Kommentar på Maven Wireless Q3-rapport


Maven Wireless publicerade igår den 27 oktober 2021 sin delårsrapport för tredje kvartalet 2021. Finansiellt kan kvartalet sammanfattas enligt följande:

  • Kraftigt ökad orderingång, vilken uppgick till 33,8 MSEK (0,6)
  • Nettoförsäljningen uppgick till 8,9 MSEK – ökning med ~67 % jämfört med Q3-20
  • Rekordstor orderbok, vilken vid periodens utgång uppgick till 43,8 MSEK

Hög försäljningstillväxt bottnar i fortsatt återhämtning från pandemin

Under Q3-21 uppgick nettoomsättningen till 8,9 MSEK (5,3), vilket är en ökning med 67 % mot jämförbart kvartal föregående år. Samtidigt är det är minskning (-33 %) jämfört med Q2-21, vilket förväntas vara en effekt av semesterperioder, vilket har medfört en lägre aktivitet under det tredje kvartalet jämfört med föregående kvartal. I Q3-rapporten framgår det att intäkterna under perioden är hänförliga till kunder främst inom Europa och Asien, vilket är i linje med våra förväntningar. Analyst Group räknar med att Maven kan fortsätta uppvisa en stark tillväxt under det fjärde kvartalet, då avrop och leveranser från befintliga kunder i Europa och Asien fortskrider, samtidigt som de två stora affärerna i Turkiet respektive Filipinerna förväntas bidra positivt till nettoomsättningen med ca 13 MSEK.

Rekordstark orderingång och orderbok

Orderingången under det tredje kvartalet uppgick till 33,8 MSEK (0,6) fördelat på 21 orders från 16 olika kunder. Maven har under kvartalet tagit hem stora affärer i bland annat Filipinerna och Turkiet vilka är värda ca 13 MSEK vardera. Vidare har Maven signerat ett nytt strategiskt ramavtal med en systemintegratör i Frankrike för mobiltäckning i järnvägstunnlar och på järnvägsstationer. Det är ett treårigt avtal som är värt cirka 120 MSEK med option att förlängas med ytterligare två år. Under antagandet att det bedömda avtalsvärdet fördelas lika under den treårsperiod som ramavtalet avser, d.v.s. 40 MSEK/år, motsvarar det årliga värdet av ordern till ca 64 % av Mavens totala intäkter under 2020 (62), vilket påvisar ett betydande värde i detta avtal. Förutom att ramavtalet bidrar starkt till den organiska tillväxten, lägger avtalet en grund för framtida säkrade avrop och leveranser, vilket leder till ett stabilare kassaflöde jämfört med enskilda beställningar. Således ser Analyst Group positivt på ytterligare ett ramavtal för Maven, vilka sedan tidigare har ramavtal med Telenor och ÖBB.

Höga fraktpriser och negativt rörelseresultat

Bruttomarginalen uppgick under perioden till 13 % (22 %), vilket är en effekt av att pandemin initialt har drivit upp fraktkostnaderna samt kostnader för visst material vilket har påverkat bruttomarginalen negativt. Samtidigt uppgår den ackumulerade bruttomarginalen till 34 %, vilket ses som ett styrkebesked då Maven är ett hårdvaruorienterat bolag. Den goda bruttomarginalen speglas av ett framgångsrikt arbete i optimering av Supply Chain, kostnadsbesparingar i hårdvaran samt en högre orderingång vilket har lett till större inköpsvolymer och således lägre priser. Vidare under det tredje kvartalet generar Maven en förlust på rörelsenivå, vilket främst beror på kostnaderna i samband med expansionen av bolaget, varför vi inte drar några större växlar kring detta.

Sammanfattade ord om rapporten

Q3-rapporten var utifrån de finansiella aspekterna till stor del i linje med våra förväntningar, där Maven har uppvisat en positiv tillväxt under god kostnadskontroll. Vi hade dock förväntat oss något högre försäljning och bruttomarginal under kvartalet, samtidigt som rörelsekostnaderna utvecklades i linje med våra förväntningar, varför vi kommer att se över våra prognoser. Däremot är orderboken rekordhög, samtidigt som Maven nyligen ingick ett betydande ramavtal med en kund i Frankrike, vilket således kommer att tas i beaktning.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Maven.