Kommentar på NOSIUMs Q3-rapport


Nosium publicerade igår den 18 november bolagets delårsrapport för årets andra kvartal. Följande är några punkter som vi tar med oss från gårdagens rapport:

  • Nettoomsättningen växer med 97 % (!)
  • Utvecklingen i kostnadsbasen
  • Befintlig kassa möjliggör fler förvärv
  • Vad fjärde kvartalet kan leverera

Under tredje kvartalet 2021 uppgick NOSIUMs nettoomsättning till 4 155 tSEK (2 105), vilket rent procentuellt motsvarar en tillväxt om hela 97 % mot jämförbart kvartal 2020. Det finns egentligen ingen enskild faktor som ligger bakom den starka tillväxten i Q3, utan vi ser att detta är ett resultat av flera kvartals arbeten med implementerade strategier som burit frukt. Nedan följer en kort sammanställning av hur de olika portföljbolagen presterat intäktsmässigt.

  • Organic Brands Nordic uppvisade under kvartalet en försäljning om 2 124 tSEK, vilket således varit det största intäktsbidraget till den starka omsättningsökningen för koncernen.
  • Sett till Online Health Group levererade portföljbolaget en tillväxt om 486 %, något vi ser som ett styrketecken, även om intäkterna i termer av absoluta tal om 557 tSEK (95) fortfarande är relativt blygsamma.
  • Ed-tech bolaget Holistic Health Academys nettoomsättning uppgick till 1 540 tSEK (959), motsvarande en tillväxt om 61 %.
  • Green-techbolaget Green Apps Technologies nettoomsättning uppgick till 194 tSEK (102), motsvarande en tillväxt om 90 %.

Sett till de totala rörelsekostnaderna (exkl. avskrivningar) för NOSIUM uppgick dessa till -5 480 tSEK
(-3 399) under Q3-21, motsvarande en ökning om ca 61 %. Ökningen härleds i synnerhet till kostnader i samband med Green Apps Technologies spridningsemission samt ökade personalkostnader. I och med att delar av kostnadsökningen hänförs till nämnd spridningsemission, som är av engångskaraktär, ser vi positivt på att NOSIUM justerat för detta utvecklas med en god kostnadskontroll. Vid utgången av tredje kvartalet uppgick kassan till ca 5 MSEK, vilket kan jämföras med 4,4 MSEK vid utgången av Q1-21 och 3,3 MSEK vid utgången av Q2-21, och är därmed den högsta nivån hittills under 2021.

”Med Q3-rapporten presenterad står det klart att NOSIUM levererar tillväxt för 16:e kvartalet i rad, och, baserat på vad vi kan utläsa och dra för slutsatser från Daniel Ehdins VD-ord, finns det tecken på att detta kan fortsätta även under kommande kvartal. Med en kassa som dessutom uppgick till cirka 5 miljoner kronor vid utgången av september, räknar vi med att NOSIUM kommer att genomföra fler strategiska förvärv under 2022”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.  

För innevarande kvartal, d.v.s. Q4-21, är den uttalade målsättningen att tillväxten ska överstiga 26 % jämfört med Q4-20, samt att koncernens kvartalsresultat ska vara bättre än resultatet för Q1-21. Det innebär alltså att NOSIUM räknar med att för Q4-21 nå en omsättning överstigande 3 677 tSEK, med ett resultat som är bättre än -1 076 tSEK.

Sammanfattningsvis ser vi Q3-rapporten som ett kvitto på att NOSIUMs tillväxtstrategi fungerar, samtidigt som portföljbolagen är positionerade för ytterligare tillväxt. Med en dessutom stabil kassa som möjliggör fler förvärv, ser vi att vi har ett antal spännande kvartal framför oss att se fram emot.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Nosium.