Kommentar på NOSIUMs Q2-rapport


NOSIUM har publicerat sin delårsrapport för andra kvartalet 2023, följande är vår uppföljande kommentar.

 • Justerat för nedskrivningen i GAT visar NOSIUM svarta siffror – räknar med lönsamhet från tredje kvartalet
 • Siktar på att utöka andelen noterade innehav
 • Fortsatt många värdedrivare under kommande kvartal

Under det andra kvartalet 2023 uppvisade NOSIUM som väntat ett negativt nettoresultat om -6,3 MSEK, hänförligt till moderföretagets aktieägare, vilket till stor del beror på den tidigare kommunicerade nedskrivningen av GAT. Justerat för detta skulle NOSIUM ha visat svarta siffror på sista raden, vilket får anses vara ett bra betyg. Nedskrivningen är dessutom inte kassaflödespåverkande och sett till detta så uppvisade NOSIUM ett operativt kassaflöde nära break even vid utgången av årets andra kvartal. I rapporten skriver NOSIUM att, givet att de når sina målsättningar, så kommer bolaget vara lönsamt från och med tredje kvartalet i år såväl som att andelen noterade innehav kommer att öka framgent.

Vid utgången av juni uppgick de likvida medlen på koncernnivå till 5,3 MSEK, att jämföra med 2,8 MSEK vid utgången av mars. Vad gäller soliditeten är denna fortsatt stark och uppgick för moderbolaget till 84 % (92), och vid utgången av kvartalet hade NOSIUM ett eget kapital på 37,6 MSEK, att jämföra med 30,8 MSEK vid utgången av 2022.

Under årets åtta första månader har NOSIUM kommunicerat flera intressanta nyheter och det är tydligt att aktivitetsnivån är fortsatt hög. Under resten av året ser vi att NOSIUM står inför flera potentiella värdedrivare:

 • Fortsatt ökad försäljning i portföljbolagen
 • Successivt högre lönsamhet
 • Ytterligare förvärv och/eller investeringar i nya portföljbolag, framförallt i noterade bolag
 • Försäljning och vinstrealisering av tidigare investeringar

NOSIUM har även kommunicerat uppdaterade mål för 2023 och framåt, vilka benämns enligt följande:

 • Att minst två av bolagets innehav genomför en IPO under 2024.
 • Att NOSIUM uppvisar ett kvartalsresultat om minst 1 MSEK från och med Q3 2023 och framåt.
 • Att bolagets resultat uppgår till minst 6 MSEK per år från och med verksamhetsåret 2024.
 • Att bolagets styrelse föreslår en utdelning till aktieägarna på årsstämman varje år med start 2024.

Med hänsyn till de förvärv, aktieförsäljningar och portföljvärderingar som har skett under den senaste tiden, såväl som de uppdaterade målsättningarna, kommer vi att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av NOSIUM.