Kommentar på LL Lucky Games Q1-rapport samt förvärv


LL Lucky Games slutförde den 27 maj förvärvet av ReelNRG och den 31 maj publicerade bolaget sin delårsrapport för första kvartalet 2022. I samband med detta har även The Treasures of Tizoc officiellt lanserats vilket resulterade i ett nytt intäktsrekord. Aktivitetsnivån kring LL Lucky Games är onekligen hög och följande kommentar är vår sammanfattning av det genomförda förvärvet, såväl som Q1-rapporten.

En närmare titt på rapporten

Under första kvartalet 2022 uppgick nettoomsättningen till 2,1 MSEK (0,03), motsvarande en ökning om hela 7 393 % Y/Y. Dock är detta, som det framgår, en ökning från låga nivåer, varför den procentuella ökningen blir något missvisande. Likväl ser vi såklart positivt på att bolaget ökade sin försäljning under första kvartalet 2022, där den huvudsakliga förklaringen är att LL Lucky Games spel är tillgängliga hos fler operatörer på flera marknader.

Vad gäller intresset från industrin är det inget LL Lucky Games har brist på, bolaget har uppmärksamhets och nominerats i tre kategorier i CasinoBeats Game Developer Awards samt nominerats till Slot Supplier Rising Star. Fyra nomineringar på mindre än en månad ser vi såklart som en positiv signal om värdet i LL Lucky Games erbjudande och kapacitet som organisation.

Sett till EBIT-resultatet uppgick detta under årets första kvartal till -5,1 MSEK (-3,5), vilket således är en försämring mot jämförbart kvartal 2021. Anledningen till detta är dock som vi skrivit tidigare helt naturlig, då LL Lucky Games är ett annat bolag idag än för ett år sedan, där flera investeringar har tagits i försäljningsfrämjande aktiviteter (vilket vi kan se gett effekt på bolagets top line), såväl som att bygga upp en större egen organisation. Detta har således påverkat Q1-22 i termer av ökade kostnader. Ser vi till de totala rörelsekostnader uppgick dessa till -7,3 MSEK (-3,6), vilket är en ökning om 3,7 MSEK jämfört med Q1-21. Däremot, jämfört med föregående kvartal (Q4-21), då LL Lucky Games totala rörelsekostnader uppgick till -7,4 MSEK, innebär första kvartalets utveckling i år faktiskt en kostnadsminskning om ca 0,1 MSEK. Vi anser således att LL Lucky Games lyckats växa omsättningen i hög takt och samtidigt bibehållit en god kostnadskontroll under årets inledande månader.

Vid utgången av mars 2022 uppgick kassan till 1,9 MSEK, vilket kan jämföras med 0,7 MSEK vid utgången av Q4-21. Under januari 2022 fyllde LL Lucky Games på kassan genom en riktad emission, vilket tillförde bolaget ca 16 MSEK före emissionskostnader. Att den riktade emissionen skedde till en premie om 9 % anser vi sänder en stark signal. I samband med emissionen tilldelades investerarna även teckningsoptioner av serie TO2, vilka vid fullt nyttjande kan inbringa ytterligare 16 MSEK under april 2023. Gällande bolagets operativa kapitalförbrukning, s.k. burn rate, uppgick denna under Q1-22 till -3,8 MSEK/månad, att jämföra med -2,9 MSEK/månad under föregående kvartal. Givet en liknande kapitalförbrukning även under april/maj, och med hänsyn till den utgående kassan under mars, skulle LL Lucky Games kassa vid det här laget vara förbrukad, allt annat lika. Det ska dock tilläggas att med hänsyn till de rapporterade omsättningstillgångarna om bl.a. 3,6 MSEK i totala kortsiktiga fordringar, såväl som 3,5 MSEK i tecknat men ej inbetalt kapital, per balansdatumet för Q1-22, bör detta ha stärkt kassan efter utgången av mars. Vi bedömer även att utrymme finns för en stigande försäljning framgent, vilket såldes skulle bidra till en lägre burn rate. Vad gäller förvärvet av ReelNRG påverkar detta ej LL Lucky Games burn rate, eftersom köpeskillingen finansieras genom emittering av aktier.

Förvärvet av ReelNRG har genomförts

I början av april 2022 meddelade LL Lucky Games avsikten att förvärva London-baserade ReelNRG för 8,25 MSEK, vilket också fullföljdes den 27 maj. Förvärvet innebär att hela 46 nya spel, samt viktiga licenser i både Storbritannien och Malta, adderas. Totalt sett innebär det att LL Lucky Games, genom sammanslagningen med ReelNRG, driver över 100 spel. Att köpeskillingen finansierar genom att LL Lucky Games emitterar aktier till kursen 3,3 kr, vilket motsvarar en premie om 52 % (!) mot stängningskursen den 6 april (dagen före LOI:et kommunicerades) och 53 % mot stängningskursen dagen före förvärvet slutfördes, ser vi som ett riktigt styrketecken. Likt vi tidigare skrivit påvisar detta även hur undervärderad LL Lucky Games-aktien är just nu. ReelNRG kommer även fortsättningsvis att drivas fristående, LL Lucky Games ser emellertid stora synergier i form av korsförsäljning, kostnadsoptimering samt möjligheten att dela teknik och licenser framöver.

”En viktig del i vår investeringsidé för LL Lucky Games är förvärv, något vi nämnt tidigare att vi räknat med kommer ske under kommande kvartal. Vad gäller finansieringen av dessa har vi utgått från att det vanligtvis kommer ske genom en kombination av likvida medel och emittering av egna aktier. Att LL Lucky Games förhandlat att 100 % av köpeskillingen om 8,25 MSEK för ReelNRG betalas med egna aktier ser vi positivt på, då detta inte kommer belasta bolagets egna rörelsekapital. Att aktierna dessutom emitteras till en rejäl premie ser vi givetvis också mycket positivt på”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Med hänsyn till förvärvet av ReelNRG och den nyligen presenterade Q1-rapporten kommer vi att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av LL Lucky Games.