Kommentar på NOSIUMs Q2-rapport


Nosium publicerade den 31 augusti bolagets delårsrapport för andra kvartalet 2022. Följande är några punkter som vi tar med oss från dagens rapport:

  • Tillväxt för 19:e kvartalet i rad – 18,3 MSEK i omsättning LTM
  • Bruttomarginalen är fortsatt hög – uppgick till 59 %
  • Fortsatt stabil balansräkning som möjliggör nya investeringar
  • Moderbolaget uppvisar positivt resultat för andra kvartalet i rad

Under andra kvartalet 2022 levererade NOSIUM en nettoomsättning på koncernnivå om 4 821 tSEK (2 871), vilket rent procentuellt motsvarar en tillväxt om cirka 10 % mot jämförbart kvartal 2021. Det innebär såldes att NOSIUM uppvisar tillväxt för det 19:e kvartalet i rad, en minst sagt bra prestation, där omsättningen LTM nu uppgår till ca 18,3 MSEK.

Sett till bruttomarginalen under Q2-22 uppgick denna till 59 % (71), vilket således är lägre än jämförbar period 2021, såväl som under föregående kvartal 2022 (Q1). Det ska dock understrykas att marginalen under Q2-21 var ovanligt hög, och jämfört med Q1-22 var bruttomarginalen om 59 % under Q2-22 relativt oförändrad. Vi ser således positivt på att NOSIUM fortsatt har lyckats uppvisa en hög bruttomarginal, särskilt med tanke på rådande omvärldsläge med generellt stigande inköpspriser.

De totala rörelsekostnaderna (exkl. avskrivningar) för NOSIUM på koncernnivå uppgick till -6 234 tSEK (-4 754) under Q2-22, motsvarande en ökning om cirka 31 %. Vi anser dock portföljbolagen är i ett helt annat läge idag, än vad de var under exempelvis det andra kvartalet 2021, vilket således förklarar den relativa kostnadsökningen under Q2-22. Görs istället en jämförelse med föregående kvartal (Q1-22), då NOSIUMs rörelsekostnader uppgick till -5 596 tSEK, kan vi konstatera att nivån under Q2-22 har varit relativt stabil.  I Q2-rapporten skriver även NOSIUM att det har varit ett tufft kvartal för flera av koncernens portföljbolag och att samtliga portföljbolag förutom Green Apps Technologies (GAT) minskade sina investeringar under Q2 och nu istället prioriterar ett förbättrat resultat, vilket NOSIUM räknar med kommer att ge en positiv effekt redan under Q3-22.

Sett till NOSIUMs kassa uppgick denna vid utgången av andra kvartalet till ca 3,7 MSEK, vilket kan jämföras med 4,5 MSEK vid utgången av Q1-22 och 7,3 MSEK vid utgången av Q4-21. I rapporten skriver Daniel Ehdin, VD, följande:

”Både NOSIUM och Koncernen har fortsatt starka balansräkningar som är en bra grund inför framtiden. Fokus för NOSIUM och samtliga portföljbolag kommer under H2 2022 vara att förbättra kassaflödet och stärka kassorna. Min förhoppning är att NOSIUM kommer uppvisa positivt resultat på sista raden samtliga kvartal under 2022 och vi siktar på flera nya investeringar redan under hösten. Vår plan för hösten och vintern är stark och jag ser fram emot att löpande få uppdatera marknaden om våra framsteg.”

Sett till moderbolaget uppvisade NOSIUM ett positivt resultat efter finansiella poster om 504 tSEK (-976) under Q2-22, vilket således bidragit till resultatet om 10 761 tSEK (-1 739) under årets sex första månader. Det har gjort att NOSIUM på moderbolagsnivå har kunnat stärka sitt eget kapital väsentligt, såväl som soliditeten.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Nosium.