Kommentar på Learning to Sleeps Q2-rapport


Learning to Sleep publicerade den 24 augusti 2022 bolagets delårsrapport för det andra kvartalet 2022. Nedan följer några punkter som vi vill belysa i samband med rapporten:

  • Finansiell utveckling och lansering av besparingsplan
  • Positiva resultat från forskningsstudie
  • Finansiell ställning

Finansiell utveckling och lansering av besparingsplan

Under Q2-22 uppgick nettoomsättningen till 685 tSEK (816), motsvarande en minskning om -16,1 % jämfört med samma period föregående år, vilket är under våra estimat. Detta förklaras dels av den oro som finns i omvärlden, vilket brukar ge ett något lägre patientinflöde, dels en höjning av patientavgiften som Region Stockholm genomförde i april. Värt att notera dock är att det lägre inflödet av patienter främst skedde under april och maj för att sedan återgå till en mer normal nivå under slutet av kvartalet, varför vi förväntar oss en högre tillväxt under kommande kvartal.

Rörelsekostnaderna, exklusive avskrivningar, uppgick till -4 786 tSEK (-3 515), vilket motsvarar en ökning om 36 % jämfört med samma period föregående år. En ökning av rörelsekostnaderna var väntat då bolaget befinner sig i en uppskalningsfas som innebär högre kostnader. Learning to Sleep inledde under början av år 2022 en satsning på mer aktiv försäljning vilket vi antar är en del i kostnadsökningen. Satsningen har givit resultat i form av en fördubbling av antalet inbokade bedömningar under juni och de positiva resultaten har även fortsatt under sommaren. Learning to Sleep räknar med att detta kommer påverka inflödet av patienter positivt under H2-22. Trots det positiva utfallet på den aktiva försäljningen anser vi att kostnadsbasen idag är för hög i förhållande till omsättningen, varför vi ser positivt på att bolaget har lanserat en besparingsplan med syftet att uppnå kassaflödesneutralitet inom snar framtid. De förändringar som kommer implementeras är att icke nödvändigt utvecklingsarbete pausas tills vidare, utökat fokus på moderat tillväxt på den svenska marknaden, samt att större kostnadskrävande projekt pausas. Vidare, lämnar även VD, Micael Gustafsson, och grundare av bolaget, Peter Boye, sina positioner men fortsätter arbeta med bolaget på konsultbasis. Nuvarande operativa chef Lina Johansson tar över som VD per den 1 september 2022.

Positiva resultat från forskningsstudie

En forskningsstudie från Karolinska Institutet släpptes i en preliminär rapport i maj år 2022 och visade goda resultat för Learning to Sleeps behandlingar. Resultatet visade att 90 % av deltagarna hade minskat sina sömnbesvär till den grad som bedöms kliniskt förbättrat. Dessutom visade delrapporten att Learning to Sleeps behandling fungerade bättre än andra liknande behandlingar, vilket är viktigt för bolagets position på marknaden. Studien färdigställs i sin helhet under sommaren och den slutliga rapporten väntas publiceras under Q4-22. Analyst Group ser detta som ytterligare ett kvitto på att bolagets behandling fungerar samt att den är ett fullgott substitut till receptbelagda läkemedel, vilket är avgörande för att inflödet av patienter ska öka enligt våra prognoser.

Finansiell ställning

Vid utgången av Q2-22 uppgick kassan för koncernen till 1 931 tSEK och under första halvåret 2022 uppgick kassaflödet från den operativa verksamheten, efter förändringar i rörelsekapital, till -1 283 tSEK per månad. Efter periodens utgång har bolaget tagit upp ett lån, där 2 MSEK är garanterade via två av bolagets större ägare, vilket kan konverteras till aktier till en kurs om 1,6 kr per aktie. Givet ovan nämnda likvida tillgångar, samt att bolaget upprätthåller samma burn rate under kommande månader, skulle Learning to Sleep vara i behov av ytterligare kapital vid utgången av Q3-22, varför vi ser det som nödvändigt att bolagets besparingsplan ger resultat för att minska kapitalförbrukningen. Dock ska det även nämnas att två serier av teckningsoptioner, av serie TO2 samt TO3, har teckningsperiod i början av september samt december år 2022, vilket kan tillföra bolaget ytterligare kapital.

Sammantaget har omsättningen utvecklats sämre än våra estimat men där viss ljusning går att se vid utgången av kvartalet. Vi har sett positiva resultat från KI:s preliminära rapport samt att två av de större ägarna har beviljat ett lån som kan bytas mot aktier till en kurs som ligger 134 % över dagens, vilket ingjuter förtroende.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Learning to Sleep.