Kommentar LL Lucky Games Q4-rapport


LL Lucky Games publicerade idag den 25 februari sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2021. Följande är några punkter som vi tittat närmare på i samband med rapporten.

  • Omsättning och tillväxt
  • Utvecklingen i kostnadsbasen
  • Den finansiella positionen
  • Vad som ligger i korten kommande kvartal

Under fjärde kvartalet 2021 uppgick nettoomsättningen till 1,1 MSEK (0,025), motsvarande en ökning om hela 4 300 % Y/Y. Dock är detta, som det framgår, en ökning från låga nivåer, varför den procentuella ökningen blir något missvisande. Likväl ser vi såklart positivt på att bolaget ökade sin försäljning under fjärde kvartalet 2021, där den huvudsakliga förklaringen är att LL Lucky Games spel är tillgängliga hos fler operatörer på flera marknader. Sett till EBIT-resultatet uppgick detta till

-7,0 MSEK (-2,8), vilket således är en försämring mot jämförbart kvartal 2020. Anledningen till detta är dock naturlig, då LL Lucky Games är ett helt annat bolag idag än för ett år sedan, där flera investeringar har tagits i försäljningsfrämjande aktiviteter, såväl som att bygga upp en större egen organisation. Detta har således påverkat Q4-21 i termer av ökade kostnader. Ser vi till de totala rörelsekostnader uppgick dessa till -8,7 MSEK (-3,2), vilket är en ökning 5,5 MSEK jämfört med Q4-20. Däremot, jämfört med föregående kvartal (Q3-21), då LL Lucky Games totala rörelsekostnader uppgick till -8,0 MSEK, innebär fjärde kvartalets utveckling en kostnadsökning om endast 0,7 MSEK.

Vid utgången av fjärde kvartalet 2021 uppgick kassan till 0,7 MSEK, vilket kan jämföras med 9,4 MSEK vid utgången av Q3-21. Under januari 2022 har dock LL Lucky Games fyllt på kassan genom en riktad emission, vilket tillförde bolaget ca 16 MSEK före emissionskostnader. Att den riktade emissionen skedde till en premie om 9 % anser vi sänder en stark signal. I samband med emissionen tilldelades investerarna även teckningsoptioner av serie TO2, vilka vid fullt nyttjande kan inbringa ytterligare 16 MSEK under april 2023. Gällande bolagets kapitalförbrukning, s.k. burn rate, uppgick denna under Q4-21 till -2,9 MSEK/månad. Givet en liknande kapitalförbrukning även framgent, och med hänsyn till den utgående kassan under december samt tillskottet under januari från den riktade emissionen, skulle LL Lucky Games vara finansierade tills omkring slutet av Q2-22, allt annat lika. Det ska dock tilläggas, med hänsyn till de rapporterade omsättningstillgångarna och kortfristiga rörelseskulderna per balansdatumet för Q4-21, samt en potentiellt stigande försäljning framgent, att utrymme finns för ett bättre rörelsekapital under de närmaste månaderna, vilket skulle innebära en lägre burn rate.

Följande är en sammanställning av kommande aktiviteter som vi räknar med att se mer av under 2022:

  • Lansering till en portfolio av Tier 1-operatörer som ligger i bolagets försäljningspipe för 2022.
  • Med befintlig organisation, såväl som tänkbara rekryteringar, finns förutsättningar för att bolaget ska kunna lägga mer energi och tid på försäljningsarbetet, vilket således kan resultera i en högre tillväxt under kommande kvartal.
  • Att LL Lucky Games under Q4-21 tilldelades flera marknadscertifieringar på fem av Europas viktigaste reglerade marknader, och att spelen därmed bli tillgängliga för online-kasinon i Sverige, Danmark, Tyskland, Italien och Nederländerna, kan utgöra en stark värdedrivare framgent. Likt vad bolaget skriver i sin rapport så är det regulatoriska godkännandet ett betydande kommersiellt lyft, och att tillgången till marknaden är oerhört viktig. Med marknadscertifieringarna har LL Lucky Games nya möjligheter till ökade intäkter under 2022.

Vid framgångsrika utfall av ovan aktiviteter kan det komma att utgöra goda värdedrivare för LL Lucky Games. Vi höjer dock ett varningens finger för vad vi kunnat observera i början av året vad gäller det ekonomiska klimatet, vilket minst sagt varit kyligt för de börsnoterade tillväxt- och utvecklingsbolagen som inte ännu är lönsamma. Vi anser att detta även har drabbat LL Lucky Games, där dock bolaget har klarat sig relativt bra då aktien ”bara” är ned ca 7 % YTD.  Sektorrotationen är dock pågående, där många investerare väljer mindre riskfyllda placeringar, t.ex. bolag som har en längre historik av redan positiva kassaflöden. Detta får således en effekt på vilka multiplar olönsamma tillväxt- och utvecklingsföretag värderas till. Hur detta utvecklar sig framgent är något vi kommer att följa noga.

 Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av LL Lucky Games.