Kommentar på NOSIUMs Q1-rapport


Nosium publicerade idag den 18 maj bolagets delårsrapport för första kvartalet 2022. Följande är några punkter som vi tar med oss från dagens rapport:

  • Tillväxt för 18:e kvartalet i rad – 17,8 MSEK i omsättning LTM
  • Bruttomarginalen fortsätter uppåt i positiv trend – uppgick till 63 %
  • Fortsatt stabil kassa

Under första kvartalet 2022 levererade NOSIUM en nettoomsättning om 3 746 tSEK (2 871), vilket rent procentuellt motsvarar en tillväxt om 30 % mot jämförbart kvartal 2021. Det innebär såldes att NOSIUM uppvisar tillväxt för det 18:e kvartalet i rad, en minst sagt bra prestation, där omsättningen LTM nu uppgår till ca 17,8 MSEK.

Sett till bruttomarginalen under Q1-22 uppgick denna till 63 % (52), vilket således är högre än jämförbar period 2021, såväl som under föregående kvartal 2021 (Q4). NOSIUM uppvisar därmed en fortsatt tydlig uppåtgående trend Q-Q.

De totala rörelsekostnaderna (exkl. avskrivningar) för NOSIUM uppgick till -4 081 tSEK (-2 378) under Q1-22, motsvarande en ökning om ca 71 %. I rapporten skriver NOSIUM att de har haft ett investeringstungt kvartal där flera av portföljbolagen har tagit större kostnader kopplat till expansion och tillväxt. Exempelvis har Organic Brands färdigutvecklat ett flertal nya hudvårdsprodukter vilka ska lanseras under året, något vi därmed räknar med kommer att bidra till en ökad försäljning. Online Health Group har genomfört två förvärv och Green Apps Technologies har fortsatt investera i nya utbildningar, såväl som förberedande aktiviteter för sin planerade notering. I vår mening är portföljbolagen i ett helt annat läge idag, än vad de var under exempelvis det första kvartalet 2021, vilket således förklarar den relativa kostnadsökningen under Q1-22. Görs istället en jämförelse med föregående kvartal (Q4-21), då NOSIUMs rörelsekostnader uppgick till -3 861 tSEK, kan vi konstatera att nivån under Q1-22 varit relativt oförändrad.

Sett till NOSIUMs kassa uppgick denna vid utgången av första kvartalet till ca 4,5 MSEK, vilket kan jämföras med 7,3 MSEK vid utgången av Q4-21 och 4,9 MSEK vid utgången av Q3-21.

Avslutande ord

I rapporten framgår det att portföljbolagen generellt haft det svårt under februari och mars med sin online-försäljning, vilket, till följd av en ökad omvärldsoro, har varit fallet för många. Under april verkar dock försäljningen ha utvecklats bättre, vilket därmed bäddar för en spännande Q2-rapport som vi kommer att få ta del av den 31 augusti. NOSIUMs EBITDA-resultat uppgick under Q1-22 till -1,5 MSEK och målbilden är att minst ett, men förhoppningsvis flera, kvartal under 2022 ska visa ett positivt rörelseresultat. Med befintlig kassa bör utrymme finnas för att fortsätta genomföra offensiva satsningar, vilket därmed skulle kunna bidra till målbilden att leverera just ett, eller flera, positiva kvartalsresultat under året. 

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Nosium.