Kommentar på NOSIUMs Q4-rapport


NOSIUM har publicerat bolagets delårsrapport för det fjärde kvartalet 2023. Följande är några punkter vi valt att belysa i samband med rapporten:

  • Ökad försäljning på koncernnivå, men negativt rörelseresultat
  • Främst av- och nedskrivningar av investeringar som tynger – vilket dock ej är kassaflödespåverkande
  • Arbetar med avyttringar som förväntas inbringa 15-30 MSEK
  • Företrädesemissionen blir en viktig punkt för framtida värdeutveckling

Under det fjärde kvartalet år 2023 uppvisade NOSIUM på koncernnivå en omsättning om 3,9 MSEK (3,4), motsvarande en ökning om 16,6 % mot jämförbart kvartal 2022. En högre kostnadsbas resulterade dock i ett försämrat rörelseresultat (EBIT) om -4 MSEK (-3), vilket i kombination med värdeförändringar i tidigare investeringar, motsvarande -12,1 MSEK under Q4-23, resulterade i ett nettoresultat om -16,6 MSEK för perioden. Resultatet är därmed till största del tyngt av dessa nedskrivningar och avskrivningar av gjorde investeringar, vilket ej påverkar kassaflödet eller verksamheten i stort.

2023 har varit ett minst sagt utmanande år för många, så även för NOSIUM. Bolaget har varit tvungna att verka i en mer pessimistisk miljö med svagt intresse för investeringar. Trots detta har NOSIUM tagit viktiga kliv under de senaste fyra kvartalen och det primära fokuset nu är bl.a. att genomföra ett antal avyttringar under 2024. Om NOSIUM spelar sina kort rätt, i kombination med ett mer optimistisk marknadssentimentet, räknar bolaget med att kunna inbringa mellan 15-30 MSEK under året från dessa avyttringar. Det skulle således väsentligt stärka kassan och det egna kapitalet.

Dessförinnan står NOSIUM inför en kommande företrädesemission, vilken tidigare har kommunicerats och ska beslutas om den 1 mars. Det primära syftet med emissionen är att lätta NOSIUM:s balansräkning och betala av det brygglån som upptogs tidigare under sommaren förra året, vilket därmed kommer resultera i ett bättre kassaflöde till följd av lägre räntekostnader.

Vad gäller soliditeten sjönk denna något under det sista kvartalet 2023 och uppgick till 81 % (95) för moderbolaget, vilket förvisso fortsatt är en hög nivå. Vid utgången av kvartalet hade NOSIUM ett eget kapital om 42,2 MSEK i moderbolaget, att jämföra med 39,7 MSEK vid utgången av tredje kvartalet 2023. Således ser trenden fortsatt positiv ut.

Sammanfattningsvis anser Analyst Group att NOSIUM levererar en neutral rapport utan några större överraskningar på vare sig upp- eller nedsidan. Det viktiga nu i närtid blir att genomföra företrädesemissionen på bästa möjliga sätt, för att därigenom få ett nödvändigt andningsutrymme att kunna ta rätt operativa beslut. Den stora värdedrivaren under året som vi ser är om NOSIUM lyckas genomföra sina avyttringar enligt förväntan, vilket därmed skulle stärka bolagets finansiella position ytterligare och därmed även öppna upp för nya investeringsmöjligheter.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av NOSIUM.