Kommentar på LL Lucky Games Q2-rapport


Med årets andra delårsrapport publicerad står det klart att Lucky Games levererade rekordintäkter för ett enskilt kvartal samt lyckades vända till ett positivt EBITDA-resultat. Bolaget lyckades även överträffa våra estimat men trots detta har aktien utvecklats relativt neutralt i dagens handel. Vi anser att mer finns att hämta där följande är vår kommentar och sammanfattning av Q2-rapporten.

En närmare titt på rapporten

Under det andra kvartalet 2023 uppgick nettoomsättningen till 12,1 MSEK (1,1), motsvarande en kraftig ökning om hela 964 % Y/Y. Utfallet kan jämföras med vårt eget estimat för Q2-23 om 8 MSEK, vilket Lucky Games därmed överträffade med råge. I rapporten skriver Lucky Games att den kraftiga ökningen beror på en kombination av olika tillväxtfaktor, som exempelvis den framgångsrika lanseringen av Popeye och att Lucky Games under årets andra kvartal har slutfört och levererat ett skräddarsytt spel för Danske Licens Spil. Lucky Games har dessutom utökat sin kundbas och etablerat nya intäktsflöden genom att erbjuda sina speltjänster till en bredare marknad.

Sett till bruttomarginalen (ej just.) uppgick denna till 96 % (85), att jämföra med vårt estimat om 88 %. Den höga marginalen ser vi som ett tydligt tecken på den skalbarhet som Lucky Games affärsmodell ger upphov till vid en stigande försäljning. Den kraftiga intäktsökningen och höga bruttomarginalen, i kombination med god kostnadskontroll i rörelsen, resulterade även i att Lucky Games kunde redovisa ett svagt positivt EBITDA-resultat om ca 0,01 MSEK (-8,2), vilket vi såklart ser positivt på. Nedan följer en sammanställning och jämförelse mellan vårt kvartalsestimat och faktiskt utfall, samt en överblick av Lucky Games omsättning Q-Q såväl som på rullande basis.

Stärkt kassa

Vid utgången av juni 2023 uppgick kassan till 34 MSEK, vilken har stärkts av det låneavtal som Lucky Games kommunicerade den 30 maj att de ingått med bolagets största aktieägare NCTK Holdings International, motsvarande 3,9 miljoner dollar. Själva lånet förutsatte ett godkännande på årsstämman, vilken ägde rum den 7 augusti, där beslut togs om att uppta lånet. Detta säkrar således Lucky Games finansiella position och vi ser positivt på att lånet löper med en låg ränta (1,5 % per år). Ett lån innebär dessutom ingen utspädning för aktieägarna. Med en stärkt kassa ska Lucky Games expandera i en snabbare takt och bolaget har redan påbörjat etableringen av ett dotterbolag i Taiwan för att främja plattforms- och integrationsutveckling. Verksamheten ska primärt fokusera på utveckling av plattformen STORM RGS och kundintegrationer, vilket i sin tur kan bidra till att minska tiden till marknad för nya kunder.

Avslutande ord

Sammanfattningsvis levererar Lucky Games en rekordförsäljning under årets andra kvartal som även överträffade våra estimat. Dessutom kunde bolaget uppvisa ett positivt EBITDA-resultat, vilket är första gången i Lucky Games historia. Trots detta har aktien i skrivande stund handlats i en sidledes rörelse, vilket vi anser är omotiverat och att rapporten snarare motiverar en högre uppgång. 

Med hänsyn till den presenterade Q2-rapporten kommer vi att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Lucky Games