Kommentar på Lyckegårds Q3-rapport


Lyckegård publicerade den 20 november 2023 bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet år 2023. Följande är några punkter vi valt att belysa i samband med rapporten:

  • Kraftig omsättningstillväxt genom förvärv inom Water
  • Minskad försäljning inom Soil & Seed – lansering av ny Cameleon och expansion till Europa väntas medföra tillväxt framgent
  • Förbättrad lönsamhet viktigt för att stärka den finansiella positionen

Kraftig omsättningstillväxt genom förvärv inom Water

Lyckegård levererade i Q3-23 en nettoomsättning om 48,1 MSEK (9,9), motsvarande en tillväxt om 384 % Y-Y, hänförligt till de tre förvärv som har genomförts inom affärsområdet Water under det senaste året. Affärsområdet Waters omsättning uppgick till 41,9 MSEK under kvartalet och sett till lönsamheten för Water så uppgick EBITDA-marginalen till 4 % under kvartalet, vilken påverkades negativt av att bolaget har levererat stora entreprenadprojekt med kortsiktigt sämre marginal men som däremot förväntas vara bra för efterföljande eftermarknad och service med hög marginal. Under årets nio första månader uppvisar affärsområdet Water en EBITDA-marginal om 13,1 %. Framgent estimerar vi en fortsatt god lönsamhet inom Water, bl.a. genom att intäktssynergier mellan de förvärvade bolagen materialiseras samt en ökad andel serviceintäkter. Det ska dock nämnas att de kommande två kvartalen är säsongsmässigt svagare för affärsområdet Water, vilket väntas medföra något lägre försäljning och sämre lönsamhet under dessa.

Minskad försäljning inom Soil & Seed – lansering av ny Cameleon och expansion till Europa väntas medföra tillväxt framgent

Sett till affärsområdet Soil & Seed så uppgick nettoomsättningen till 6,2 (9,9) MSEK under kvartalet, motsvarande en utveckling om -38 %. Trots den svagare försäljningen förbättrades EBITDA inom affärsområdet till -1,9 MSEK från -4,3 MSEK, vilket påvisar att de lönsamhetsåtgärder som bolaget genomfört under det senaste året har burit frukt. Exempelvis har antalet anställda inom affärsområdet minskat från 21 till 15 under det senaste året. Framgent ser vi det som viktigt att Lyckegård kan återgå till organisk tillväxt inom Soil & Seed, vilket i kombination med genomförda kostnadsbesparingar väntas driva affärsområdet till lönsamhet. Lyckegård har under det fjärde kvartalet deltagit på Agritechnica, världens största lantbruksmässa, där en ny förbättrad version av Cameleon har presenterats. Den nya versionen, Cameleon Next Generation, innehar en transportbredd om 3 meter och pneumatiska bromsar, vilket är lagkrav inom EU, samt är utrustad med ISOBUS som möjliggör att maskinen kan styras från traktorns standardskärm, alternativt en ny extern skärm. Analyst Group ser den geografiska expansionen till Europa som en viktig tillväxtdrivare eftersom en högre tillväxt estimeras på den nordeuropeiska marknaden jämfört med Norden, till följd av EU:s målsättning om att 25 % av den odlade arealen ska vara ekologisk år 2030, där den europeiska marknaden idag ligger efter den nordiska. Således ser vi positivt på lanseringen av den nya maskinen och förväntar oss att Lyckegård inom Soil & Seed kan återgå till en organisk tillväxt under de kommande kvartalen.

Förbättrad lönsamhet viktigt för att stärka den finansiella positionen

Sammantaget för koncernen uppgick EBITDA-resultatet till -0,8 MSEK, vilket är en förbättring mot föregående års -4,3 MSEK, drivet dels av förvärven inom Water, dels av kostnadsbesparingar inom Soil & Seed. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,2 MSEK, vilket påverkades av en negativ utveckling avseende rörelsekapitalet. Totalt sett minskade kassan till 5,5 MSEK från 15,1 MSEK vid utgången av Q2-23. Givet kassans utveckling under kvartalet, att nettoskulden uppgår till 26,9 MSEK vid utgången av september samt att två säsongsmässigt svagare kvartal väntar för bolaget, ser vi det som viktigt att lönsamheten förbättras framgent för att således stärka kassaflödet. Detta förväntas ske genom nämnda kostnadsbesparingar och organisk tillväxt inom Soil & Seed samt materialiserade intäktssynergier och ökade serviceintäkter inom Water. Det ska därtill tilläggas att bolaget innehar en outnyttjad checkräkningskredit om 3,8 MSEK vid utgången av september, varpå totala tillgängliga likvida medel uppgick till 9,3 MSEK.

Sammantaget levererade Lyckegård en rapport med något lägre försäljning inom Soil & Seed samt något lägre lönsamhet inom Water än estimerat. Samtidigt förbättras resultatet inom Soil & Seed jämfört med Q3-22, vilket påvisar att bolagets kostnadsbesparingar har burit frukt. Framgent ser vi det som viktigt att Lyckegård kan fortsätta stärka lönsamheten inom de båda affärsområdena, för Soil & Seed genom en organisk tillväxt och för Water bl.a. genom att öka serviceintäkterna.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Lyckegård.