Kommentar på NOSIUMS Q3-rapport


NOSIUM har publicerat bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2023. Följande är några punkter vi valt att belysa i samband med rapporten:

  • Starkt kvartalsresultat överträffade det finansiella målet
  • Avser förbereda samtliga innehav för avyttring eller notering år 2024
  • Hög aktivitet förväntas mynna ut i flertalet värdedrivare framgent

Under det tredje kvartalet år 2023 uppvisade NOSIUM ett positivt nettoresultat om 1,5 MSEK, hänförligt till moderföretagets aktieägare, vilket tillskrivs en god utveckling i de flesta av portföljbolagen, vilket Analyst Group ser som ett styrketecken, givet rådande marknadsklimat. Det positiva resultatet om 1,5 MSEK översteg således NOSIUMS finansiella mål som publicerades under kvartalet, där bolaget bl.a. har som målsättningen att uppvisa ett kvartalsresultat om minst 1 MSEK från och med Q3-23 och framåt. I rapporten skriver NOSIUM att målsättningen under Q3-23 och Q1-24 är att förbereda samtliga portföljbolag för antingen avyttring eller notering under år 2024. Detta tyder på att mycket aktivitet försiggår bakom kulisserna, där bolaget arbetar intensivt för att skapa aktieägarvärde, vilket Analyst Group anser bådar gott inför kommande år. Värt att belysa är att bolaget flaggar för minskade investeringar under årets sista kvartal med anledning av pågående strukturaffärer, både inom och utanför koncernen.

Vid utgången av september uppgick de likvida medlen på koncernnivå till ca 3,0 MSEK, att jämföra med 5,3 MSEK vid utgången av juni. I samband med den riktade emissionen av vederlagsfria teckningsoptioner tillfördes NOSIUM ca 1,2 MSEK före emissionskostnader, vilket har stärkt bolagets likviditet ytterligare.

Vad gäller soliditeten är denna fortsatt stark och uppgick för moderbolaget till 87 % (94), och vid utgången av kvartalet hade NOSIUM ett eget kapital om 39,7 MSEK, att jämföra med 30,8 MSEK vid utgången av 2022. Således ser trenden fortsatt positiv ut.

Under årets elva månader har NOSIUM kommunicerat flera intressanta nyheter och det är tydligt att aktivitetsnivån är fortsatt hög. Under avslutningen av innevarande år och inför inledningen av år 2024 ser vi att NOSIUM står inför flera potentiella värdedrivare:

  • Fortsatt ökad försäljningstillväxt i portföljbolagen
  • Gradvis förbättrad lönsamhet
  • Expansion genom ytterligare förvärv och/eller investeringar i nya portföljbolag
  • Avyttring och realisering av vinster från tidigare investeringar

Sammanfattningsvis anser Analyst Group att NOSIUM levererar en solid rapport, där det är positivt att bolaget överträffar bolagets uppdaterade målsättning vad gäller att uppvisa ett kvartalsresultat om minst 1 MSEK. NOSIUM har ett tufft år sett till aktieutvecklingen, där nedgången YTD uppgår till ca -80 %. Analyst Group bedömer att NOSIUM står inför ett spännande 2024, präglat av ökat lönsamhetsfokus och där målsättningen är att skapa god avkastning till aktieägarna, genom såväl avyttringar, noteringar, samt nya förvärv till attraktiva multiplar. Givet att NOSIUM fortsätter exekvera på bolagets uttalade strategi, och därigenom renodla verksamheten genom lönsamma avyttringar, finns det god potential för att nästa år blir mer lukrativ.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av NOSIUM.