Kommentar på Lucky Games Q4-23


Med den fjärde delårsrapporten för 2023 publicerad står det klart att Lucky Games följde upp föregående kvartal med en fortsatt stark tillväxt, vilken återigen överträffade våra estimat. Följande är vår kommentar och sammanfattning av Q4-rapporten.

En närmare titt på rapporten

Under det fjärde kvartalet 2023 uppgick nettoomsättningen till 10,2 MSEK (1,4), motsvarande en ökning om hela 618 % Y/Y. Utfallet kan jämföras med vårt eget estimat för Q3-23 om 6 MSEK, vilket Lucky Games därmed överträffade med 4,2 MSEK. I Q4-rapporten, vilken är den första som upprättas enligt IFRS, framgår även en mer detaljerad bild av bolagets intäktsströmmar – där det är tydligt att Asien stod för den absoluta merparten av nettoomsättningen under Q4-23 (98 %). I noterna framgår det även att mer än 90 % av koncernens intäkter kom från fyra kunder; kund A 34 %, kund B 24 %, kund C 17 % och kund D 17%, medan 2022 bidrog två kunder individuellt med 72 % respektive 18 %

Sett till omsättningen fanns det förutsättningar för ett bättre utfall vad gäller rörelseresultatet, vilket också blev fallet. Inför rapporten hade vi estimerat ett EBITDA-resultat om -7,4 MSEK, att jämföra med det faktiska utfallet om -5,6 MSEK. Även om rörelseresultatet var negativt, var detta en förbättring jämfört med våra egna estimat, såväl som med jämförbar period 2022 då EBITDA-resultatet uppgick till -8,9 MSEK. Nedan följer en sammanställning och jämförelse mellan vårt kvartalsestimat och faktiskt utfall, samt en överblick av Lucky Games omsättning Q-Q.

Med hänsyn till den presenterade Q4-rapporten kommer vi att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Lucky Games.