Kommentar på NOSIUMs Q4-rapport


Nosium publicerade idag den 24 februari bolagets delårsrapport för fjärde kvartal 2021. Följande är några punkter som vi tar med oss från dagens rapport:

  • Tillväxt för 17:e kvartalet i rad
  • Kostnaderna i förhållande till omsättningen minskade med 26%
  • Bruttomarginalen fortsätter uppåt i positiv trend
  • Likvida medel på rekordnivåer – möjliggör fler förvärv

Under fjärde kvartalet 2021 uppgick NOSIUMs nettoomsättning till 5 561 tSEK (2 918), vilket rent procentuellt motsvarar en tillväxt om hela 91 % mot jämförbart kvartal 2020, och 34 % mot det föregående kvartalet Q3-21 (4 115). Det innebär såldes att NOSIUM uppvisar tillväxt för det 17:e kvartalet i rad, en minst sagt bra prestation. Det finns egentligen ingen enskild faktor som ligger bakom den starka tillväxten i Q4, utan vi ser att detta fortsatt är ett resultat av flera kvartals arbeten med implementerade strategier som burit frukt. Nedan följer en kort sammanställning av hur de olika portföljbolagen presterat intäktsmässigt.

  • Green-techbolaget Green Apps Technologies uppvisade under kvartalet en försäljning om 3 165 tSEK (1 354), motsvarande en tillväxt om 134 % Y/Y. Detta har varit det största intäktsbidraget till den höga försäljningen för koncernen under Q4-21. Vidare uppvisade portföljbolaget ett positivt EBITDA-resultat om 409 tSEK, att jämföra med -256 tSEK under Q4-20.
  • Sett till Online Health Group levererade portföljbolaget en tillväxt om 167 %, något vi ser som ett styrketecken, även om intäkterna i termer av absoluta tal om 994 tSEK (372) fortfarande är relativt blygsamma.
  • Organic Brands Nordic uppvisade under kvartalet en försäljning om 2 453 tSEK, med ett positivt EBITDA-resultat om 423 tSEK.

Sett till bruttomarginalen under Q4-21 uppgick denna till 60 % (44), vilket således är högre än jämförbar period 2020, såväl som under föregående kvartal 2021 (Q3). NOSIUM uppvisar således en tydlig uppåtgående trend.

De totala rörelsekostnaderna (exkl. avskrivningar) för NOSIUM uppgick till -6 190 tSEK (-4 282) under Q4-21, motsvarande en ökning om ca 45 %. I rapporten skriver dock NOSIUM att ”Justerat för omsättningen har kostnaderna minskat med ca 26 % vilket framförallt är ett resultat av ökad bruttomarginal samt en minskning av personalkostnader i förhållande till omsättningen”.

Sett till NOSIUMs kassa uppgick denna vid utgången av fjärde kvartalet till ca 7,3 MSEK, vilket kan jämföras med 4,9 MSEK vid utgången av Q3-21 och 3,3 MSEK vid utgången av Q2-21, och är därmed den högsta nivån i koncernens historia.

”Med Q4-rapporten presenterad står det klart att NOSIUM levererar tillväxt för 17:e kvartalet i rad, och, baserat på vad vi kan utläsa och dra för slutsatser från rapporten, finns det tecken på att detta kan fortsätta även under kommande kvartal. Med en kassa som dessutom uppgick till cirka 7 miljoner kronor vid utgången av december, räknar vi fortsatt med att NOSIUM kommer att genomföra fler strategiska förvärv under 2022”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Sammanfattningsvis ser vi Q4-rapporten som ytterligare ett kvitto på att NOSIUMs tillväxtstrategi fungerar, samtidigt som portföljbolagen är positionerade för ytterligare tillväxt. Med en dessutom stark kassa och låg befintlig burn rate, räknar vi med fler förvärv under 2022.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Nosium.