Kommentar på Newton Nordics Q1-rapport


Newton Nordic publicerade idag den 29 april 2021 sin delårsrapport för första kvartalet 2021.

Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Nettoomsättningen uppgick till 2,1 MSEK – viss ökning jämfört med Q1-20
  • EBITDA-resultatet i linje med föregående år – uppgick till -1,2 MSEK
  • Pandemin fortsätter att påverka branschen – samtidigt som den medför nya möjligheter

Nettoomsättningen ökar marginellt YoY

Newton Nordic levererar för det första kvartalet 2021 en nettoomsättning om 2,1 MSEK, motsvararande en ökning om 7,6 %, vilket får, i kölvattnet av pandemin och dess effekter på branschen, anses som godkänt. Värt att tillägga är att bolaget inte har erhållit betalning avseende en order under 2020 som beräknades levereras under Q1-21, vilket avsåg ca 1 MSEK och hade inneburit en betydligt starkare tillväxt YoY. Vidare anser vi att det är positivt att inte kostnader skenar i väg, utan kan bibehållas på oförändrad nivå, där EBITDA-resultatet uppgick till -1,2 MSEK (-1,2). Givet att Newton Nordic har kapacitet för högre volymer, väntas en uppskalning av försäljning framgent få god effekt på lönsamheten.

Pandemin öppnar nya affärsmöjligheter

Nationella restriktioner förknippat med pandemin har å ena sidan påverkat aktörer inom mediabranschen negativt, men har å andra sidan accelererat intresset hos större amerikanska kyrkor att livesända gudstjänster och konserter, givet att människor har haft och fortfarande har svårigheter att närvara fysiskt. Newton hade sin första permanenta installationen av NEWTON-system i en megakyrka i USA i slutet av 2020 och har under Q1-21 levererat till ytterligare tre. Det ska bli spännande att följa utvecklingen inom det här marknadssegmentet.

Sammanfattande ord om rapport

Utvecklingen under Q1-21 förvånar oss inte, givet att pandemin kvarstår i all högsta grad och påverkar branschen vari Newton Nordic är verksamma inom, och är dessutom något vi har tagit höjd för i våra prognoser. Vi är av uppfattningen att Newton Nordic kan utvecklas starkt under H2-21, i takt med ökad bredd i vaccinering globalt vilket väntas innebära mer öppnade samhällen och ökad investeringsvilja inom marknaden. Att bolagets system användes under SuperBowl och därutöver Oscarsgalan för tredje året i rad, ger Newton Nordic stark vidimering för deras produktutbud men även bolaget som helhet.

Newton Nordic är fortfarande under en strategisk omställning, från delleverantör av stabilisering av rörliga kameror till helhetsleverantör inom hela system av rörliga kameror, i syfte att öka den totala affären med kund. Att bolaget nu även gjort det möjligt att styra NEWTON-systemet med operatörshjul stärker produkterbjudande och gör Newton mer attraktiva för kunderna. Funktionen kommer säljas som en mjukvarulicens, vilket kommer vara associerat med återkommande intäkter, något som skapar ökad förutsägbarhet i kassaflödet och även tenderar att leda till ökade intäkter per såld produkt över tid. Newton Nordic meddelade i rapporten att bolaget är under utveckling av en ny stabiliseringsprodukt i NEWTON-serien vilket vi anser, i kombination med en stärkt kassa från kapitalanskaffningen under H2-20, möjliggör övergången till helhetsleverantör samtidigt som öppnade samhällen skapar förutsättningar för god tillväxt under H2-21 och framgent.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Newton Nordic.