Kommentar på Luxbrights annonserade företrädesemission om ca 15 MSEK


Luxbright AB (”Luxbright” eller ”Bolaget”) meddelade den 13 juni 2024 att Bolaget, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 11 juni 2024, beslutat att genomföra en nyemission av högst 16 766 639 aktier med en emissionslikvid om högst ca 15 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden löper mellan den 26 juni – 10 juli, med en teckningskurs om 0,90 kr per aktie.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från åtta av de största aktieägarna för teckning av aktier med företrädesrätt i företrädesemissionen om ca 6,2 MSEK, motsvarande ca 41,1 %. Därutöver har vissa av dessa parter även åtagit sig att teckna aktier utan företrädesrätt för ytterligare ca 8,5 MSEK, motsvarande ca 56,6 %. Således har Bolaget erhållit teckningsförbindelser för teckning med och utan stöd av företrädesrätt om sammanlagt ca 14,8 MSEK, motsvarande ca 97,7 % av företrädesemissionen, utan ersättning för teckningsförbindelserna.  Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer få sin ägarandel utspädd med upp till ca 15,4 %.

Vid överteckning avser styrelsen att besluta om en riktad emission av aktier till de tecknare som inte tilldelats aktier, främst till de som genom teckningsförbindelser åtagit sig att teckna aktier utan företrädesrätt. Teckningskursen i den riktade emissionen kommer motsvara teckningskursen i företrädesemissionen, d.v.s. 0,90 kr per aktie, och styrelsens avsikt är att den inte ska omfatta mer än ca 9 500 000 aktier, motsvarande en maximal tillkommande utspädning om ca 8 %. Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs Luxbright ca 15 MSEK före avdrag för emissionskostnader, och givet att styrelsen beslutar om den riktade emissionen kan Bolaget tillföras ytterligare högst ca 8,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Syftet med företrädesemissionen är att tillgodose Luxbrights behov av rörelsekapital och Bolaget har för avsikt att i huvudsak använda nettolikviden till att investera i produktion, utveckling, försäljning och marknadsföring, stärka Bolagets finansiella ställning samt generella aktiviteter.

Analyst Groups syn på kapitalanskaffningen

Vi ser positivt på företrädesemissionen och den satsning som Luxbright nu genomför. Det som särskilt utmärker sig är det höga teckningsåtagandet från huvudägarna, där ingen ersättning utgår, vilket sänder ett starkt signalvärde då det indikerar en stark framtidstro hos huvudägarna i Luxbright. Dessutom genomförs emissionen utan rabatt, med en teckningskurs som motsvarar gårdagens stängningskurs (13 juni) om 0,9 kr per aktie, vilket är ovanligt i rådande marknadsklimat och ytterligare ett styrketecken. Det är värt att notera att emissionen genomförs utan en finansiell rådgivare, vilket understryker huvudägarnas starka engagemang i Bolagets framtida resa, samtidigt som det markant håller emissionskostnaderna nere, vilket, i kombination med avsaknad av rabatt och garantiersättning innebär att Bolaget får mer rörelsekapital, vilket i sin tur gynnar aktieägarna. Analyst Group ser även positivt på övertilldelningsoptionen i form av den riktade emissionen, vilken därmed kan öka den finansiella flexibiliteten ytterligare.

Sammantaget anser Analyst Group att den höga nivån av teckningsåtagande visar på ett starkt förtroende från huvudägarna och ingjuter förtroende. Att emissionen dessutom genomförs utan rabatt är ett styrketecken, särskilt i nuvarande marknadsklimat, då många andra bolag på de svenska smålistorna tvingas erbjuda emissioner med rabatter överstigande 50 % och med betydligt lägre teckningsåtaganden, ofta med kostsamma emissionsgaranter till följd.


Följande är vår sammanfattning av hur vi ser på Luxbright som investeringsidé:

Positiva strukturella marknadstrender gynnar Luxbright

Röntgenindustrin är ofta förknippad med medicinska tillämpningar, trots att detta endast utgör en del av den breda röntgenmarknaden. Luxbright är huvudsakligen verksamma inom industriell röntgen, mer specifikt Non-Destructive Testing (NDT), där röntgenteknik används för att utvärdera egenskaperna hos material, komponenter eller system utan att orsaka skada, bl.a. avseende elektronik och mekaniska delar i tillverkningsindustrin. Ett undersegment av NDT som Luxbright adresserar är industriell CT (Computed Tomography), som genom röntgen ger detaljerade tredimensionella bilder, vilket är svårt att uppnå med andra NDT-metoder. Den industriella röntgenmarknaden förväntas uppvisa robust tillväxt framgent, bl.a. drivet av den gröna omställningen, där exempelvis elektrifieringen ökar efterfrågan på avancerade röntgenlösningar inom batterianalys. NDT-marknaden förväntas växa med en CAGR om ca 7,4 % mellan åren 2024-2029, för att nå ett marknadsvärde om 3,6 mdUSD vid periodens slut.1 Luxbrights avancerade röntgenrör och tydliga applikationsfokus förväntas skapa gynnsamma förutsättningar för att kapitalisera på den starka strukturella marknadstrenden.

