Kommentar på Obducats Q1-rapport


Obducat publicerade den 28 april 2023 bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2023, vilken visade på en förbättrad leveransförmåga med hög tillväxt och en kraftigt ökad orderingång.

”Obducat inleder år 2023 med en stark rapport som visar en kraftig intäktsökning, där tillväxten mot Q4-22 uppgick till hela 57 %, samt uppvisar ett positivt EBITDA-resultat med en hög efterfrågan på bolagets produkter. Den höga efterfrågan resulterar i både en rekordhög orderingång och orderstock, vilket i kombination med en ökad marknadskännedom globalt och ett fortsatt intensifierat marknadsföringsarbete, bäddar för att leverera ett rekordår där vi prognostiserar en omsättning närmare 120 MSEK med ett positivt resultat för helåret 2023”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Följande är våra tankar kring rapporten och några punkter vi valt att titta närmare på:

  • Nettoomsättningen var i linje med våra förväntningar
  • Rekordstor orderingång och orderstock
  • Positivt EBITDA-resultat
  • Stärker kassan för att möta den ökade efterfrågan

Under det första kvartal 2023 uppgick intäkterna till 25,6 MSEK (22,6) vilket motsvarar en tillväxt om 13 % mot jämförelsekvartalet 2021 och en tillväxt om hela 57 % Q-Q (16,3). Därutöver ska det nämnas att jämförbara kvartal (Q1-22 och Q4-22) utgör relativt ”tuffa” jämförelsetal då de stod för ca 67 % av de totala intäkterna under helåret 2022. Trots detta och fortsatt påverkan av komponentbrist levererar Obducat tillväxt både Q-Q och Y-Y. I vår senaste analys estimerade vi att Obducats omsättning under årets första kvartal skulle uppgå till 24,6 MSEK, vilket bolaget således överträffade med ca 1 MSEK. Intäktsökningen förklaras av att Obducat har haft ett starkt affärsmomentum under helåret 2022, såväl som under 2023, med flera vunna ordrar i en utmanande marknad, vilket har resulterat i en växande orderstock som Obducat nu har kunnat leverera på i en större utsträckning. Samtidigt uppges, likt vi även har kommenterat tidigare, att komponentbristen inom halvledarindustrin fortsatt förväntas vara en utmaning främst under det första halvåret 2023.

Beträffande orderingången uppgick den till 59,7 MSEK (7,0) under årets första kvartal, vilket påvisar den höga efterfrågan på Obducats produkter och tjänster och bidrar till att Obducat avslutade det första kvartalet med en utgående orderstock om hela 128 MSEK (51). Obducat har tidigare meddelat att bolaget har intensifierat marknadsföringsarbetet vilket i kombination med en sedan tidigare redan hög varumärkeskännedom, har bidragit positivt till den växande orderstocken. Obducat har bland annat per dagens dato kommunicerat åtta (8) ordrar till marknaden under år 2023, vilket kan jämföras med tre (3) stycken vid samma tidpunkt under föregående år och totalt 14 ordrar för helåret 2022.

Sammantaget har Obducat en bra position för resten av året, med en rekordstor orderstock, succesivt avtagande komponentbrist och ett starkt affärsmomentum. Obducat bevittnar en förhöjd aktivitetsnivå hos sina kunder, vilket resulterar i en ökad efterfrågan, särskilt inom det snabbt växande området produktionstjänster, där även flertalet kundprojekt har möjlighet att nå större produktionsvolymer.

Under det första kvartalet uppvisade Obducat en bruttomarginal om ca 41 % (55), vilket är lägre än motsvarande period föregående år såväl som bruttomarginalen för helåret 2022 om ca 63 %. Bruttomarginalen under det första kvartalet har påverkats av vinstavräkning av leveranser som genomförts under Q1-23, men som huvudsakligen färdigställdes under 2022, vilket beror på försenade komponentleveranser och högre produktionskostnader. Vinstavräkning är en redovisningsteknik som används vid leveranser som sker under längre tid och görs i syfte att intäkterna ska redovisas i takt med att kostnaderna uppstår. Dock, likt tidigare nämnt, påverkas Obducat fortsatt av komponentbristen som påverkar bruttomarginalen under det första kvartalet år 2023. Trots att Analyst Group antar att Obducat kommer påverkas även under Q2-23, förväntas komponentbristen succesivt avta, varför bruttomarginalen förväntas närma sig högre nivåer under andra halvan av 2023.

Sett till rörelseresultatet (EBITDA) uppgick detta till 0,9 MSEK (5,0) under det första kvartalet 2023, vilket är en minskning mot jämförbart kvartal 2022. Jämfört med föregående kvartal (Q4-22), då EBITDA-resultatet uppgick till -0,6 MSEK, har resultatet dock förbättrats under Q1-23. Rörelseresultatet var även något starkare än vårt estimat om 0,6 MSEK. Q1-23 påverkades av högre produktionskostnader, enligt ovan, men sett till rörelsens kostnader minskade dessa mot både föregående kvartal samt i jämförelse mot våra estimat. Rörelsens kostnader under det första kvartalet 2023 uppgick till totalt 11,6 MSEK, vilket kan jämföras mot 13,1 MSEK under Q4-22 och 9,8 MSEK under jämförbar period 2022. Ökningen Y-Y antas delvis förklaras av att ökade marknadsinsatser, där Obducat har ställt ut på flertalet mässor globalt, vilket även är i linje med Obducats långsiktiga strategi för att stärka bolagets marknadsposition.

Nedan följer en sammanställning av våra tidigare estimat jämfört med faktiskt utfall.

Den 28 april meddelade Obducat att bolaget upptar ett konvertibelt lån om 20 MSEK. Lånet löper med en månatlig ränta om 1,25 % och förfaller till betalning den 31 oktober 2024. Konvertibelkursen uppgår till två (2) kr och är förenat med en uppläggningsavgift om 5 % av det nominella beloppet. Bakgrunden till att Obducat upptar lånet är att säkerställa bolagets behov av rörelsekapital, vilket beror på den kraftigt ökade orderingången under det första kvartalet. Likviden kommer säkerställa att Obducat på ett effektivt sätt skall kunna expandera och möta den ökade efterfrågan.

Sammanfattningsvis rapporterade Obducat en stark start på år 2023 och uppvisade tillväxt både Q-Q och Y-Y samt högre intäkter än Analyst Groups estimat. Därutöver har Obducat påvisat den starka efterfrågan på bolagets produkter och tjänster genom att rapportera en rekordhög orderingång och utgående orderstock. Trots att Obducat fortfarande påverkas av effekterna från komponentbristen har Obducat kunnat exekvera på bolagets stora orderstock under kvartalet, samtidigt som orderingången stärker orderstocken ytterligare vilken som nämnt uppgick till 128 MSEK vid utgången av kvartalet.   Dock påverkades Obducat av högre produktionskostnader under det första kvartalet, vilket dock antas avta successivt under kommande månader och förväntas resultera i en stärkt lönsamhet framgent.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Obducat.