Kommentar på Obducats Q1-rapport


Obducat publicerade idag den 29 april 2022 sin delårsrapport för första kvartalet 2022, vilken visade på en kraftig intäktsökning om 174 %. ”Obducat levererar en riktig kanonrapport som visar hög tillväxt, stark bruttomarginal och ett positivt EBITDA-resultat”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group. Följande är vår uppföljning av rapporten och några punkter vi valt att titta närmare på:

  • Försäljning, orderingång och orderstock
  • Kostnadsbild och bruttomarginal
  • Rörelseresultatet (EBITDA)

Under Q1-22 uppgick intäkterna till 22,6 MSEK (8,2) vilket motsvarar en ökning om hela 174 % mot jämförelsekvartalet 2021. I vår senaste analys hade vi estimerat att Obducats omsättning under årets första kvartal skulle uppgå till 10,8 MSEK, vilket bolaget således överträffade. Förklaringen till detta är att Obducat haft en positiv marknadsutveckling under tidigare kvartal, vilket resulterat i en växande orderstock, som i sin tur har bidragit till den kraftiga intäktsökningen under Q1-22. I vår föregående analys hade vi utgått från att en mindre andel av den tidigare uppbyggda orderstocken skulle hinna tillgodoräknas under inledningen av 2022, vilket, med dagens rapport presenterad, inte visade sig vara fallet. Att Obducat dessutom, i kombination med den starka intäktsökningen, levererar en bruttomarginal om 55 % (25) ser vi mycket positivt på. Det kan jämföras med vårt eget estimat om 36 %, samt de senaste åtta kvartalens genomsnittliga bruttomarginal om 49 %.

Med hänsyn till de totala rörelsekostnaderna under Q1-22 om -9,8 MSEK (-7,6) landade EBITDA-resultatet på +5,0 MSEK (-2,8), motsvarande en EBITDA-marginal om 22 % (-39 %). För att hitta en snarlik prestation måste vi gå tillbaka hela vägen till Q1-19, då EBITDA-marginalen uppgick till 18 %. Detta belyser tydligt hur pass bra Obducat presterat lönsamhetsmässigt under starten av 2022.


Nedan följer en sammanställning av våra tidigare estimat jämfört med faktiskt utfall.

Obducat fortsätter sin positiva trend och med dagens rapport står det klart att bolaget börjat året starkt, där en ansenlig del av den tidigare uppbyggda orderstocken har kunnat tillgodoräknats nettoomsättningen för Q1. Sett till orderingången om 7,0 MSEK (11,9) bidrar detta till att Obducat avslutade första kvartalet med en utgående orderstock om 50,6 MSEK (32,0), vilket pekar på fortsatt stigande intäkter under kommande kvartal. I VD-ordet skriver Patrik Lundström bland annat att ”[…] Med en stark produktportfölj och flexibilitet samt fokus på försäljning och marknadsföring förväntar vi oss en fortsatt positiv utveckling för helåret 2022”.

Obducat uppvisar en positiv trend

Sammanfattningsvis anser vi att Obducat börjar 2022 starkt med en fortsatt god orderingång och orderstock. Detta, i kombination med en återhämtning i branschen där kunderna börjar komma tillbaka, ger förutsättningar för att Obducat ska kunna växa under 2022.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.