Kommentar på Lyckegårds Q1-rapport


Lyckegård publicerade den 10 maj år 2024 bolagets delårsrapport för det första kvartalet år 2024. Följande är vår uppföljande kommentar på rapporten.

God omsättning men resultatet tyngdes av kall vinter

Lyckegård redovisade under Q1-24 en nettoomsättning om 41,6 MSEK (19,1), motsvarande en tillväxt om 118 % jämfört med Q1-23. Tillväxten är främst hänförligt till förvärvet av KSAB och Sydsvensk Bevattning som skedde under Q2-23 och därmed inte ingår i jämförelsekvartalet. EBITDA-resultatet uppgick till -8,1 MSEK jämfört med -2,6 MSEK under samma kvartal föregående år. Under Q1-24 meddelade Lyckegård att bolaget säljer 80 % av aktierna i Lyckegård Soil & Seed AB till en köpeskilling om 1 kr. Däremot ingick Soil & Seed fortsatt i koncernen fram till den 28 mars, vilket medför att resultatet i Q1-24 fortsatt tyngs av Soil & Seed. Affärsområdet har historiskt bidragit med negativa kassaflöden till koncernen men efter försäljningen består Lyckegård enbart av affärsområdet Water & Outdoor, vars dotterbolag har en lång historisk av lönsam tillväxt.

Det fösta kvartalet är det säsongsmässigt svagaste för Water & Outdoor givet det kalla vädret, trots detta antas affärsområdet ha levererat en god omsättning i kvartalet. Lyckegård redovisar inte separat omsättning mellan de båda affärsområdena i Q1-rapporten men den totala omsättningen Q-Q växte med 26 % jämfört med Q4-23 där förbättringen till stor del antas vara hänförlig till att Water & Outdoor har levererat ett antal större projekt och stora bevattningsmaskiner. Däremot tyngdes resultatet av att vintern var kallare än vanligt, vilket gör installationer dyrare än väntat. Inledningen av det andra kvartalet har också varit kall men vid ett varmare och torrare klimat under resterande delen av Q2-24 och givet att kvartalet historiskt är affärsområde Water & Outdoors starkaste, ser vi goda möjligheter att Lyckegård kan redovisa ett starkt Q2-24. Under föregående år uppgick Water & Outdoors omsättning till 47,2 MSEK med ett EBITDA-resultat om 10,8 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 23 %, vilket vittnar om att bolagets starkaste kvartal står runt dörren.

På längre sikt anser Analyst Group att Lyckegård nu har goda möjligheter att leverera uthållig lönsam tillväxt under kommande år, givet att, som tidigare nämnt, koncernen nu består av tre dotterbolag med lång historik av lönsam tillväxt och verkar med starka marknadstrender i ryggen. Lyckegård är en marknadsledare på den svenska bevattningsmarknaden där Östorps Bevattning har ca 30 % marknadsandel inom lantbruk, där klimatförändring förväntas driva marknadstillväxt framgent, medan KSAB och Sydsvensk Bevattning innehar ca 75 % av bevattningsmarknaden inom golf. Många av Sveriges 600 golfbanor byggdes i slutet av 1980-talet och är i behov av nya bevattningsanläggningar kommande år, vilket förväntas driva omsättningstillväxten för Lyckegård.

Stärker kassan genom företrädesemission om 28,1 MSEK

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,5 MSEK under Q1-24 och påverkades positivt av förändringen i rörelsekapital om 13,4 MSEK. Vid utgången av Q1-24 uppgick kassan till 1 MSEK. Efter utgången av Q1-24 meddelade Lyckegård att bolaget avser genomföra en företrädesemission om 28,1 MSEK. Bakgrunden till emissionen är att Lyckegård vill möta den strukturella tillväxt som finns i marknaden, vilket efter företrädesemissionen kan genomföras genom en större finansiell flexibilitet för att växa verksamheten såväl organiskt som via förvärv. Emissionslikviden avses användas dels till återbetalning av lån, dels till tillväxtsatsningar. Företrädesemissionen är säkerställd till ca 71,3 % genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga aktieägare, däribland vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare, som lämnats utan anspråk på ersättning.

Analyst Group anser att det faktum att företrädesemissionen är säkerställd till ca 71 % genom teckningsåtaganden och garantiåtaganden från befintliga aktieägare, däribland personer från ledning och styrelse, ingjuter förtroende i tron på Lyckegård. Teckningskursen om 1,5 SEK utgör dessutom ingen rabatt då det är samma kurs som stängningskursen under handelsdagen före offentliggörandet av företrädesemissionen, vilket enligt Analyst Group ytterligare understryker befintliga ägare, styrelsen och ledningens tro på Bolaget.

Givet att Lyckegårds kassa uppgick till 1 MSEK vid utgången av Q1-24 och de räntebärande skulderna uppgick till 34 MSEK, således en nettoskuld om 33 MSEK, ser Analyst Group positivt på att Lyckegård stärker den finansiella ställningen genom återbetalning av lån med hjälp av emissionslikviden. Även om bolagets naturliga säsongsmönster innebär att kapitalstrukturen försämras under de svagare vintermånaderna med negativa kassaflöden, vilket sedan kompenseras med hög lönsamhet under sommarhalvåret, ser vi positivt på att Lyckegård efter den genomförda företrädesemissionen kan använda framtida förväntade kassaflöden för tillväxtorienterade satsningar, såväl organiskt som via förvärv.

Sammantaget levererade Lyckegård en rapport med god omsättning men där resultatet till viss del påverkades negativt av kallare väder än normalt. Nu står de två säsongsmässigt starkaste kvartalen runt hörnet och vi förväntar oss att Water & Outdoor kan leverera lönsam tillväxt under året, bl.a. genom en stärkt kassa från företrädesemissionen, vilken kan användas för tillväxtinitiativ.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Lyckegård.