Kommentar på Mavens senaste händelser


Maven Wireless kommunicerade under veckan att bolagets produkter har erhållit godkännande för att etablera säker kommunikation i Microsofts datahallar. En enhetlig lösning kommer att etableras globalt med start i Europa, där försäljningsvärdet per datahall uppgår till 0,5–1 MSEK. Under efterföljande dag meddelade Maven att bolaget har signerat ett ramavtal med One Nordic och samtidigt erhållit en första order om 9 MSEK.

“Maven gick in i år 2023 med en rekordstor orderbok om 201 MSEK och genom bolagets senaste kommunicerade händelser är det tydligt att Maven har ett fortsatt starkt momentum”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Under tisdagen den 18 april 2023 meddelade Maven att bolaget har erhållit godkännande avseende att etablera digitala DAS system för TETRA kommunikation (säker kommunikation) i Microsofts datahallar. En enhetlig lösning kommer att etableras globalt med start i Europa där bolaget redan mottagit order för datacenters i Irland, Italien, Spanien och Holland. Utrullning av motsvarande lösning planeras även att genomföras för både Asien och USA. Försäljningsvärdet per datahall uppgår till 0,5–1 MSEK och givet att Microsoft driver mer än 200 datacenter skulle det rent illustrativt kunna innebära adresserbara intäkter om 100–200 MSEK för Maven. Även om det är en illustrativ beräkning, då Maven inte har något avtal med Microsoft, så anser Analyst Group att det speglar stora potentiella intäkter över tid.

Under efterföljande dag, den 19 april 2023, kommunicerade Maven att bolaget har signerat ytterligare att ramavtal, denna gång med ONE Nordic. Ramavtalet omfattar både DAS system och repeater produkter för mobiltelefoni samt blåljusradiosystem och tillhörande tjänster. Samtidigt erhålls en första order för mobiltelefonitäckning till ett infrastrukturprojekt i Sverige om ca 9 MSEK. Likt vad vi tidigare kommunicerat, anser vi att ramavtalen sänder ett starkt signalvärde mot potentiella kunder, samt lägger grunden för framtida relativt ”säkrade” avrop och leveranser, vilket leder till ett stabilare kassaflöde jämfört med enskilda beställningar. Trots att det inte finns några volymgarantier i detta ramavtal så omfattar avtalet framtida projekt för alla ONE Nordics koncernbolag vilket, med hänsyn till att ONE Nordic finns på över 40 etableringar i Sverige, bäddar för fortsatta avrop och leveranser framgent. Avtalet gäller tillsvidare vilket innebär att det inte finns något utsatt slutdatum, något som kan skapa goda möjligheter för att generera ”återkommande” intäkter över en lång period. Vidare har parterna möjlighet att revidera priser om kostnader ändras med mer än 5%, vilket Analyst Group ser positivt på med tanke på nuvarande inflationsmiljö.

Hur Analyst Group ser på Maven som en investering

Rekord på rekord på rekord, så kan år 2022 sammanfattas för Maven Wireless Sweden AB (”Maven” eller ”Bolaget”), där Bolaget har levererat en ökad tillväxt under samtliga kvartal med svarta siffror under de två senaste kvartalen. Maven avslutade år 2022 starkt, bland annat genom att uppvisa en betydande ökning i orderingången, vilket resulterade i att Bolaget går in i år 2023 med en orderbok om 201 MSEK. Med hänsyn till Mavens rekordstora orderbok, en fortsatt ökad leveransförmåga, samt att vi förväntar oss lättnader avseende komponentbristen, estimeras Maven leverera en nettoomsättning om 250,7 MSEK under år 2023, med ett EBITDAresultat om 57,7 MSEK. Givet en tillämpad EV/S-multipel om 4,0x, samt justerat för estimerad nettokassa vid utgången av år 2023, motiveras ett potentiellt värde per aktie om 20,0 kr (17,6) på 2023 års prognos, i ett Base scenario.