Kommentar på LL Lucky Games Q3-rapport


Med årets tredje delårsrapport publicerad står det klart att Lucky Games följde upp föregående kvartal genom att återigen leverera en kraftig tillväxt, vilken dessutom överträffade våra estimat. Följande är vår kommentar och sammanfattning av Q3-rapporten.

En närmare titt på rapporten

Under det tredje kvartalet 2023 uppgick nettoomsättningen till 8,0 MSEK (1,1), motsvarande en ökning om hela 648 % Y/Y. Utfallet kan jämföras med vårt eget estimat för Q3-23 om 7 MSEK, vilket Lucky Games därmed överträffade. I rapporten skriver Lucky Games att den kraftiga ökningen beror på att de nya spelsläppen överträffade förväntningarna, vilket utvidgade bolagets kundbas och intäktsströmmar på den globala spelmarknaden.

Sett till bruttomarginalen (ej just.) uppgick denna till 98 % (66), att jämföra med vårt estimat om 91 %. Den höga marginalen ser vi som ett tydligt tecken på den skalbarhet som Lucky Games affärsmodell ger upphov till vid en stigande försäljning. Sett till omsättningen och den höga bruttomarginalen fanns det förutsättningar för ett bättre utfall vad gäller rörelseresultatet, vilket dock inte blev fallet. Inför rapporten hade vi estimerat ett EBITDA-resultat om -4,5 MSEK, att jämföra med det faktiska utfallet om -21,1 MSEK. Den huvudsakliga förklaringen till detta är att Lucky Games personalkostnader uppgick till ca 22 MSEK under årets tredje kvartal, att jämföra med vårt estimat om ca 7 MSEK. Detta kan även ställas i relation till föregående fyra kvartal då personalkostnaderna i genomsnitt har uppgått till 6 MSEK per kvartal. Förklaringen till de ökade personalkostnaderna ser vi som följande:

  • Engångsutbetalningar och kvittning av tidigare VD:s fordran på en bonus om ca 13 MSEK
  • Investeringar i ett utökat humankapital, exempelvis relaterat till utvecklingscentret i Taiwan.

Med hänsyn till detta kan det tänkas att Lucky Games justerade EBITDA-resultat uppgick till ca -8 MSEK under årets tredje kvartal, vilket därmed hade varit närmare vårt eget estimat såväl som att det hade varit i linje med jämförbart kvartal 2022. Nedan följer en sammanställning och jämförelse mellan vårt kvartalsestimat och faktiskt utfall, samt en överblick av Lucky Games omsättning Q-Q såväl som på rullande basis.

Har tecknat LOI om förvärv

Den 18 oktober 2023 meddelade Lucky Games att de tecknat ett LOI om att förvärva 20 % av CYG Pte. Ltd., vilket är ett Singapore-baserat mjukvaruutvecklingsföretag som specialiserar sig på backend-system för aktörer som verkar inom Fintech- och spelbranschen. CYG Pte. Ltd positionerar sig som en ledande plattformsleverantör på reglerade marknader, inklusive Filippinerna. Företaget samarbetar med varumärken som InPlay, det första reglerade onlinekasinot i Filippinerna. Med en estimerad omsättning om ca 50  MSEK under 2023 har företaget sitt huvudkontor i Singapore och ett ytterligare kontor i Manila. Organisationen sysselsätter över 40 IT-specialister och har utvecklat en distributionsplattform som kan hantera över 500 miljoner transaktioner dagligen. Följande är den tänkta strukturen på affären:

Lucky Games avser således emittera ca 23 miljoner aktier som betalningsmedel för att erhålla 20 % av CYG Pte. Ltd. Genom förvärvet kommer Lucky Games få tillgång till nya distributionskanaler i Asien såväl som tillgång till en ny IP-teknik, vilket i förlängning förväntas generera nya intäktskällor. Målbilden är att slutföra transaktionen under november 2023.

Avslutande ord

Sammanfattningsvis levererar Lucky Games ytterligare ett försäljningsmässigt starkt kvartal som även denna gång överträffade våra estimat. Bruttomarginalen nådde en ny högstanivå men till följd av kraftigt ökade personalkostnader försämrades rörelseresultatet.

Med hänsyn till den presenterade Q3-rapporten kommer vi att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Lucky Games.