Kommentar på Kollects Q2-rapport


Kollect publicerade idag den 10 augusti 2021 sin delårsrapport för andra kvartalet 2021. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Omsättningen för andra kvartalet 2021 slog våra förväntningar och uppgick till 16,9 MSEK, motsvarande en tillväxt om 39 % YoY
  • De återkommande intäkter växte med 73 % YoY och uppgick till 57 % av de totala intäkterna
  • Bruttomarginalen förbättrades YoY, men försämrades jämfört med Q1-21
  • God kostnadskontroll under kvartalet medförde till förbättrad burn rate

Omsättningen kom in något högre än vad vi hade förväntat oss…

Kollect redovisade en omsättning för det andra kvartalet 2021 om 16,9 MSEK, motsvarande en tillväxt om 39 % YoY och 29 % QoQ, drivet av en stark tillväxt till plattformen och ökade intäkter från BigBin-vertikalen, vilket primärt är en effekt förvärvet inom BigBin-vertikalen som genomfördes under Q3-20. Omsättningen under Q2-21 var något högre än vad vi förväntat oss, då vi estimerat ca 16,1 MSEK, vilket i sig är en positiv datapunkt. De återkommande intäkter fortsätter att växa starkt, upp 74 % YoY och 16 % QoQ, men minskade de facto sin andel av de totala intäkterna under Q2-21 jämfört med Q1-21 och uppgick till 57 % av de totala intäkterna, vilket förklaras av en stark tillväxt i de icke-återkommande intäkterna, som växte 54 % QoQ.

…men bruttomarginalen kom samtidigt in lägre än väntat

Bruttomarginalen för det andra kvartalet 2021 uppgick till 37,2 %, vilket var en ökning med ungefär två procentenheter jämfört med Q2-20 och samtidigt en minskning med två procentenheter jämfört med Q1-21. Utfallet var lägre än vad vi hade förväntat oss och förklaring bakom minskningen QoQ hänförs till intäktsmixen, där en större andel av de totala intäkterna under Q2-21 utgjordes av icke-återkommande intäkter, som är av lägre bruttomarginal. Trots den lägre bruttomarginalen under Q2-21, jämfört med Q1-21, och de facto att intäkterna växte med 29 % QoQ, kunde Kollect bibehålla i princip samma kostnadsbas på rörelsenivå jämfört med kvartalet innan. Det innebär att rörelsekostnaderna har minskat sin andel av totala intäkter, vilket dessa även har gjort de senaste fyra kvartalen, och indikerar att Kollect fortsätter att utvecklas under god kostnadskontroll.

Värt att poängtera är att rörelsekostnaderna kommer att påverkas av engångskostnader i Q3-21 med bakgrund till potentiellt kapitaltillskott via TO1. Rörelsemarginalen och tillika nettomarginalen stärktes QoQ, samtidigt som bruttomarginalen under samma period, som nämnt, minskade. I Q2-20 beslutade Kollect om att reducera försäljningsinsatserna och tillika marknadsföringen till de segment av lägre bruttomarginal, essentiellt de icke-återkommande intäkter, då dessa upptog oproportionerligt mycket resurser från den operationella verksamheten, b.la. i termer av tid från ledning och kundservice. För att effektivisera intäktsmixen omplacerades resurser för att i stället öka intäkterna från de segment som var associerade med högre lönsamhet, essentiellt de återkommande intäkterna. Av denna anledning är försäljningen från lågmarginalsegmenten associerat med betydligt lägre rörelsekostnader b.la. eftersom inga större resurser läggs på kundförvärv inom de segmenten. Det betyder att en större del av bruttovinsten från försäljningen inom lågmarginalsegmentet hamnar på sista raden, även om bruttomarginalen i sig är något lägre än de mer lönsamma segmenten.

