Kommentar på Learning to Sleeps Q4-rapport


Learning to Sleep publicerade den 23 februari år 2023 bolagets delårsrapport för det fjärde kvartalet 2022. Nedan följer några punkter som vi vill belysa i samband med rapporten:

  • Fortsatta utmaningar, men stärkt inflöde av patienter under kvartalet
  • Kostnadsutveckling bättre än våra förväntningar
  • Företrädesemission om maximalt 20,4 MSEK
  • Strategiskt samarbete med företagshälsobolaget Wellbefy

Minskad omsättning men stärkt inflöde av nya patienter

Under Q4-22 uppgick nettoomsättningen till 0,9 MSEK (1,6) motsvarande en minskning om -42 % jämfört med samma period föregående år, samtidigt är det en ökning om 3 % jämfört med Q3-22. Omsättningen var relativt i linje med våra förväntningar, där Analyst Group ser positivt på att Learning to Sleep ökar omsättningen Q-Q, trots att bolaget under föregående period implementerade ett omfattande sparpaket innehållande en minskad budget för marknadsföring, vilket indikerar att varumärkeskännedomen ökar. Dotterbolaget Symbio Me, vilka Learning to Sleep förvärvade under Q2-22, har levererat en svag försäljning under år 2022 till följd av att Learning to Sleep har satsat på att bygga om tjänsten och logistiken under året. Däremot, med tanke på att stora delar av detta arbete nu är genomfört, estimerar Analyst Group att Symbio Me kommer att tillföra en starkare omsättning samt marginaler för koncernen under år 2023.

Något bättre kostnadsutveckling än förväntat

Rörelsekostnaderna, exklusive avskrivningar, uppgick till -3,5 MSEK, vilket motsvarar en minskning om 48 % jämfört med samma period föregående år, samt en minskning om 30 % jämfört med föregående kvartal (Q3-22). Sett till helåret 2022 uppgick rörelsekostnaderna till -17,5 MSEK, vilket var något bättre än våra estimat om -18,6 MSEK. Att rörelsekostnaderna har minskat ser vi som positivt givet en ansträngd finansiell position, samt med hänsyn till att bolaget ökar omsättningen Q-Q trots lägre rörelsekostnader, vilket indikerar att Learning to Sleep har lyckats optimera verksamheten. Om vi blickar framåt så estimerar Analyst Group att det implementerade sparpaketet kommer att ge full effekt under Q1-23, varför vi således räknar med ytterligare kostnadsbesparingar under innevarande år.

Avser genomföra en företrädesemission om högst 20,4 MSEK

Learning to Sleep meddelade, samma dag som Q4-rapporten publicerades, att bolaget har beslutat om en företrädesemission som kan tillföra Learning to Sleep maximalt 20,4 MSEK, givet full teckning. Genom emissionslikviden avser Learning to Sleep att expandera säljorganisationen, utveckla nya tjänster inom området mental hälsa, där Analyst Group anser att detta troligen kommer att ske genom förvärv, samt lansera bolagets SaaS-erbjudande till den privata marknaden och B2B-erbjudande. Analyst Group ser positivt på att Learning to Sleep avser att lansera ett SaaS-erbjudande mot konsument, då livstidsvärdet per patient i dagsläget begränsas, eftersom när patienten är behandlad får Bolaget inte ha kvar denne i registret p.g.a. integritetslagar. Däremot finns det ett värde för patienten att, efter avslutad behandling, fortsätta använda funktionerna i appen såsom övningar och sömndagbok, för att fortsätta få hjälp vid framtida behov. Således estimeras detta bidra med ett mer återkommande kassaflöde för Learning to Sleep, tillika högre försäljningsvolymer. Vidare ser vi positivt på att bolaget avser satsa på olika företagspaket, vilket förväntas minska riskexponeringen i bolagets nuvarande betalmodell. Modellen förväntas, enligt Analyst Group, bygga på att kunden hyr den tekniska plattformen white-label och bemannar den digitalt med egna psykologer, där potentiella kunder utgörs av större privata vårdkedjor, försäkringsbolag och enskilda psykologer, något som även är applicerbart på nya geografiska marknader givet att den tekniska produkten redan är utvecklad.

Pre-money värderingen i företrädesemissionen uppgår till ca 1,5 MSEK, vilket Analyst Group anser bjuder in till en attraktiv risk-reward givet att bolaget lyckas skala upp expansionen och utvecklas i linje med våra prognoser. Utspädningseffekten uppgår dock till ca 93 % för aktieägare som inte väljer att delta i emissionen.

Inleder samarbete med företagshälsobolaget Wellbefy

Som ett led i strategin att utveckla Learning to Sleeps utbud av tjänster avseende företagslösningar inom återhämtnings- och sömnproblematik, har Learning to Sleep efter utgången av perioden tecknat ett samarbetsavtal kring B2B-tjäsnter med företagshälsobolaget Wellbefy. Samarbetet går ut på att erbjuda Learning to Sleeps expertis inom sömn och psykisk hälsa till Wellbefys kunder i deras SaaS-plattform för hälso- och arbetsmiljöarbete. Tillräcklig återhämtning och bra sömn har en konstaterad påverkan på en rad kognitiva funktioner, så som prestation och produktivitet, och är grundläggande för en hållbar arbetsmiljö. Enligt Analyst Group förväntas samarbetet generera intäkter tidigast från och med H2-23, dock initialt låga intäkter vilka kan öka succesivt givet ett lyckat samarbete.

Sammantaget levererar Learning to Sleep en nettoomsättning som var relativt i linje med våra prognoser, samt en kostnadsutveckling som var bättre än estimerat. Vidare anser Analyst Group att det är viktigt för Learning to Sleep att erhålla en hög teckningsgrad i företrädesemissionen, för att framför allt kunna skala upp bolagets B2B-erbjudande, vilket estimeras bidra med störst försäljningsvolymer framgent. Med hänsyn till kommande företrädesemission, vilket förväntas förändra kapitalstrukturen, kommer Analyst Group att se över värderingsintervallet i den uppdaterade analysen.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Learning to Sleep.