mot det tuffa jämförelsekvartalet från föregående år. Att göra en jämförelse mellan dessa två kvartal rakt av blir dock något missvisande, då det kan argumenteras för att den fulla marknadsmässiga effekten av Corona-viruset ännu inte hade slagit till under första kvartalet 2020.

Sett till rörelseresultatet (EBIT) uppgick detta till -5,5 MSEK (-0,9) under årets första kvartal, vilket är en klar försämring. Samtidigt, sett till rörelsens kostnadsbas, minskade faktiskt denna med cirka 26 % under Q1-21 jämfört med Q1-20. Det blir således tydligt att det är just marknadsförutsättningarna under början av året, vilket resulterat i en lägre försäljning under Q1-21, som är förklaringen till det försämrade resultatet. Vi ser därmed positivt på att Obducat ändå har lyckats att sänka sina operativa kostnader, något som bl.a. är en effekt av fortsatt korttidsarbete och andra insatser.

… men det syns ett ljus i tunneln

Årets start har, föga förvånat, fortsatt att präglas av pandemin. Samtidigt nämner bolaget att aktivitetsnivån hos kunderna ökar successivt i takt med att effekterna av vaccinationsprogrammen genomförs, där mycket talar för en stark återhämtning i halvledarindustrin i stort. Det borde gynna Obducat och för närvarande uppgår bolagets orderstock till 32 MSEK. Under resterande del av året är målet att väsentligt öka orderingången, vilket ska göras möjligt genom dels fortsatt teknikutveckling vilken genererar nya produktlanseringar som ökar kundnyttan och konkurrenskraften i produkterna, dels genom fortsatt ökad utbyggnad och satsning på bolagets produktionsservicetjänst.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad version av vår senaste aktieanalys.