Kommentar på NOSIUMs Q1-rapport


NOSIUM har publicerat sin delårsrapport för första kvartalet 2023, följande är vår uppföljande kommentar.

  • Minusresultat i rörelsen – men ett positivt kassaflöde för moderbolaget
  • Starkare finansiell position
  • Flera värdedrivare under kommande kvartal

Under det första kvartalet 2023 uppvisade NOSIUM ett svagt negativt resultat på moderbolagsnivå om -0,8 MSEK, samtidigt som kassaflödet var positivt – detta trots försvarsrelaterade investeringar om 3,5 MSEK. Totalt sett ökade bolaget sin kassa med 1 MSEK under årets tre första månader, varför vi anser att NOSIUM har hanterat sin finansiella position på ett mycket bra sätt. Vid utgången av mars uppgick de likvida medlen i moderbolaget till 1,3 MSEK, att jämföra med då 0,3 MSEK vid utgången av december. Vad gäller soliditeten är denna fortsatt stark och uppgick för moderbolaget till 90 % (92), och vid utgången av kvartalet hade NOSIUM ett eget kapital på 30 MSEK, att jämföra med 8,7 MSEK vid utgången av 2021. Trenden ser således fortsatt positiv ut.

Under årets fem första månader har NOSIUM kommunicerat flera intressanta nyheter och det är tydligt att aktivitetsnivån är hög. Under resten av året ser vi att NOSIUM står inför flera potentiella värdedrivare:

  • Ökad försäljning i portföljbolagen redan under innevarande kvartal, såväl som under H2-23
  • Fortsatt stärkt kassa och balansräkning
  • Ytterligare förvärv och/eller investeringar i nya portföljbolag
  • Försäljning och vinstrealisering av tidigare investeringar

Med hänsyn till de förvärv, aktieförsäljningar och portföljvärderingar som har skett under den senaste tiden, kommer vi att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av NOSIUM.