Kommentar på Learning to Sleeps Q3-rapport


Learning to Sleep har publicerat bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2023. Följande är några punkter vi valt att belysa i samband med rapporten:

  • Fortsatta försäljningsmässiga utmaningar
  • Rörelsekostnaderna minskade
  • Ytterligare förvärv breddar erbjudandet
  • Fortsatt ansträngd finansiell position

Fortsatta försäljningsmässiga utmaningar

Learning to Sleep redovisade under det tredje kvartalet år 2023 en nettoomsättning om 0,55 MSEK (0,88), motsvarande en minskning om 37 % Y-Y. Jämfört med föregående kvartal (Q2-23) minskade omsättningen med 11 % då omsättningen uppgick till 0,62 MSEK. Minskningen jämfört med föregående år antas till stor del vara hänförlig till den sänkta ersättningen från Region Stockholm, vilket har påverkat bolaget under hela år 2023. Sett till inflödet av patienter fortsätter dessa att växa men som en följd av de sänkta ersättningsnivåerna kan inte detta omsättas till ökad försäljning. Bolaget har inlett en omstrukturering av prissättningsmodellen för att bli mindre beroende av subventioner, något som inte väntas ha materialiserats fullt ut ännu.

Därtill har Learning to Sleep under det tredje kvartalet slutfört förvärvet av Bonzun Evolve, vilka tillhandahåller digitala behandlingar rörande stresshantering, något som ökar intäktsdiversifieringen. Genom förvärvet förväntas även intäktssynergier i termer av korsförsäljning mellan bolagens kunder givet att behandlingarna väntas komplettera varandra väl. Under kvartalet har bolaget arbetat med att utveckla B2B-erbjudandet vilket har burit frukt genom att några mindre affärer både inom sömn och stress har vunnits. Nästa steg anses nu vara att erbjuda dessa produkter gemensamt för att således kunna arbeta med försäljning av både erbjudandena på ett effektivt sätt. Vidare innehar Bonzun Evolve ett ramavtal med Trygghetsrådet, vilket möjliggör att Trygghetsrådet kan beställa behandlingen till sina rådgivare och deras klienter. Cirka 35 000 företag och 1,1 miljoner tjänstemän är anslutna till Trygghetsrådet, vilket demonstrerar att Bonzun Evolve vid effektivare marknadsbearbetning har potential att nå en stor målgrupp och således öka försäljningen.

Rörelsekostnaderna fortsatte minska

Rörelsekostnaderna, exklusive avskrivningar, uppgick till -3,3 MSEK, motsvarande en minskning om 34 % i jämförelse med föregående år, vilket tyder på att genomförda besparingar har burit frukt. Därtill har bolaget påbörjat ett effektiviseringsarbete som väntas minska kostnadsmassan ytterligare genom att öka fokuset på de mest lönsamma delarna i affären. Rörelseresultat påverkades negativt av en nedskrivning om 9 MSEK av dotterbolaget Symbio Me AB. Nedskrivningen är inte kassaflödespåverkande men indikerar likväl att dotterbolaget har utvecklats sämre än bolagets förväntan.

Ytterligare förvärv breddar erbjudandet

I oktober 2023 kommunicerade Learning to Sleep att bolaget ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i YouGo Healthplan Sweden. Förvärvet av YouGo Healthplan, vilket avses finansieras genom en nyemission av aktier i Learning to Sleep, adderar ett bolag med ett digitalt analysverktyg för att kartlägga företags medarbetares digitala hälsa till koncernen. Analyst Group anser att det strategiska förvärvet ligger i linje med Bolagets strategi att bli en ledande digital hälsokoncern och att bolagets befintliga erbjudande kompletteras väl av förvärvet.

 

Fortsatt ansträngd finansiell position

Kassan vid utgången av Q3-23 uppgick till 0,15 MSEK, att jämföra med 0,05 MSEK vid utgången av Q2-23. Efter utgången av det tredje kvartalet har kassan stärkts genom ett konvertibelt lån om 2 MSEK från några större befintliga aktieägare. Däremot, för att Learning to Sleep ska kunna skala upp och kapitalisera på potentialen som bolaget besitter ser vi det som viktigt att bolaget erhåller en långsiktig finansieringslösning för att kunna investera i marknadsbearbetning och på så sätt öka försäljningen.

Sammanfattningsvis har Learning to Sleep fortsatt försäljningsmässiga utmaningar till följd av den sänkta ersättningen från Region Stockholm. Däremot väntas förvärvet av Bonzun Evolve med de intäktssynergier som förväntas uppstå samt satsningen mot B2B möjliggöra tillväxt framgent i form av ökad försäljning. Vidare opererar Learning to Sleep med en fortsatt låg kostnadsbas men där en långsiktig finansieringslösning anses behöva komma på plats för att kunna exekvera på bolagets potential.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Learning to Sleep.