Kommentar på LL Lucky Games Q3-rapport


LL Lucky Games har publicerat sin delårsrapport för tredje kvartalet 2022, där följande kommentar är vår sammanfattning av rapporten.

En närmare titt på rapporten

Under tredje kvartalet 2022 uppgick nettoomsättningen till 1,1 MSEK (0,8), motsvarande en ökning om 31 % Y/Y. Dock är detta en ökning från låga nivåer, varför den procentuella ökningen blir något missvisande. Likväl ser vi såklart positivt på att bolaget ökade sin försäljning även under tredje kvartalet 2022 relativt 2021, även om vi jämfört med Q2-22 (1,1) hade räknat med en högre omsättning. I dagens rapport skriver VD Mads V. Jørgensen att ”[…] vi fortsätter att positionera Lucky Games som en drivande och nytänkande aktör på spelmarknaden. Under kvartalet har vi lanserat nya spel i nära samverkan med ledande speloperatörer, det har stärkt vårt erbjudande och distribution. Tillväxten för tredje kvartalet är högre jämfört med motsvarande period föregående år och vi är inne på rätt spår med en stark pipeline av försäljning och integrationer av nya kunder.”

Sett till EBITDA-resultatet uppgick detta under Q3-22 till -7,5 MSEK (-6,0), vilket är en försämring mot jämförbart kvartal 2021, men likväl en förbättring jämfört med föregående kvartal i år (Q2-22) då EBITDA-resultat uppgick till -8,2 MSEK. Att jämföra med 2021 är något missvisande då LL Lucky Games är ett annat bolag idag än för ett år sedan, där flera investeringar har tagits i försäljningsfrämjande aktiviteter, vilket vi kan se gett effekt på bolagets top line, även om Q3-22 visade lägre intäkter än vad vi räknat med. LTM växer dock bolaget fortsatt sin försäljning. Ur ett kostnadsperspektiv blir det därmed mer relevant att jämföra kvartal-till-kvartal, varpå vi kan se att bolaget under Q3-22, relativt Q2-22, har minskat sina externa kostnader vilket således bidragit till ett förbättrat EBITDA-resultat.

LL Lucky Games har stärkt sin finansiella position väsentligt

Vid utgången av september 2022 uppgick kassan till 2,0 MSEK, där det framgår i kassaflödet att kassan stärkts med 12,9 MSEK via tidigare nyemission och 1 MSEK via ett upptaget lån under årets tredje kvartal. Per den 30 september framgår det även, på tillgångssidan i balansräkningen, att 10,4 MSEK är uppfört som tecknat men ej inbetalt kapital. Under slutet av tredje kvartalet har LL Lucky Games även genomfört en riktad emission om 14,1 MSEK till en strategisk investerare, och efter perioden, under november, har bolaget sålt sin Casual Casino spelportfölj för en kontant ersättning om 10,9 MSEK. Vi anser därmed att LL Lucky Games har genomfört ett flertal strategiska beslut vilket har resulterat i en starkare finansiell position. Gällande bolagets operativa kapitalförbrukning före förändringar i rörelsekapital, uppgick denna under Q3-22 till -2,7 MSEK/månad, vilket är en förbättring jämfört med -3,3 MSEK/månad under föregående kvartal i år (Q2-22). 

”Med hänsyn till den under sommaren genomförda företrädesemissionen, den riktade emissionen under slutet av september och den nyligen kommunicerade försäljningen av Casual Casino spelportföljen, har LL Lucky Games stärkt sin finansiella position väsentligt. Vi ser såklart mycket positivt på detta, samt att genom försäljningen av nämnd spelportfölj till RAW iGaming Ltd., kan LL Lucky Games nu i allt högre grad fokusera på sin kärnverksamhet.”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Vi bedömer fortsatt att utrymme finns för en stigande försäljning framgent, vilket således skulle bidra till en lägre burn rate. Det ska även tilläggas att bolaget är i slutfasen gällande övergången till den nya spelplattformen från ReelNRG, vilket enligt tidigare kommunikation kommer innebära en kostnadsoptimering på minst 8,5 MSEK per år. Detta förväntas således få en positiv effekt på kassaflödet och bidrar därmed till att LL Lucky Games kan närma sig lönsamhet.

Med hänsyn till den nyligen presenterade Q3-rapporten kommer vi att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av LL Lucky Games.