Strategiskt viktiga samarbetsavtal validerar tekniken och den ökade efterfrågan

Under H1-24 har Luxbright ingått strategiskt viktiga samarbetsavtal med den amerikanska industri-koncernen Fisica, Inc.2, verksam inom försvars- och flygindustrin, samt med VJ X-Ray, en ledande amerikansk tillverkare av röntgenkällor aktiva inom bl.a. NDT. Avtalet med Fisica, Inc. innebär att Luxbright blir single-source-leverantör av skräddarsydda röntgenrör med återkommande volymer. Att Fisica, Inc. ger förtroendet till Luxbright att tillgodose bolaget med en sådan vital komponent demonstrerar tydligt den betydande teknikhöjden i produkterna samt Luxbrights breda know-how och responsiva applikationsfokus. Även om kundanpassade röntgenrör är mindre skalbara och kräver mer handpåläggning jämfört med standardiserade röntgenrör, medför denna typ av avtal en snabb volymökning, dessutom till attraktiva marginaler. Givet den starka inlåsningseffekten och höga switching costs som följer när Luxbright äger designen till de skräddarsydda röntgenrören, samt det faktum att röntgenrör är en förbrukningsvara, förväntas denna typ av avtal generera förutsägbara och återkommande intäktsströmmar, tillika kassaflöden – attraktiva attribut från ett investerarperspektiv. Avtalen som säkrats under år 2024 markerar startskottet för Luxbrights framtida tillväxtresa, och Analyst Group estimerar att det kommer ge ringar på vattnet i termer av liknande samarbetsavtal och ytterligare ordrar framgent.

Höga inträdesbarriärer och geopolitisk oro gynnar Luxbrights Made in Sweden-strategi

Den nuvarande geopolitiska oron leder till att kunder ofta väljer bort kinesiska leverantörer till förmån för närliggande producenter med bättre insyn i logistikkedjan. Utvecklingen och produktionen av Luxbrights röntgenrör sker i Göteborg, vilket innebär att det minskade utbudet av kvalificerade producenter som uppfyller kundernas höga kvalitetskrav och önskan om närhet till produktionen gynnar Luxbright och dess Made in Sweden-strategi. Tillverkning av Bolagets mikrofokusrör kräver omfattande hantverksskicklighet och kunskap, vilket medför hög teknikhöjd och betydande inträdesbarriärer. Lägre utbud och höga inträdesbarriärer placerar Luxbright i en gynnsam position och stärker Bolagets pricing power, särskilt då röntgenrör utgör det första ledet i röntgenindustrins etablerade värdekedja, vilket således gör det vitalt för kunder att säkra tillgången till avancerade röntgenrör. Med Luxbrights avancerade mikrofokusrör som adresserar en stor och bred marknad, inklusive sektorer såsom försvars- och tillverkningsindustrin, samt slutförandet av de efterföljande röntgenrören med kallkatod, vilket har potentialen att leda till ett tekniskt genombrott i den annars innovationsfattiga röntgenbranschen, anser Analyst Group att Luxbright är en potentiell förvärvskandidat. Detta då större aktör vill säkra tillgången av avancerade röntgenrör, alternativt bredda produktportföljen genom att förvärva mindre företag med betydande marknadspotential, istället för att utveckla tekniken i egen regi.

Sammantaget anser Analyst Group att Luxbright besitter en betydande potential, där nettoemissionslikviden möjliggör för Bolaget att ta vara på det starka momentum som för närvarande råder genom att fortsätta investera i produktion, utveckling, försäljning och marknadsföring. Med det kommersiella genombrottet i ryggen kan Bolaget rikta sitt fokus mot att exekvera de erhållna ordrarna och sedermera nyttja de starka referenskunderna i form av Fisica, Inc. och VJ X-Ray för att vinna affärer av liknande dignitet framgent.

Den första fullständiga analysen av Luxbright planeras att publiceras och offentliggöras i närtid.


1https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-non-destructive-testing-market-industry

2Fisica, Inc. ägs av Kanders & Company, Inc. Affären föregår L3Harris senaste avyttring av EMRF-divisionen till Kanders & Company.