Kommentar på LL Lucky Games Q1-rapport


Lucky Games har publicerat sin delårsrapport för det första kvartalet 2023, där följande kommentar är vår sammanfattning av rapporten.

En närmare titt på rapporten

Under det första kvartalet 2023 uppgick nettoomsättningen till 1,2 MSEK (2,1), motsvarande en minskning om 45 % Y/Y. Vi ser att den primära anledningen till den lägre försäljningen är att Lucky Games under hösten 2022 har avyttrat sin Casual Casino-spelportfölj, vilket således var en del av portföljen under det första kvartalet 2022 men inte 2023. Det blir således mer rättvist att jämföra med det föregående kvartalet (Q4-22) då försäljningen uppgick till 0,7 MSEK, vilket därmed innebär att Lucky Games uppvisade en tillväxt om 72 % Q-Q under årets första kvartal 2023. Dessutom har Lucky Games haft en stark start på årets andra kvartal, där VD Mads V. Jørgensen skriver följande i rapporten:

”Vi har haft en stark start på det andra kvartalet med betydande tillväxt under april. Detta innebär nytt intäktsrekord för en enskild månad. De intäkter som bolaget uppnådde i april kan tillskrivas en kombination av olika tillväxtfaktorer. Lanseringen av vårt senaste spel, Popeye, har överstigit alla våra förväntningar på spelmarknaden och blivit vårt mest framgångsrika spel hittills, lanserat till flera framstående speloperatörer. Under månaden har också ett skräddarsytt spel för Danske Licens Spil slutförts och levererats, vilket ytterligare bidrar till intäkterna. Vi har även framgångsrikt utökat vår kundbas och etablerat nya intäktsflöden genom att erbjuda våra speltjänster till en bredare marknad. En solid omsättning om 5 MSEK resulterade i ett positivt resultat för april, en milstolpe som aldrig tidigare uppnåtts sedan bolagets start, vilket visar att vi är på rätt spår enligt vår tillväxtplan.” 

Omsättningen om 5 MSEK under april är således i linje med Lucky Games totala intäkter under hela 2022 (5,0 MSEK), såväl som att det överstiger försäljningen LTM (4,1 MSEK).

Sett till EBITDA-resultatet uppgick detta under Q1-23 till -7,0 MSEK (-4,6), vilket är en försämring mot jämförbart kvartal 2022. Likt vi har skrivit tidigare är det dock något missvisande att jämföra med inledningen av 2022 då Lucky Games är ett annat bolag idag än för ett år sedan, där flera investeringar har tagits i försäljningsfrämjande aktiviteter. En mer rättvis jämförelse kan därmed istället göras med föregående kvartal (Q4-22), då EBITDA-resultatet uppgick till -9,5 MSEK. Kvartal-till-kvartal har Lucky Games således förbättrat sitt rörelseresultat under årets tre första månader och under månad fyra, april, uppvisade som nämnt bolaget ett positivt resultat.

Stärker kassan med ett lån

Vid utgången av mars 2023 uppgick kassan till 4,6 MSEK och den 30 maj kommunicerade Lucky Games att de ingått ett låneavtal med bolagets största aktieägare NCTK Holdings International om 3,9 miljoner dollar, motsvarande ca 43 MSEK. Själva lånet förutsätter ett godkännande på årsstämman som ska äga rum den 30 juni, och löper med en årlig ränta om 1,5 % fram tills den 30 juni 2024. Detta säkrar således Lucky Games finansiella position och vi ser mycket positivt på att lånet löper med en sådan pass låg ränta. Ett lån innebär dessutom ingen utspädning för aktieägarna, vilket såklart också är positivt. Med en stärkt kassa ska Lucky Games expandera i en snabbare takt och bolaget har redan påbörjat etableringen av ett dotterbolag i Taiwan för att främja plattforms- och integrationsutveckling. Verksamheten ska primärt fokusera på utveckling av plattformen STORM RGS och kundintegrationer, vilket i sin tur kan bidra till att minska tiden till marknad för nya kunder.

Med hänsyn till den nyligen presenterade Q1-rapporten kommer vi att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Lucky Games