Kommentar på Nosiums Q1-rapport


NOSIUM har publicerat bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2024. Följande är några punkter vi valt att belysa i samband med rapporten:

  • Minskad försäljning på koncernnivå till följd av färre helägda portföljbolag än motsvarande period
  • Fokus på positivt kassaflöde och stärkt kassa framåt
  • Genomfört lyckade avyttringar i Börsjakten Invest AB som inbringat 1 MSEK under Q1 och 2,6 MSEK under Q2, således totalt 3,6 MSEK
  • Ytterligare affärer eller strukturaffärer utgör värdedrivare framåt

Under det första kvartalet år 2024 uppvisade NOSIUM på koncernnivå en omsättning om 2,2 MSEK (4,1), motsvarande en minskning om 46 % jämfört med motsvarande kvartal 2023. Den minskade omsättningen förklaras huvudsakligen av att Nosium under Q1-24 var huvudägare i betydligt färre portföljbolag än under samma period föregående år. Kostnadsbasen för koncernen har minskat under kvartalet, vilket har resulterat i ett förbättrat rörelseresultat (EBIT) både Y-Y och Q-Q. Dock uppvisar koncernen ett negativt EBIT-resultat, vilket uppgick till -2,4 MSEK, att jämföra med -2,9 MSEK under Q1-23 och -4 MSEK under Q4-23. I delårsrapporten bedömer Nosiums VD, Daniel Ehdin, att bolagets siffror kommer att förbättras väsentligt under år 2024, där positivt kassaflöde och stärkt kassa är Nosiums viktigaste nyckeltal för närvarande.

Under kvartalet har Nosium fortsatt arbetet med bolagets helägda portföljbolag för att göras redo för avyttringar och andra typer av strukturaffärer. Ett resultat av detta är att Nosium under kvartalet har sålt cirka 9,5 % av aktierna i Börsjakten Invest AB för 1 MSEK, och efter kvartalets utgång har Nosium ytterligare sålt 24,6 % av aktierna i portföljbolaget för 2,6 MSEK. Försäljningar har totalt under Q1-24 samt efter kvartalets utgång inbringat 3,6 MSEK, och efter försäljningarna äger Nosium 11 % av kapitalet och cirka 50 % av rösterna i Börsjakten Invest AB. Försäljningarna är en del av en strategi att sälja tillgångar värda 15–30 MSEK under år 2024. Genom lyckade avyttringar har Nosium efter kvartalets utgång stärkt kassan, vilket i kombination med fortsatt fokus på avyttringar samt minskade kostnader, utgör en god position för ytterligare avyttringar eller strukturaffärer och skapar förutsättningar för att skapa aktieägarvärde under resterande del av år 2024.

Vid utgången av mars månad 2024 uppgick de likvida medlen på koncernnivå till cirka 0,3 MSEK, att jämföra med 2,3 MSEK vid utgången av december månad 2023. Under kvartalet genomförde Nosium en företrädesemission, vilken tecknades till cirka 56,7 %, och bolaget tillfördes därmed 3,4 MSEK efter emissionskostnader om 0,1 MSEK.

Vad gäller soliditeten är denna fortsatt stark, trots en marginell nedgång år över år (Y-Y), och uppgick för moderbolaget till 87 % (90). Vid utgången av kvartalet hade NOSIUM ett eget kapital om 44,2 MSEK, att jämföra med 30 MSEK vid utgången av Q1-23, således ser trenden fortsatt positiv ut.

Sammantaget anser Analyst Group att NOSIUM har levererat en neutral rapport, trots en minskad nettoomsättning, vilket förklaras av ett minskat antal helägda portföljbolag. Nosium har under Q1-24 och efter kvartalets utgång exekverat på planen att avyttra tillgångar, där arbetet förväntas fortsätta under resterande del av år 2024. Ytterligare avyttringar och/eller strukturaffärer utgör därmed värdedrivare under året, vilket förväntas stärka bolagets finansiella position ytterligare och även öppna upp för nya investeringsmöjligheter.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av NOSIUM.