Kommentar på Lyckegårds Q2-rapport


Lyckegård publicerade den 21 augusti 2023 bolagets delårsrapport för det andra kvartalet år 2023. Följande är några punkter vi valt att belysa i samband med rapporten:

  • Lönsamhetsförbättringar i sikte för Soil & Seed
  • Water levererade en EBITDA-marginal om 23 % under kvartalet – bidrog till svarta siffror för koncernen
  • Stärkt kassa bidrar till en stabilare finansiell ställning

Kraftig omsättningstillväxt genom förvärv inom Water

Omsättningen under Q2-23 uppgick för koncernen till 65 MSEK (20,2), motsvarande en tillväxt om
222 %, hänförligt till de tre förvärvade dotterbolagen inom Water som genomförts under det senaste året. Sett till omsättningstillväxten Q-Q uppgick den till 241 %, vilket främst antas vara hänförligt till att förvärvet av KSAB och Sydsvensk bevattning tillträdde i mitten av Q2-23 samt att det andra kvartalet är det säsongsmässigt starkaste kvartalet för Lyckegård.

Minskade kostnader väntas driva lönsamheten inom Soil & Seed framgent

Inom affärsområdet Soil & Seed uppgick omsättningen till 17,8 MSEK (20,2), vilket motsvarar en negativ utveckling om 12 %. Utvecklingen antas vara hänförlig till bolagets fokus på att förbättra lönsamheten samt ett fortsatt utmanande makroklimat. Under Q2-23 fick vi se ett resultat av de investeringar som Lyckegård gjort i produktutveckling av bolagets viktigaste produkt inom Soil & Seed, Cameleon, då ISOBUS lanserades på maskinen, vilket är ett sätt att kommunicera med en maskin och förbinder redskap och traktorer genom att redskapets funktioner kan styras direkt i traktorns terminal. Vidare förväntas en helt ny modell presenteras i slutet av år 2023 för att möta efterfrågan på den centraleuropeiska marknaden. En geografisk expansion till Europa ser Analyst Group som en stark tillväxtdrivare inom Soil & Seed framgent, givet att EU har en målsättning om att 25 % av regionens totala odlade areal ska vara ekologisk år 2030 och Europa ligger efter Sverige i det avseendet, då siffran uppgick till 10 % år 2021, jämfört med 20 % i Sverige.

Under Q2-23 uppgick EBITDA-resultatet till 0,2 MSEK, motsvarande en marginal om 1 %, vilket kan jämföras med en marginal om 10 % under Q2-22. Det ska dock tilläggas att resultatet under Q2-22 påverkades positivt av en lageromvärdering om 1,7 MSEK, vilket anses vara en engångspost, justerat för detta uppgick EBITDA-marginalen till ca 2 %. Sett till lönsamheten så har Lyckegård minskat kostnaderna exklusive R&D med ca 3,5 MSEK, där bl.a. antalet anställda har minskat från 21 till 17 jämfört med samma period föregående år, något som väntas ge effekter avseende lönsamheten under resterande del av år 2023.

Stark lönsamhet inom Water bidrog till svarta siffror för koncernen

Omsättningen inom Water uppgick till 47,2 MSEK med ett EBITDA-resultat om 10,8 MSEK, motsvarande en marginal om 23 %. Det andra kvartalet anses för Water vara det starkaste på året men för H1-23, alltså med det svagare första kvartalet medräknat, levererade Water ett EBITDA-resultat om 11,2 MSEK, motsvarande en marginal om 20 %, vilket kan jämföras med vårt estimat om en EBITDA-marginal om 11 % för helåret 2023 avseende Water, varför vi anser att lönsamhetsutvecklingen inom Water är stark. Det ska dock tilläggas att de två förvärvade dotterbolagen KSAB och Sydsvensk bevattning endast inkluderats sedan den 19:e maj år 2023, vilka historiskt har uppvisat en något lägre lönsamhet (7,2 % EBITDA-marginal år 2022) än det tredje dotterbolaget Östorps bevattning (10,9 % EBITDA-marginal år 2022), vilka har ingått i koncernen under hela år 2023, samt att det andra kvartalet, likt tidigare nämnt, är det starkaste under året. Likväl bidrog utvecklingen inom Water till att koncernen som helhet uppvisade ett positivt EBITDA-resultat om 6,7 MSEK under det första halvåret år 2023.

Stärkt kassa bidrar till stabilare finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapital uppgick till 14,6 MSEK (-9,5), vilket är hänförligt dels till det förbättrade resultatet för koncernen, dels en positiv utveckling avseende rörelsekapitalet. Förvärvet av KSAB som genomfördes under kvartalet finansierades genom en riktad nyemission om ca 21,5 MSEK samt upptagande av lån, vilket medförde att kassan uppgick till 15,1 MSEK vid utgången av Q2-23, vilket kan jämföras med 1,2 MSEK vid utgången av föregående kvartal, något som därmed stärker den finansiella ställningen i bolaget. Givet kassans utveckling samt de lån som upptogs under perioden, minskade nettoskulden till 14,7 MSEK vid utgången av Q2-23 jämfört med 21,0 MSEK vid utgången av Q1-23, vilket vi ser positivt på. Framgent ser vi det som fortsatt viktigt att nämnda förväntade lönsamhetsförbättringar inom Soil & Seed inträffar samt att Water fortsatt levererar en god lönsamhet för att bidra med ett positivt kassaflöde.

Sammantaget levererade Lyckegård en rapport i nära linje med våra förväntningar, med en något sämre lönsamhet än förväntat inom Soil & Seed men där nämnda kostnadsbesparingar förväntas bidra positivt under H2-23, samt en bättre lönsamhet än väntat inom affärsområdet Water, vilket nu står för ca 75 % av bolagets omsättning. Lyckegård levererade dessutom svarta siffror för H1-23, vilket är ett första steg mot att leverera en EBITDA-marginal om 10,1 %, vilket estimeras år 2025.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Lyckegård.