Kommentar på Learning 2 Sleeps Q3-rapport


Learning to Sleep publicerade den 11 november 2022 bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2022. Nedan följer några punkter som vi vill belysa i samband med rapporten:

  • Fortsatta utmaningar, men på rätt väg
  • Kostnadsutveckling i linje med våra förväntningar
  • Breddar verksamhetens erbjudande genom nytt samarbete

Fortsatta utmaningar, men på rätt väg

Under Q3-22 uppgick nettoomsättningen till 881 tSEK (924), motsvarande en minskning om -5 % jämfört med samma period föregående år, samtidigt är det en ökning om 29 % Q-Q. Omsättningen var något lägre än våra förväntningar, vilket antas främst vara hänförligt till ett lägre patientinflöde till följd av en högre patientavgift. Samtidigt ser Analyst Group positivt på att Learning to Sleep ökar omsättningen Q-Q, trots att bolaget under perioden har implementerat ett omfattande sparpaket innehållande en minskad budget för marknadsföring, vilket indikerar att varumärkeskännedomen ökar. Vidare anser Analyst Group att den organiska patienttillväxten är ett kvitto på att bolagets arbete med att öka patientinflödet via rekommendation från vården börjar bära frukt.

Kostnadsutveckling i linje med våra förväntningar

Rörelsekostnaderna, exklusive avskrivningar, uppgick till -4 973 tSEK, vilket motsvarar en marginell ökning om 4 % jämfört med föregående kvartal. En ökning av rörelsekostnaderna var i linje med våra förväntningar, dels eftersom bolaget befinner sig i en uppskalningsfas, vilket medför högre kostnader, dels med tanke på att implementerat sparpaket förväntas ge full effekt först under Q1-23. Vid utgången av Q3-22 uppgick kassan för koncernen till 541 tSEK och under samma period uppgick kassaflödet från den operativa verksamheten, efter förändringar i rörelsekapital, till -1 404 tSEK per månad. Värt att notera dock är att bolaget har stärkt kassan med 3 MSEK via ett konvertibelt lån, efter periodens utgång.

Givet ovan nämnda likvida tillgångar, samt att bolaget upprätthåller samma burn rate under kommande månader, skulle Learning to Sleep vara i behov av ytterligare kapital vid utgången av Q4-22, allt annat lika. Dock ska det även nämnas att bolaget har utestående teckningsoptioner av serie TO3, vilka har teckningsperiod i början december år 2022, vilket kan tillföra Learning to Sleep ytterligare kapital. Samtidigt, med hänsyn till nuvarande börsklimat med låg investeringsvilja i framförallt bolag som ännu ej nått lönsamhet, vilket i synnerhet speglades i ett litet kapitaltillskott via bolagets teckningsoptioner av serie TO1 och TO2, anser Analyst Group att bolaget kommer att behöva anskaffa ytterligare externt kapital för att säkerställa likviditeten på längre sikt.

Breddar bolagets erbjudande genom nytt samarbete

Som ett led i strategin att använda Learning to Sleeps strukturkapital kring digifysisk vård har bolaget skrivit ett samarbetsavtal med ätstörningsappen Progress Me, vilket innebär att Learning to Sleep erbjuder bolagets nätverk av psykologer till Progress Me:s användare för att kunna ge ytterligare stöd till de som är i riskzonen för ätstörning. Under oktober och november lanseras pilotsamarbetet för att säkerställa behandlingsresultat, intresse samt betalningslogistik, varför Analyst Group inte räknar med några intäkter via samarbetet under innevarande år. Däremot ser vi det som en strategiskt viktig byggsten i bolagets erbjudande, vilket kan bidra till ett ökat patientinflöde under kommande år.

Sammantaget levererar Learning to Sleep en nettoomsättning som var något lägre än estimerat, samtidigt som vi ser positivt på att bolaget växer omsättningen Q-Q, trots begränsade resurser under kvartalet till följd av implementerat sparpaket. Kostnadsutvecklingen var mer eller mindre i linje med vår prognos, där vi förväntar oss ytterligare kostnadsbesparingar under kommande kvartal.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Learning to Sleep.