Kommentar på Lucky Games rapport


Lucky Games har publicerat sin delårsrapport för det första kvartalet år 2024. Följande är vår sammanfattning av rapporten.

Intäkterna under det första kvartalet översteg återigen våra förväntningar och uppgick till 16,1 MSEK (0,7), vilket således översteg vårt estimat om 11 MSEK i ett Base scenario. Intäkterna växte således med hela 2 295 % Y-Y, dock från låga nivåer och detta var det fjärde kvartalet i rad som Lucky Games överträffade våra estimat avseende intäkterna. Tillväxten antas vara hänförlig till ökade serviceavgifter från teknikutveckling, underhåll och konsulttjänster, vilket bl.a. innefattar teknikavgifter då kunder får tillgång till Lucky Games egenutvecklade teknik eller startavgifter vid integration av spelen. Därtill ökade även royaltyintäkterna, vilket Lucky Games erhåller som en procentsats av speloperatörernas intäkter på spelen. En del av dessa intäkter är hänförliga till försäljning till CYG Pte. Ltd, ett Singapore-baserat mjukvaruutvecklingsföretag som specialiserar sig på backend-system för aktörer som verkar inom Fintech- och spelbranschen. I slutet av år 2023 förvärvade Lucky Games 20 % av aktierna i CYG Pte. Ltd och Analyst Group anser att Q1-rapporten visar att investeringen har medfört nya intäktsströmmar för Lucky Games. Sammantaget antas Lucky Games ha ökat antalet användare av spelen genom olika distributionsplattformar och speloperatörer, vilket skapat förutsättningar för fortsatt tillväxt framgent, även om tuffare jämförelsekvartal nu väntar för bolaget.

Sett till kostnadsutvecklingen så anser Analyst Group att denna var stabil givet den starka intäktsutvecklingen. De totala rörelsekostnaderna, exkl. avskrivningar och resultat från intressebolag, uppgick till -15,6 MSEK (-9,6), motsvarande en tillväxt om 63 %. De ökade kostnaderna antas vara hänförliga till att understödja den snabba expansionen men då intäkterna växte i en snabbare takt än kostnaderna förbättrades Lucky Games lönsamhet under kvartalet. EBITDA-resultatet uppgick till -0,4 MSEK, vilket var en förbättring mot jämförelsekvartalets -10,2 MSEK och ett bättre resultat än det estimerade -2,8 MSEK. Nedan följer en sammanfattning av resultatutfallet i jämförelse med våra estimat.

Avslutande ord

Sammanfattningsvis anser vi att Lucky Games levererade en stark rapport som var över våra förväntningar avseende såväl intäkter som resultat. Intäktsökningen antas vara hänförlig till att bolaget har kunnat öka antalet användare av spelen, vilket bidragit till såväl integrationsintäkter som royaltyintäkter, något som bäddar för fortsatt intäktsökning framgent.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad analys av Lucky Games