Kommentar på Maven Wireless Q1-rapport


Maven Wireless publicerade idag den 27 april 2022 sin delårsrapport för första kvartalet 2022. Finansiellt kan kvartalet sammanfattas enligt följande:

  • Fortsatt ökad orderingång, vilken uppgick till 28,3 MSEK (16,2)
  • Nettoomsättningen uppgick till 12,7 MSEK – ökning med ~15 % jämfört med Q1-21
  • Rekordstor orderbok, vilken vid periodens utgång uppgick till 89,7 (!) MSEK

Rapport i linje med våra förväntningar

Under Q1-22 uppgick nettoomsättningen till 12,7 MSEK (11,1), vilket är en ökning med 15 % mot jämförbart kvartal föregående år. I Q1-rapporten framgår det att intäkterna under perioden är hänförliga till kunder främst inom Norden, Europa, Mellanöstern och Asien, vilket är i linje med våra förväntningar. Likt vad vi kommunicerade i vår senaste rapportkommentar förväntade vi oss fortsatt brist på vissa typer av IC-komponenter, vilket även under Q1-22 har påverkat bolaget negativt genom sena leveranser av material till produktion. Brist på IC-komponenter har medfört högre produktionskostnader, varför bruttomarginalen under första kvartalet 2022 uppgick till blygsamma
28 % (46 %). I takt med att Maven fortsätter att bygga upp ett lager av IC-komponenter förväntas ledtiderna kortas och bruttomarginalen estimeras återgå till nivåer omkring 40 %. Analyst Group estimerar att Maven kan fortsätta uppvisa en stark tillväxt under det andra kvartalet, då avrop och leveranser från befintliga kunder i Europa, Mellanöstern och Asien fortskrider, samtidigt som affärsutveckling genom nya potentiella kunder och partners i USA har initierats.

Rekordstark orderingång och orderbok

Orderingången under det första kvartalet år 2022 uppgick till 28,3 MSEK (16,2) fördelat på 35 orders från 14 olika kunder, varav 8,8 MSEK avser avrop från ramavtal. Maven har under kvartalet vunnit ytterligare fyra nya kunder i tre olika länder, vilket har påverkat orderingången positivt. Bolagets lågeffekts off-air repeater har blivit godkända av Equinor (tidigare Statoil) för användning på offshore-plattformar, där Maven under kvartalet erhållit en order för leverans till en plattform i Nordsjön. Vidare har bolaget även börjat hyra ut repeatrar för användning på tåg i Norge. Vid periodens utgång uppgick orderboken till 89,7 MSEK, vilket Maven arbetar med att fullgöra och leverera på.

Negativ resultatutveckling under perioden

Rörelseresultatet (EBIT) under Q1-22 uppgick till -4,7 MSEK (0,7), den negativa resultatutvecklingen är främst hänförlig till ökade kostnader i samband med bolagets expansion samt senareläggning av produktion orsakad av brist på IC-komponenter. Att kostnaderna ökar inför en bredare expansion är inget nytt, men med rätt typ av investeringar antas det långsiktiga utfallet överträffa den kortsiktiga effekten, vilket redan börjar bära frukt för Maven, då bolaget expanderar på både befintliga marknader och in i nya länder. Avseende bristen på IC-komponenter, vilket fortsatt tynger kostnadssidan, arbetar Maven kontinuerligt med att säkerhetsställa tillgången på komponenter. Å ena sidan leder investeringar i lagerhållning till att bolaget binder kapital i varulagret vilket begränsar möjligheten att använda likvida medel till andra investeringar, å andra sidan anser Analyst Group att bygga upp lagret under rådande komponentbrist som strategiskt riktigt för att kunna leverera på den stora orderboken, varför vi inte drar några större växlar kring kapitalbindningen. Sammantaget anser Analyst Group att Maven står inför en spännande period då bolaget återigen levererar en växande orderbok, vilket bäddar för tillväxt framgent.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Maven.