Att de icke-återkommande intäkterna stärktes signifikant jämfört med Q1-21, trots att Kollect har allokerat om marknadsföringsresurserna i syfte att öka intäkterna från högmarginalsegmentet, kan delvis förklaras av, vad Bolaget själva menar, att deras sökoptimering är mer effektiv än förväntat. Analyst Group menar även på att detta kan helt enkelt vara en effekt av att Kollects varumärkesigenkänning under pandemin har stärkts, då fler numera utför ärenden online. Även om detta kan innebära, i det korta perspektivet, att bruttomarginalen påverkas negativt, vilket detta kvartal är ett kvitto på och således inget Kollect direkt kan styra över, bådar det gott inför kommande kvartal att desto fler hittar till Kollect plattform självmant, då det är förknippat med lägre Customer Acquisition Costs på sikt.

Det finns flera faktorer som talar för att bruttomarginalen kan stärkas kommande kvartal. Dels har den irländska regeringen fortsatt att lyfta Covid-19 relaterade restriktioner, och i närtid väntas ytterligare restriktioner inom restaurang- och hotellnäringen lyftas vilket gynnar Kollects försäljning till företag, vilka är av återkommande karaktär och förknippas med högre bruttomarginaler. Kollect har även kontinuerligt breddat sitt erbjudande till företagskunder, till exempel genom företagsappen som förenklar beställning av tjänster och centraliserad fakturering, vilket väntas öka kundbasen inom företagssegmentet framöver. Vidare väntas Kollects inköp av tio nya BigBins under Q2-21 börja få successiv effekt från och med det tredje kvartalet 2021, vilket således väntas stärka dels de återkommande intäkterna, dels bruttomarginalen, då BigBin är Kollects mest lönsamma segment.

Kapitalförbrukning och Burn Rate samt pågående teckningsperiod

Vid utgången av Q2-21 uppgick kassan till ca 2,4 MSEK, vilket är en minskning med ca 4,5 MSEK jämfört med Q1-21. Bolaget operativa burn rate förbättrades jämfört med Q1-21 och uppgick till ca -750 tSEK/månad, motsvarande -2,25 MSEK för kvartalet som helhet, vilket vi ser positivt på. Givet en burn rate om -750 tSEK/månad uppskattar vi att kassan idag uppgår till ca 1,4 MSEK och att Kollect därmed behöver finansiering under Q3-21 för att täcka rörelsekapitalbehovet. Kassan väntas dock stärkas efter pågående teckningsperiod av TO1 som inleddes igår den 9 augusti, och pågår fram till 20 augusti. Teckningskursen är satt till 8,28 kr, vilket innebär att för varje innehavd (1) teckningsoption ges möjligheten att teckna en (1) ny aktie i Kollect för 8,28 kr. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner tillförs Kollect 30,6 MSEK före emissionskostnader. Nettolikviden ska användas åt dels fortsatta investeringar i plattformen, dels för att stödja utrullningen av fler BigBins. Ett lån om 6,5 MSEK avses även betalas tillbaka. Då Kollect inte är lönsamma ännu på rörelsenivå är det gynnsamt att finansiera tillväxten med eget kapital framför skuld, vilket vi ser positivt på, även om utspädningen, vid fullt nyttjande, är hög.

Sammanfattande ord om rapporten

Att omsättningen slog våra förväntningar i Q2-21 är som sagt en positiv datapunkt, däremot var bruttomarginalen lägre än förväntad, drivet av hög tillväxt i icke-återkommande intäkter som är av lägre lönsamhet. Detta kommer trots att Kollect aktivt allokerar sina resurser och marknadsföring för att driva upp intäkterna som är av högre lönsamhet. Vi kommer bevaka bruttomarginalen noga framöver och det blir viktigt att Kollect fortsätter att öka de återkommande intäkter i en högre takt än de icke-återkommande intäkter, något man har varit framgångsrik med sedan Q2-20, för att bruttomarginalen ska kunna stärkas framöver.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys på Kollect.