Kommentar på Maven Wireless Q3-rapport


Maven Wireless publicerade den 27 oktober 2022 bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2022. Följande är några punkter vi valt att belysa i samband med rapporten:

  • Maven fortsätter att uppvisa starkt momentum, orderingången uppgick till 57,9 MSEK (33,8)
  • Hög leveransförmåga resulterade i en nettoomsättning om 26,5 MSEK – en ökning med 198 % jämfört med Q3-21
  • Vänt till positivt resultat under kvartalet, EBITDA-resultatet uppgick till 3,9 MSEK (-4,4) och positivt kassaflöde om 3,2 (-4,3) MSEK

Hög försäljningstillväxt trots motvind i leveranskedjan

Under det tredje kvartalet år 2022 uppgick nettoomsättningen till 26,5 MSEK (8,9), vilket motsvarar en ökning om 198 % mot jämförbart kvartal föregående år samt en tillväxt om 23 % Q-Q. Den starka omsättningstillväxten som Maven levererat under kvartalet är ett resultat av en framgångsrik organisk expansion, där bolaget har skalat upp försäljningen på befintliga marknader inom Norden, Europa, Mellanöstern och Asien. Hittills har år 2022, samt stora delar av år 2021, präglats av brist på IC-komponenter och förseningar från leverantörer av nya komponentvarianter, vilket har medfört omplanering och senareläggning av vissa leveranser. Maven har dock kontinuerligt under året arbetat proaktivt med leveranskedjan och att säkra upp strategiskt viktiga komponenter för att minimera påverkan av störningar, vilket har medfört kontrollerbara förseningar. Detta har medfört att Maven inte tappar affärer, vilket speglas i en stigande orderingång och en stark orderbok, även om konvertering från orderbok till nettoomsättning påverkas negativt till följd av leveransstörningar. Blickar vi framåt så ser vi goda möjligheter för Maven att leverera en fortsatt hög tillväxt under kommande kvartal, både YoY och Q-Q, dels till följd av en stigande orderingång samt rekordstor orderbok, och dels genom att leveransförmågan fortsätter att öka kvartal efter kvartal.

Nuvarande omvärldsläge med bland annat komponentbrist, stigande inflation och energikris har resulterar i höjda råvaru- och bränslepriser, vilket i kombination med en svagare krona har drivit upp produktionskostnaderna. I skenet av detta lyckas Maven öka bruttomarginalen för andra kvartalet i rad, där bolagets arbete med att säkra material för framtida leveranser förväntas bära frukt framgent i form av minskade produktionskostnader och således en stigande bruttomarginal.

Maven slår dubbla rekord – både i orderingång och orderbok

Orderingången Q3-22 uppgick till 57,9 MSEK (33,8), fördelat på 25 orders från nio olika kunder. Maven har under perioden erhållit flertalet spännande orders, bland annat fortsätter bolaget att vinna affärer på högkapacitets DAS för hotell och kasino i Sydostasien, en första order för ett tunnelbaneprojekt i Turkiet och en order från Vodafone som är en av de största telekomoperatörerna i världen. Att Maven fortsätter att erhålla orders från globala och välrenommerade kunder anser Analyst Group vara ett bevis på bolagets starka produkterbjudande och goda teknikhöjd. Likt vad vi nämnde i vår senaste kommentar, så ser vi uppföljningsordern inom befintligt ramavtal med österrikiska Trafikverket (ÖBB) som särskilt intressant. Ordern uppgår till ett värde om ca 33 MSEK, där vi hade estimerat att Maven skulle leverera produkter för totalt 30 MSEK under år 2022 och 2023, något som bolaget ser ut att överträffa, givet att Maven kan leverera enligt utsatt tid.

Sammantaget anser Analyst Group att Maven framgångsrikt har expanderat på både befintliga och nya marknader under det tredje kvartalet, vilket resulterade i att orderboken vid periodens slut uppgick till rekordstora 121 MSEK, vilket Maven arbetar med att fullgöra och leverera på.

Stabil kostnadsutveckling och ökade försäljningsvolymer mynnade ut i svarta siffror

Mavens rörelsekostnader under det tredje kvartalet år 2022 uppgick till -12,1 MSEK
(-9,8), vilket motsvarar en ökning om 24 % YoY, men en minskning om ca 11 % Q-Q. En stabil kostnadsutveckling, i kombination med en ökad nettoomsättning, resulterade i ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) om 3,9 MSEK (-4,4) samt ett positivt nettoresultat om 2,5 MSEK (-5,3). Med hänsyn till det minst sagt kyliga klimatet på aktiemarknaden för olönsamma tillväxtbolag, ser Analyst Group positivt på att Maven uppvisar lönsamhet under kvartalet, något som bör premieras av investerare och troligen är en starkt bidragande faktor till att aktien i skrivande stund stiger över 6 %. Vidare anser Analyst Group att bolagets positiva lönsamhetsutveckling är ett kvitto på att affärsmodellen innebär en god skalbarhet vid högre försäljningsvolymer.

Kassaflödet från den löpande verksamheten, efter förändringar av rörelsekapital, uppgick under kvartalet till 3,2 MSEK (-4,3), där ökningen främst beror på ett förbättrat resultat. Mavens fria kassaflöde uppgick till -0,7 MSEK, vilket huvudsakligen är hänförligt till att bolaget har investerat i utveckling av nya produkter. Detta har varit en bidragande faktor till den negativa utvecklingen i kassan Q-Q, vilken uppgick till 2,5 MSEK vid utgången av Q3-22, en minskning med 1,4 MSEK. Däremot har Maven tillgång till en checkräkningskredit om 10 MSEK, samt kundfordringar vid utgången av Q3-22 uppgående till ca 17 MSEK vilket blir som en ”laggande” effekt i rörelsekapitalet, varför Analyst Group anser att risken för en nyemission är låg och att Maven kan fortsätta finansiera bolagets organiska expansionsplaner med egna kassaflöden och eventuell upplåning.

Sammantaget anser vi att Maven levererar en stark rapport för det tredje kvartalet år 2022, där bolaget uppvisar en hög försäljningstillväxt under lönsamhet. Analyst Group ser även positivt på att utredningen av överklagandet över tilldelning av ramavtalet med Schweiziska Trafikverket SBB som meddelats tidigare är avslutad. Den federala förvaltningsdomstolen har bekräftat att Maven Wireless med sin lokala partner Rhomberg är vinnare av ramavtalet med SBB värt cirka 213 MSEK för bolaget. Vidare har Maven kommunicerat att affärsutvecklingen med nya potentiella kunder och partners i Nord- och Sydamerika fortlöper, där en framtida expansion på den amerikanska marknaden förväntas utgöra en stark värdedrivare framgent.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Maven.