Kommentar på Maven Wireless Q2-rapport


Maven Wireless publicerade idag den 27 juli 2022 bolagets delårsrapport för andra kvartalet 2022. Finansiellt kan kvartalet sammanfattas enligt följande:

  • Orderingången fortsätter att stiga, vilken uppgick till 21,1 MSEK (20,4)
  • Nettoomsättningen uppgick till 21,5 MSEK – ökning med 62 % jämfört med Q2-21
  • Vänt till positivt operativt kassaflöde under kvartalet, vilket uppgick 5,9 MSEK (-3,4)

Ökad leveransförmåga resulterade i hög omsättningstillväxt

Under Q2-22 uppgick nettoomsättningen till 21,5 MSEK (13,3), vilket är en ökning om 62 % mot jämförbart kvartal föregående år. Likt vad vi kommunicerade i vår kommentar i samband med första kvartalet år 2022, förväntade vi oss en stark tillväxt under Q2-22 till följd av en ökad leveransförmåga, varför nettoomsättningen kom in mer eller mindre i linje med våra förväntningar. Eftersläpninsgeffekter av pandemin i form av komponentbrist påverkar verksamheten fortsatt negativt, samtidigt ser Analyst Group positivt på att bolagets strategi att säkra upp mer material har burit frukt under det andra kvartalet och varit en starkt bidragande faktor till den ökade leveransförmågan. Blickar vi framåt ser vi goda möjligheter för Maven att fortsätta uppvisa en stark tillväxt under kommande kvartal, dels till följd av en stigande orderingång samt välfylld orderbok, och dels genom att leveransförmågan fortsätter att öka kvartal efter kvartal, vilket indikerar en positiv trend.

Ett minst sagt utmanande omvärldsläge med bland annat komponentbrist, stigande inflation och energikris har resulterat i höjda råvaru- och bränslepriser, vilket har drivit upp produktionspriserna. Detta anses vara bidragande faktorer till varför bruttomarginalen om 34 % (38 %) är något lägre i det andra kvartalet jämfört med samma period föregående år. Värt att notera dock är att om vi kikar på Mavens konkurrenter är det tydligt att nuvarande situation påverkar hela branschen drivet av externa faktorer, varför Analyst Group ser goda möjligheter för Maven att återta bruttomarginalen kring nivåer runt 40 % i en mer normaliserad miljö.

Orderboken på fortsatt rekordnivåer

Orderingången under det andra kvartalet år 2022 uppgick till 21,1 MSEK (20,4) fördelat på 35 orders från 15 olika kunder. I ljuset av flera framgångsrika affärer under det andra kvartalet har Maven bl.a. erhållit bolagets första order på den indiska marknaden avseende täckning för en järnvägstunnel. Den initiala ordern om 1 MSEK är relativt liten, däremot planerar Indiens statsägda järnvägsbolag att lämna anbud på cirka 10 större järnvägstunnelprojekt fram till 2024, vilket innebär en affärspotential för Maven om ca 167 MSEK. Vidare har Maven ingått ett 3-årigt leverans- och supportavtal med Tele2 avseende repeater och DAS system för den svenska marknaden, samt erhållit en första order om 2,7 MSEK gällande inomhus repeatrar. Detta, tillsammans med fortsatta avrop och leveranser från befintliga kunder, resulterade i att orderboken vid periodens slut uppgick till 89,7 MSEK, vilket Maven arbetar med att fullgöra och leverera på.

Stabil kostnadsbas och ökad försäljning utmynnade i positiv resultatutveckling

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) under Q2-22 uppgick till -0,4 MSEK (-3,2), det negativa resultatet är främst hänförligt till ökade kostnader i samband med bolagets expansion samt senareläggning av produktion orsakad av brist på IC-komponenter. Dock till följd av en god kostnadsutveckling samt ökad leveransförmåga lyckas Maven förbättra rörelseresultatet avsevärt, och givet att Maven kan upprätthålla en hög leverans under kommande kvartal ser vi goda möjligheter för bolaget att nå svarta siffror i slutet på år 2022.

Sammantaget anser vi att Maven levererar en stark rapport för det andra kvartalet år 2022, där bolaget uppvisar en hög försäljningstillväxt samt god kostnadskontroll, vilket tillsammans med minskade kundfordringar var starkt bidragande faktorer till att Maven uppvisade ett positivt kassaflöde under Q2-22. Analyst Group ser även positivt på att Maven har fått fortsatt förtroende från slutkunden SBB, vilka har fått klartecken från rätten att påbörja arbetet med de första schweiziska tunnlarna med Mavens DAS-produkter. Bolaget har under kvartalet genomfört uppstartsmöten samt produktutbildning med SBB i syfte att starta leveranser och installationer tillsammans med lokala partnern Rhomberg, vilket förväntas utgöra en stark värdedrivare i aktien.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Maven.