Kommentar på Luxbrights samarbete med L3Harris värt över 15 MSEK


Luxbright AB (”Luxbright” eller ”Bolaget”) meddelade den 30 maj 2024 att Bolaget ingått ett utvecklingsavtal med L3Harris värt ca 2,8 MSEK. Utvecklingsavtalet (Statement of Work), vilket är viktigt att särskilja från tidigare orders, med L3Harris avser utveckling av deras kundspecifika rör och fastställer priset för att färdigställa rördesign och tillverkningsprocessen, för att därmed fortsätta leveranser av inneliggande ordrar. Värdet på utvecklingsavtalet uppgår till 2,8 MSEK och kommer att faktureras när den första rörmodellen börjar serieproduceras, vilket förväntas ske under det tredje kvartalet 2024. Utvecklingsavtalet är att anse vara i paritet till ett ramavtal för utveckling av framtida rörmodeller.

Luxbright har, utöver det ovan nämnda utvecklingsavtalet, nyligen erhållit ytterligare ordrar från L3Harris till ett värde av 1,2 MSEK. Dessförinnan har samarbetet med L3Harris resulterat i ordrar på kundspecifika rör värda 12,2 MSEK, det totala nuvarande ordervärdet i och med samarbetet med L3Harris uppgår därmed nu till ca 15 MSEK.

Ansvarig analytiker kommenterar

”Att L3Harris, en amerikansk global industrikoncern med cirka 50 000 anställda och verksamhet i 100 länder, ger förtroendet till Luxbright att designa och tillverka specialanpassade röntgenrör i en marknad med höga krav, såsom försvar, demonstrerar den betydande teknikhöjden i produkterna samt Bolagets breda know-how och applikationsfokus. Då Luxbright äger designen av de kundspecifika röntgenrören som anpassats för L3Harris, skapas starka inlåsning-effekter och stabila intäktsströmmar. Röntgenrör är vitala förbrukningskomponenter, vilket således förväntas generera förutsägbara och återkommande intäkter under många år framöver.

Denna typ av avtal möjliggör för Luxbright att snabbt nå större affärsvolymer, och Analyst Group bedömer att avtalet med L3Harris har potential att ge ringar på vattnet och resultera i samarbeten av liknande karaktär framöver, då fler aktörer upptäcker Luxbrights gedigna tjänsteerbjudande och teknik som möter kundernas komplexa kravbilder. I kombination med den geopolitiska oro som för närvarande råder, vilket leder till att kunder väljer bort kinesiska leverantörer av röntgenrör till förmån för närliggande producenter har Luxbright gynnsamma förutsättningar att fortsätta Bolagets tillväxtresa”

Den första fullständiga analysen av Luxbright planeras att publiceras och offentliggöras under juni månad.