Kommentar på Maven Wireless Q4-rapport


Maven Wireless publicerade den 24 februari 2023 bolagets delårsrapport för fjärde kvartalet år 2022. Följande är några punkter vi valt att belysa i samband med rapporten:

  • Fortsatt starkt momentum resulterade i en orderingång om 121 MSEK (40,7), vilket medförde nya rekordnivåer för orderboken som vid årets slut uppgick till 201 MSEK
  • Hög konvertering från orderbok till omsättning resulterade i en nettoomsättning om 40,7 MSEK – en ökning med 250 % jämfört med Q4-21
  • Levererar svarta siffor för andra kvartalet i rad – rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 2,1 MSEK (-2,0)

Fortsatt växande orderingång och orderbok under det avslutande kvartalet för år 2022

Orderingången under Q4-22 uppgick till 121 MSEK (40,7) fördelat på 34 orders från 12 olika kunder. Maven har under perioden erhållit flertalet spännande order, bland annat fortsätter avrop och leveranser till Telenor, där bolaget under det fjärde kvartalet erhöll en order om 20 MSEK avseende standardprodukter för tunnel- och inomhusteckning. Maven har under fyra år framgångsrikt levererat produkter och tjänster till Telenor till ett totalt ackumulerat ordervärde om ca 135 MSEK, därutöver signerade Maven under slutet på kvartalet ett uppdaterat globalt ramavtal med Telenor avseende utrustning och mjukvara för radiotäckning av alla mobila teknologier inklusive 5G. Genom det uppdaterade ramavtalet, vilket sträcker sig till och med år 2024, har Maven kunnat justera priserna för att kompensera för kostnadsökningar i produktionsleden, vilket förväntas leda till att bolaget kan bibehålla marginalerna på relativt goda nivåer. Det nya ramavtalet är värt ca 80 MSEK över två år, vilket innebär årliga intäkter om 40 MSEK, även om vi estimerar att avrop och leveranser kommer att öka succesivt under kommande två år. Rent illustrativt, kan detta jämföras med det tidigare ramavtalet, vilket genererade genomsnittliga årliga intäkter om ca 33,8 MSEK, vilket innebär en ökning om 18,5 % genom det nya ramavtalet.

Utöver ramavtalet med Telenor så har Maven erhållit orders från schweiziska Trafikverket, SBB, om ca 88 MSEK, vilket har bidragit starkt till den ökade orderingången under det fjärde kvartalet år 2022. Ordern inkluderar bland annat de senaste digitala DAS-produkterna för både blåljusradio för polis- och brandkår, GSM-Rail och mobiltelefontäckning för uppkoppling av de schweiziska mobiloperatörerna. Detta avrop från SBB är inom ramen för det uppdaterade avtal som parterna ingick under Q3-22, vilket summerar till ett uppskattat värde om ca 213 MSEK över en femårsperiod, med möjlighet till förlängning med ytterligare 2+2 år. Givet att Maven redan har erhållit betydande orders från SBB, samt att SBB tillhandahåller rälsen, kraften och telenätet för järnvägen i Schweiz, vilken transporterar 1,25 miljoner passagerare samt 250 000 ton gods varje dag med över 270 km tunnlar, anser Analyst Group att det råder goda möjligheter för Maven att förlänga det befintliga ramavtalet, något som bäddar för fortsatt stora intäkter över tid.

Sammantaget anser Analyst Group att Maven framgångsrikt har expanderat på både befintliga och nya marknader under det fjärde kvartalet, vilket resulterade i att orderboken vid periodens slut uppgick till rekordstora 201 MSEK, vilket Maven arbetar med att fullgöra och leverera på. Givet nuvarande orderbok, har Maven redan i början av år 2023 ”säkrat” ca 80 % av Analyst Groups omsättningsprognos för år 2023 om 250 MSEK, varför vi fortsatt ser goda möjligheter för bolaget att nå våra försäljningsprognoser.

Stark försäljningstillväxt i linje med våra förväntningar

Under Q4-22 uppgick nettoomsättningen till 40,7 MSEK (11,6), vilket motsvarar en substantiell ökning om 250 % mot jämförbart kvartal föregående år samt en tillväxt om 54 % jämfört med föregående kvartal (Q3-22). Den starka omsättningstillväxten som Maven levererat under kvartalet är ett resultat av att bolaget fortsätter att öka konverteringen från orderbok till omsättning, samt till följd av en framgångsrik organisk expansion, där bolaget har skalat upp försäljningen på befintliga marknader inom Norden, Europa, Mellanöstern och Asien.

Lyfter vi blicken och tittar på helåret 2022 så levererar Maven en nettoomsättning om 101,4 MSEK, motsvarande en tillväxt om 126 % jämfört med år 2021, vilket var i linje med våra förväntningar. Det gångna året, samt stora delar av år 2021, har präglats av brist på IC-komponenter och förseningar från leverantörer av nya komponentvarianter, vilket har medfört omplanering och senareläggning av vissa leveranser. Maven har dock kontinuerligt under året arbetat proaktivt med leveranskedjan för att säkra upp strategiskt viktiga komponenter för att minimera påverkan av störningar, vilket har medfört kontrollerbara förseningar. Blickar vi framåt så fortsätter lagren att fyllas på och vi förväntas oss lättnader i komponentbristen under år 2023. Med det sagt, så råder det dock fortsatt relativt långa ledtider, varför vi estimerar att Maven kommer att fortsätta säkra upp strategiska moduler och komponenter för att kunna leverera på den höga efterfrågan.

År 2022 har, som tidigare nämnt, präglats av flertalet utmaningar i form av komponentbrist, stigande inflation och energikris. Detta har resulterar i bl.a. höjda råvaru- och bränslepriser, vilket i kombination med en svagare krona har drivit upp produktionskostnaderna, varför Mavens bruttomarginal var något under våra förväntningar. Under år 2023 förväntar vi oss att se lättnader avseende ovan nämnda makroekonomiska faktorer, vilket tillsammans med att bolaget förväntas fortsätta att säkra upp material för framtida leveranser, bäddar för en ökad bruttomarginal framgent.

Levererar svarta siffor för andra kvartalet i rad

Mavens rörelsekostnader under det fjärde kvartalet år 2022 uppgick till 15,0 MSEK
(12,0), vilket motsvarar en ökning om 25 % jämfört med Q4-21. Kostnadsökningen var något högre än våra förväntningar men fortfarande på relativt stabila nivåer. Detta, i kombination med ökade försäljningsvolymer, resulterade i ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) om 2,1 MSEK (-2,0) samt ett positivt nettoresultat om 0,4 MSEK (-3,2). Att Maven levererar svarta siffror för andra kvartalet i rad medför att vi ser en positiv lönsamhetstrend som vi estimerar kommer att fortsätta, givet affärsmodellens goda skalbarhet vid högre försäljningsvolymer där bolaget säljer produkterna via samarbetspartners, vilka i sin tur betjänas av Mavens säljare som kan hantera ett tvåsiffrigt antal partners.

Kassaflödet från den löpande verksamheten, efter förändringar av rörelsekapital, uppgick under kvartalet till 1,0 MSEK (-13,3), där ökningen främst beror på ett förbättrat resultat. Mavens fria kassaflöde uppgick till -3,6 MSEK, vilket huvudsakligen är hänförligt till att bolaget har investerat i utveckling av nya produkter. Värt att notera är att Maven gjorde en spridningsemission under Q4-22, vilket tillförde kassan 15,3 MSEK efter emissionskostnader, något som har varit en starkt bidragande faktor till den positiva nettoförändringen i kassan. Därutöver har bolaget en checkkredit om 10 MSEK, samt så uppgick kundfordringar vid utgången av perioden till 32,1 MSEK, vilket blir som en ”laggande” effekt i rörelsekapitalet, vilket sammantaget medför att vi anser att Maven har en stabil finansiell position för att fortsätta exekvera på bolagets organiska expansionsplaner.

Rekord på rekord på rekord – ungefär så kan Mavens presenterade Q4-rapport sammanfattas, där bolaget fortsätter att leverera en stigande orderbok, ökad leveransförmåga och en positiv lönsamhet. Expansionen på befintliga marknader fortlöper enligt plan och Maven har kommunicerat att affärsutvecklingen med nya potentiella kunder samt partners i Nord- och Sydamerika pågår, där en framtida expansion på den amerikanska marknaden förväntas fortsatt utgöra en stark värdedrivare framgent.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Maven.